Search form

Juan 14

Si Jesus to Dayan padeg diya to Diyus

1Kagi ni Jesus duon to mgo inanad din, “Ajaw ogsamuka to ginhawa now. Nasi salig kow to Diyus aw salig kow isab kanay. 2Diya to banwa to Amoy ku mahan-in to ogkangkaugpaan. Ko kona pa no matuud seini, kona ku sikiyu ognangonan. Na, og-andiya a su oghinaaton ku to ogkaugpaan now. 3Aw ko mahinaat kud to ugpaanan now, ogpauli a dini su ogdokaton ku sikiyu agun no inggad andei a, duon kow isab. 4Namaan kow on to dayan pailing diya to ogdeygan ku.”

5Dajun ikagi si Tomas ki Jesus, “Eh Ginuu, wada koy kay kamaan dow andei ka ogdeg. Og-amonuhon noy man to pagkamaan to dayan pailing diya?”

6Migtabak si Jesus, “Siakon to dayan pailing diya to Diyus. Siakon to ogpasabut to matuud bahin to Diyus aw siakon to ogkapuunan to kinabuhi no wada katapusan. Wada ogpakaandiya to Amoy ku gawas ko siak to ogbajaan din. 7Ko namaan kow pa kanay, ogkamaan kow isab dow hintawa to Amoy ku. Na, kuntoon namaanan now on sikandin su pigkita now on man.”

8Kagi ni Felipe, “Ginuu, iyan da oghangyuon noy ikow no ipakita nu kanami to Amoy nu.”

9Kagi ni Jesus, “Wotey! Nayugoy da to pagpagduma ku iyu, wada ka gihapun kamaan kanay, Felipe. Inggad hintawa no migkita kanay, pigkita din on to Amoy ku. Nokoy no oghangyu ka pad man no ipakita ku ikow to Amoy ku? 10Angod to wada ka tuu no duon a to Amoy ku aw dini isab sikandin kanay su sikami iyan da. To og-ikagihon ku iyu kona no kanay, di to Amoy ku no kani kanay iyan ogpadajun to sikan no mgo hinangonon din. 11Tuuhi now to pig-ikagi ku no siakon dow to Amoy ku iyan da. Di ko kona now tuuhan seini mgo kagi ku, tuu kow nasi tongod to mgo milagru no nahinang ku. 12Ligdongi now seini. Inggad hintawa no ogtuu dow ogsalig kanay ogpakahinang to angod to nangkahinang ku aw yabow pad ngani duon, su ogpauli a diya to Amoy ku. 13Inggad nokoy to ogbujuon now to Amoy ku pinaagi to ngadan ku ogtumanon ku agun no masaja to Amoy ku pinaagi kanay. 14Ogbalikon ku pag-ikagi no ogtumanon ku to inggad nokoy to ogbujuon now pinaagi to ngadan ku.”

To Insaad no Ispiritu Santu

15Migpadajun si Jesus to pag-ikagi diya to mgo inanad din, “Ko pighigugma a now, ogtumanon now to mgo sugu ku. 16Na, oghangyuon ku to Amoy ku no bogajan kow to Magtatabang no kibali siak no ogpabilin duon iyu hangtod to wada katapusan. 17Ispiritu Santu sikan, aw sikandin to ogpasabut iyu to matuud. Kona sikandin ogkadawat to mgo otow no kona no sakup ku, su kona dan ogkiyayahon aw kona dan ogkamaanan dow hintawa sikandin. Di sikiyu namaan to Ispiritu Santu su duma sikandin iyu, aw ogsed duon to ginhawa now.

18“Na, inggad malius ad, kona ku sikiyu og-ojowan angod to mgo minailu su ogpauli a da dini iyu. 19Kona ogkayugoy, kona ad ogkitaon to mgo otow no kona no sakup ku. Di sikiyu, ogkitaon a now da. Manno wada katapusan to kinabuhi ku, ogbogajan kow isab to kinabuhi no wada katapusan. 20Duon to sikan no panahon, ogkamaanan now no sobuuk koy da yagboy dow Amoy ku, aw sobuuk kinow da isab.

21“To otow no ogpaminog dow ogtuman to igsugu ku, sikandin to oghigugma kanay. Sikan no otow oghigugmaon noy dow Amoy ku, aw ogpakiyaya a kandin.”

22Si Judas no sangay ni Judas Iscariote mig-usip ki Jesus, “Ginuu, nokoy no sikami da man to ogpakiyayahon nu ikow? Nokoy no kona man igyakip to tibo otow?”

23Migtabak si Jesus, “Iyan da oghigugma kanay to otow no ogtuman to mgo kagi ku. Oghigugmaon isab sikandin to Amoy ku aw og-ugpa koy duon kandin. 24Di to otow no wada gugma kanay kona ogtuman to mgo kagi ku. Seini mgo kagi ku iyu kona no kanay, di napuun to Amoy ku no migpaandini kanay.

25“Seini to impang-anad ku iyu kotob no dini a pad, 26di og-abut to panahon no to Ispiritu Santu iyan ogpang-anad iyu to tibo, aw igpadomdom din iyu to tibo ing-anad ku. Sikandin no og-ilingon isab to Magtatabang iyan ogpaandinihon iyu to Amoy ku kibali siak.

27“Igbilin ku to kalinow duon to ginhawa now. Kona no angod to kalinow no ognangonon to kaotawan kani to seini kalibutan, su seini no kalinow ogkapuun kanay. Kaling ajaw ogsamuka to ginhawa now, aw kona kow isab ogkahaedok. 28Nadinog now on to diya pig-ikagi ku iyu no ogpanow a di ogpauli a da dini iyu. Ko pighigugma a now yagboy, ogkalipay kow podom su og-andiya ad to Amoy ku, su yabow pad sikandin kanay. 29Impatahan kud iyu seini agun ko matuman on, ogkadigon to pagtuu now. 30Kona kud on oghabaon to pagpag-isturya ku iyu su madani on ogtidow to panguyu to madoot kani to seini kalibutan. Kona a din ogkadaog, 31di ogtumanon ku to tibo insugu kanay to Amoy ku agun no mamaan to tibo kaotawan no pighigugma ku sikandin. Na, tindog kow on su ogpanow kid.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index