Search form

Juan 15

To Pananglitan to Tanom no Ubas dow mgo Sanga

1Dajun nangoni ni Jesus to mgo inanad din to pananglitan. Kagi din, “Siakon to tinood no yawa to ubas,+ aw to Amoy ku iyan og-atiman to sikan no tanom. 2To tibo mgo sanga ku no kona ogbogas ogpanggawangon+ din. Di to tibo mgo sanga no ogpamogas oghawanan din agun no mudugang pad to pagpamogas. 3Sikiyu angod to mgo sanga no nangkahawanan on tongod to impang-anad ku iyu. 4Pabilin kow dini kanay, aw ogpabilin a isab duon iyu. Ko ipananglit ta to mgo sanga, kona sikan ogpakabogas ko masagpu. Sikiyu isab, ko muyuwat kow kanay, kona ogpamogas to pagtuu now.

5“Siakon to yawa to ubas aw sikiyu to mgo sanga. Ko mupabilin kow dini kanay aw siakon isab mupabilin duon iyu, ogpakapamogas kow yagboy. Di ko muyuwat kow kanay, kona kow ogpamogas. 6To otow no kona ogpabilin kanay ogkaangod to nasagpu no sanga no igtimbag. Na, ko magangu on sikan no mgo sanga, oghimunon aw sangaba. 7Di ko mupabilin kow dini kanay aw ko tagonan now to mgo kagi ku, ogtumanon to Diyus to inggad nokoy no ogbujuon now. 8Ko kanunoy kow mamogas, ogkasaja to Amoy ku su ogkakiyayahan no mgo inanad ku sikiyu. 9To gugma ku iyu sahian ka da to gugma to Amoy ku kanay. Na, pabilin kow dini kanay agun no kona kow ogkayuwat to gugma ku. 10Ko kanunoy now tumanon to mgo sugu ku iyu, igkadojow now seini gugma ku, angod kanay no ogtuman to mgo sugu to Amoy ku aw igkadojow ku isab to gugma din.

11“Pig-ikagi ku iyu sikan agun no bation now to iyan da no kalipay no ogbation ku, su gustu ku no mahimpit to kalipay now. 12Seini to igsugu ku iyu: Hinigugmaay kow angod to paghigugma ku iyu. 13Wada gugma no ogpakayabow to gugma to otow no ogpakimatoy agun mabuhi to amigu din. 14Na, og-isipon ku sikiyu no mgo amigu ko tumanon now to mgo sugu ku. 15Kona kud sikiyu og-isipon no mgo suguonon, su to suguonon kona ogkamaan to oghinangon to agayon din. Di ing-ikagi kud iyu to tibo ingnangon kanay to Amoy ku. Kaling og-ilingon ku sikiyu no mgo amigu ku. 16Wada a now pili-a, di siakon to migpili iyu aw migsugu iyu to pagpangabig to duma agun to pagtuu now meyduon bogas no oghangtod. Na, ko meyduon bujuon now to Amoy ku pinaagi to ngadan ku, ogtumanon din. 17Ogbalikon ku seini sugu ku iyu: Hinigugmaay kow.”

Ogkuntrahon to mgo Inanad ni Jesus

18Migpadajun si Jesus to pag-ikagi to mgo inanad din, “Kona now igkatingaya ko kuntrahon kow to mgo otow no kona no sakup ku. Domdoma now no una a pad iyu no pigkuntra dan. 19Ko sakup kow dan pa, oghilabihon kow dan podom su angod kow man kandan. Di pagpili ku iyu, pigyain ku sikiyu duon kandan. Kaling ogkuntrahon kow dan. 20Domdoma now to diya pig-iling ku iyu, ‘Wada udipon no yabow to agayon din.’ Ko pigpaantus a dan no agayon now, ogpaantuson kow isab. Ko pigtuman dan pa to kagi ku, ogtumanon dan podom to kagi now. 21Di sikan ogpamanguntra iyu wada kamaan to sikan migpaandini kanay, kaling ogpaantuson kow dan tongod kanay. 22Ko wada a pa andini to kalibutan aw pang-anada sikandan, kona sikandan ogkasukutan to sae dan to pag-ojow kanay. Di manno mig-andini a, wada ogkahinang dan no balibadan. 23To otow no ogkuntra kanay, kibali ogkuntrahon din isab to Amoy ku. 24Ko wada pa sikandan kita to mgo hinang ku, kona sikandan ogkasukutan to sae dan to pag-ojow kanay. Di anoy su naaha dan sikan mgo milagru ku no wada yain no ogpakahinang, pigkuntra a dan nasi hasta to Amoy ku. 25Sikan pagkuntra dan kanay katumanan to diya pig-iling duon to Kasuyatan to Diyus, ‘Pigkuntra a dan inggad wada napasikadan.’+

26“Di ogpaandinihon ku iyu sikan og-ilingon to Magtatabang no ogkapuun diya to Amoy ku. Ispiritu Santu sikandin no ogpasabut to matuud bahin kanay diya to kaotawan. 27Aw sikiyu ogkistigus isab su naduduma kinow man sugud pad to sinugdanan.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index