Search form

Juan 16

1Migpadajun si Jesus to pagpang-anad to mgo inanad din. Kagi din, “Ingnangon kud iyu seini tibo agun no kona kow ogsibog to pagtuu kanay. 2Su og-abut to panahon no ogpaantuson kow to mgo otow no ogkuntra kanay. Ogpogongan kow to pagpagduma to mgo angod now, aw ogkailing to boot dan no pagboot to Diyus no himatajan kow dan. 3Iyan igpalisodi iyu to sikan mgo otow su wada sikandan kiyaya to Amoy ku hasta isab kanay. 4Kaling pigpatahanan kud sikiyu to seini tibo, su ko abuton kow to mgo kasakitan, ogkadomdoman now no pig-ikagihan kud sikiyu.

To mgo Hinang to Ispiritu Santu

“To diya una wada ku sikiyu nangoni to ogkangkahitabu su duma a pad man iyu. 5Di kuntoon natingaya a, su anoy madani ad ogpauli diya to sikan migpaandini kanay, wada sobuuk iyu no nangusip bahin to sikan ogdeygan ku. 6Migsakit yagboy to ginhawa now tongod to seini ognangonon ku no ogkangkahitabu. 7Di to matuud, igkadojow now to pagpanow ku. Su ko kona a mupanow, kona og-andini iyu to Ispiritu Santu no og-ilingon to Magtatabang. Di ko mupanow a, ogpaandinihon ku sikandin iyu. 8Na, ko dinid on sikandin, ogpasabuton din to kaotawan bahin to sae dow to pagkamatarong hasta isab to paghukum. 9Bahin to sae, igpakiyaya din to kaotawan no makasasaya sikandan su wada a dan tuuhi. 10Bahin to pagkamatarong, igpasabut din kandan no matarong a su ogpakaandiya a to Amoy ku aw kona a now on ogkitaon. 11Bahin to paghukum, igpasabut din no pighukuman on si Satanas no agayon to mgo otow no kona no sakup ku.

12“Mahan-in pad podom to ignangon ku iyu,” kagi ni Jesus, “di kona kow pad ogpakatogkad. 13Di ko dinid on iyu to Ispiritu Santu no iyan ogpasabut to matuud, sikandin on to oghindu iyu to tibo matuud. Kona no kaugalingon din to ig-anad din, sikan da ogdinogon din duon to Diyus no Amoy. Igpasabut din iyu to ogkangkahitabu diya to umaabut no panahon. 14Ogpasidonggan a din su dini man kanay ogkapuun to igpang-anad din iyu. 15Ogpakailing a no ogkapuun kanay to tibo no igpang-anad din, su to tibo no kaning Amoy ku, kanay isab.”

To Kaguul Ogkailisan to Kalipay

16Kagi ni Jesus, “Konad ogkayugoy, kona a now on ogkitaon. Di kona da isab ogkayugoy, ogkitaon a now da.”

17Dajun pauusipay to mgo inanad ni Jesus, “Nokoy man to igpasabut to sikan pig-ikagi din no konad ogkayugoy, kona tad sikandin ogkitaon, aw tapus to sikan ogkitaon ta da? Hasta sikan pig-ikagi din no og-uli sikandin diya to Amoy din, nokoy man buwa to igpasabut to sikan? 18Aw sikan pig-ikagi din no ‘konad ogkayugoy,’ kona ki isab ogpakasabut.”

19Namaan si Jesus no ogkaliyag sikandan og-usip bahin to sikan pig-ikagi din, kaling pig-ikagihan din sikandan, “Migpauusipay kow buwa to diya pig-ikagi ku no konad ogkayugoy, kona a now on ogkitaon di tapus to sikan, kona ogkayugoy ogkitaon a now da. 20Na, paminogi now seini. Ogpakatiyahu kow aw ogpakadegmatoy bahin kanay dongan to pagtukhow to sikan kona no mgo sakup ku. Di kona ogkayugoy, og-ilisan to kalipay sikan kaguul now. 21Igpananglit ku to bohi no og-anak. Ogkasakitan sikandin ko oghajodan pad, di ko og-anak on, ogkalingawan din on to diya no kasakit tongod to kalipay no mey on anak din. 22Angod isab to sikan, ogkaguul kow iyan kuntoon, di ko makikita kinow on isab, og-ilisan sikan kaguul to hilabi no kalipay no konad ogkagawang. 23Ko matuman on sikan, konad on ogkinahangyan no ogpangusip kow pad kanay bahin to inggad nokoy. Ligdongi now seini. Inggad nokoy to ogbujuon now to Amoy ku ogtumanon din tongod kanay. 24Wada pad on pigbuju now to Diyus pinaagi to ngadan ku. Na, pamuju kow kuntoon aw ogbogajan kow agun ogkahimpit to kalipay now.

25“To pagpang-anad ku iyu impabaja ku to pananglitan, di konad ogkayugoy, ogklaruhon kud to pagnangon iyu bahin to Amoy ku. 26Ko muabut on sikan no panahon, konad no siak to oghangyu to Amoy ku tongod iyu. Sikiyu on mismu to oghangyu kandin pinaagi to ngadan ku, 27su mismu to Amoy ku mighigugma iyu. Iyan ighigugma din iyu su pighigugma a now man aw migtuu kow no sikandin to migpaandini kanay. 28To diya pag-andini ku to kalibutan, sikandin to napuunan ku. Aw kuntoon, oglikatan ku seini kalibutan su ogpauli a diya kandin.”

29Dajun ikagihi si Jesus to mgo inanad din, “Na, bali man no nakasabut koy on yagboy su wada nud ipabaja to pananglitan. 30Nasiguru noy on no namaanan nu to tibo, su napaniidan noy no ogkabasa nu to mgo hona-hona noy, su inggad kona koy pad og-usip, ogpakatabak kad. Kaling migtuu koy on no Diyus yagboy to migpaandini ikow.”

31Dajun ikagihi sikandan ni Jesus, “Na, migtuu kow on iyan kuntoon, 32di aha kow su mig-abut on to panahon no og-ojowan a now. Ogkasuwoy-suwoy kow, aw kada sobuuk iyu og-uli diya to banwa din. Di inggad pad ojowan a now, kona a ogkaawoy su dini man kanay to Amoy ku. 33Pignangonan kud sikiyu to seini tibo agun no malinow to ginhawa now tongod to pagkabogkot now dini kanay. Kani to seini kalibutan og-antus kow, di kona kow ogkahaedok su pigdaog kud to agayon to tibo madoot kani to seini kalibutan.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index