Search form

Juan 3

To Ing-anad ni Jesus ki Nicodemo

1Na, meyduon Pariseo no iyan ngadan si Nicodemo no sakup isab to husajan to mgo Hibru. 2Songo kadukiloman migdoyom sikandin diya ki Jesus aw ikagi, “Sir, namaanan noy no pigpaandini ka to Diyus to pagpang-anad kanami. Su wada ogpakahinang to mgo milagru no angod to pighinang nu ko kona sikandin gahoman to Diyus.”

3Mig-ikagi si Jesus, “Indani seini. To otow no kona ogkaisab ogkaotow+ kona ogkasakup duon to sikan ogharian to Diyus.”

4Nakaikagi si Nicodemo, “Og-amonuhon man to pagkaotow pag-isab ko manigaon on to otow? Su konad sikandin ogpakased to gotok to inoy din aw i-anak manda.”

5Migtabak si Jesus, “Paminog ka. Kona ogkasakup to otow duon to sikan ogharian to Diyus ko kona sikandin ig-anak pinaagi to wohig dow pinaagi to gahom to Ispiritu Santu. 6Sikan ig-anak to otow, otow isab, aw sikan ig-anak pinaagi to Ispiritu Santu, ispiritu isab. 7Kona nu igkaboyong sikan pig-ikagi ku no kinahangyan maisab kow maotow. 8Igpananglit ku to kaemag. Oghodos sikan inggad andei ogdeg. Ogkadinog to kagaskas, di kona ogkatagahan dow andei ogkapuun dow andei ogdeg. Ogkaangod to sikan to pagkaotow pag-isab pinaagi to Ispiritu Santu, su kona ta ogkitaon aw kona ta ogkabootan. Iyan da ogkitaon ta to bag-u no kinaiya to mgo otow no ogkaisab ogkaotow.”

9Mig-usip si Nicodemo, “Ajaw naa kun. Og-amonuhon man to pagkatuman to sikan pig-ikagi nu?”

10Migtabak si Jesus, “Eh, maistru ka man podom to angod ta no mgo kaliwat ni Israel. Wada nu naan kasabuti to pig-ikagi ku? 11Paminogi yagboy seini. Ognangonan noy sikiyu to namaanan noy, aw ogkistigus koy to pigkita noy, di kona now man ogtuuhan. 12Ko kona kow ogtuu to diya pig-ikagi ku bahin to kalibutanon no kadodoyog, yabi on no kona kow ogtuu ko mang-anad a bahin to mgo yangitnon. 13Hintawa man to nakaandiya to yangit? Siakon da no Anak to Otow, su diya a man kapuun.”

14Migpadajun si Jesus to pag-ikagi ki Nicodemo no mig-iling, “To ogkahitabu kanay ogkaangod to diya hayas-hayas no intaud ni Moises to kaju aw lindoga to diya panahon no makapanow-panow to mgo kaaw-apuan ta diya to matahay no banwa.+ Su siak isab no Anak to Otow igtaud duon to krus aw lindoga 15agun to tibo no ogsalig kanay ogkabogajan to kinabuhi no wada katapusan.

16“Su pighigugma hilabi to Diyus to tibo kaotawan, kaling pigpaandini din sikan sobuukon no Anak din. Inggad hintawa no ogtuu dow ogsalig kandin konad on ogkastiguhon tongod to mgo sae din di ogbogajan nasi to kinabuhi no wada katapusan. 17Su to pagpaandini to Diyus to Anak din to kalibutan, kona no iyan tuud din to pagkastigu to mgo otow, di agun no yuwason din sikandan pinaagi to sikan pigpaandini din. 18Inggad hintawa no ogtuu dow ogsalig to Anak to Diyus kona ogkastiguhon to Diyus, di inggad hintawa no kona ogsalig kandin tahan on pighukuman to kastigu su wada sikandin tuu to sikan sobuukon no Anak to Diyus. 19Iyan igkastiguha kandin su wada din dawata sikan og-ilingon to Kaawang no mig-andini to kalibutan, su iyan nasi naliyagan din to kadigyom, su madoot to mgo hinang din. 20Kona yagboy sikandin ogkaliyag to kaawang su ogkatang-awan man to madoot no mgo hinang din. Sikan to kinaiya to tibo mgo otow no ogkuntra to kaawang. 21Di to mgo otow no ogtuman to matuud og-anduon to kaawang agun mamaanan no Diyus to napuunan to mangkadojow no oghinangon dan.”

To Pagsaja ni Juan ki Jesus

22Pagkatapus to sikan, mig-andiya si Jesus dow mgo inanad din to kahilitan to prubinsya to Judea. Migpakamonang sikandan duon aw pamawtismu. 23-24Duon to iyan da no panahon, migpadajun si Juan to pagpamawtismu su wada pad sikandin kaprisu to diya. Duon sikandin to banwa no Enon no madani to yunsud to Salim su abunda man to wohig duon, aw mahan-in to og-andiya kandin su ogpabawtismu.

25Na, songo aedow migyayalis to mgo inanad ni Juan dow to sobuuk no angod dan no Hibru bahin to hustu no paagi to pagtuman dan to tumanon to paghugas. 26Dajun sikandan andiya ki Juan aw ikagihi, “Sir, to diya otow no pighisgutan nu no diya ki pad to dihipag to Jordan migsugud on to pagpamawtismu, aw tibo on ogpaman-andiya kandin.”

27Kagi ni Juan, “Wada otow no ogpakatagon to inggad nokoy ko kona no Diyus to ogbogoy. 28Domdoma now to diya pig-ikagi ku iyu no kona no siakon to diya Insaad no Manyuyuwas.+ Pigpauna a puli kandin agun no mahinaat ku to pagtidow din. 29Siakon, sahian ka da to yagi to banahon no iyan ogsaligan to kumbiti. Inggad kona no sikandin to ogpakaasawa to sikan no bohi, di ogtukhow sikandin ko ogdinogon din no ogkalipay sikan bana to sikan asawa din. Kaling ogkalipay a hilabi kuntoon su mahan-in on to ogpasakup ki Jesus. 30Su kinahangyan no muyabow sikandin, aw siak ogkaobos.

31“Na, to mgo otow dini to kalibutan, kinalibutanon ko og-ikagi su sikan da to namaanan dan. Di sikan napuun diya to yangit, yabow sikandin to tibo. 32Ignawnangon din to pigkita dow pigdinog din diya to yangit, di matagsa da to ogtuu to kagi din. 33Di inggad hintawa no ogtuu to sikan, ogpakakistigus sikandin no matuud yagboy to kagi to Diyus, 34su mgo kagi man yagboy to Diyus to ignawnangon ni Jesus no pigpaandini din. Su bug-us no imbogoy kandin to gahom to Ispiritu Santu. 35To Amoy no Diyus mighigugma to Anak din no si Jesus, aw insalig duon kandin to pagmandu to tibo. 36Inggad hintawa no ogtuu dow ogsalig to Anak to Diyus ogbogajan to kinabuhi no wada katapusan. Di inggad hintawa no og-ojow to Anak to Diyus kona ogkabogajan to sikan no kinabuhi di nasi no ogkastiguhon sikandin to Diyus to wada katapusan.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index