Search form

Juan 5

To Pagdojow ni Jesus to Masakiton duon to Padigusanan

1Pagkayugoy-yugoy on, mig-andiya on isab si Jesus to siyudad to Jerusalem su ogtambung to pista dan no mgo Hibru. 2Na, duon to sikan siyudad meyduon padigusanan no og-ilingon to Betsata to Hibru no inikagihan. Madani sikan duon to yawanganan no og-ilingon to Yawanganan to mgo Karneru. Duon to kilid to sikan wohig meyduon lima no ka hoyunganan 3no pighibatan to mahan-in no mgo masakiton yakip to mgo buta, mgo pulid dow mgo pogkot. 4+

5Na, mey otow duon no nasakit sed on katluan-mey-wayu no tuig. 6Pagkita ni Jesus kandin dow pagkamaani din no nayugoy da sikan no sakit, mig-usip sikandin, “Manuy, ogkaliyag ka no maulian ka?”

7Migtabak sikan masakiton, “Sir, wada duma ku no oghonat kanay pailing diya to wohig ko oglibwak on. Ogpaningkamot a podom to pag-anduon, di kona a pad ogpakaabut, mey on ogpakauna kanay.”

8Kagi ni Jesus, “Na, tindog ka. Daeha sikan hikam nu aw panow kad.” 9Dajun naulian sikan otow. Pigdae din sikan hikam din aw panow.

Aedow to diya no Tigpahuway.+ 10Na, pagpanow to sikan otow, migsagman to inila no mgo Hibru, “Hoy, nokoy no migdawdaya ka man to hikam? Nakayapas ka to balaod su Aedow man kuntoon no Tigpahuway.”

11Di migtabak sikan otow, “Sikan nakauli kanay iyan mig-iling, ‘Daeha sikan hikam nu aw panow kad.’”

12Dajun usip sikan mgo inila, “Hintawa man otawa sikan migsugu ikow to pagdae to hikam nu aw to pagpanow?”

13Di sikan otow no naulian wada kamaan dow hintawa sikan nakauli kandin, su mahan-in to mgo otow no migdadasok aw puli on pigboyong si Jesus duon.

14Pagkahina-hina, pigkita ni Jesus duon to Bayoy to Diyus sikan otow no naulian. Dajun din ikagihi, “Oho, naulian kad on. Na, kona kad ogpadajun to pagpakasae su unu ko ogdugang pad to kadoot to ogkahitabu ikow.” 15Dajun panow sikan otow aw nangoni to inila no mgo Hibru no si Jesus naan to nakauli kandin.

16Kaling sugud to diya no panahon, naningkamot to inila no mgo Hibru to pagdoot ki Jesus su mayapason kun sikandin to Aedow no Tigpahuway. 17Di pig-ikagihan sikandan ni Jesus, “To Amoy ku kona yagboy ogsigkon to pagtrabahu agun no matabangan to mgo otow, aw siak isab ogpadajun to pagtrabahu.” 18Tongod to sikan pig-ikagi ni Jesus, migdugang pad to pagpaningkamot to sikan mgo inila to pagpahimatoy kandin, kona no tongod da to pagyapas din kun to Aedow no Tigpahuway di su migpagsokod isab sikandin to Diyus, su mig-iling no Amoy din to Diyus.

To Katongod ni Jesus no Anak to Diyus

19Kagi ni Jesus kandan, “Indani now seini. Wada ogkahimu ku to kanay kaugalingon no pagboot, su inggad nokoy no ogkitaon ku no oghinangon to Amoy ku iyan da isab oghinangon ku no Anak din. 20Pighigugma a yagboy to Amoy ku, kaling igpakita din kanay to tibo oghinangon din. Di yabow pad to igpakita din kanay diya to umaabut no panahon agun ogkatingaya kow. 21Su ogbanhawon to Amoy ku to mgo patoy aw ogbogajan to kinabuhi. Siak isab no anak din, ogbogajan ku to kinabuhi to inggad hintawa no ogkaliyagan ku ogbogajan. 22Aw to Amoy ku kona no iyan oghukum su imbogoy din on kanay sikan no katongod 23agun no mapasidonggan a to tibo kaotawan angod to pagpasidongog dan kandin. Inggad hintawa no kona ogtahud kanay no Anak kibali kona ogtahud to Amoy ku no migpaandini kanay. 24Ligdongi now seini. Inggad hintawa no ogpaminog to kagi ku aw tuu to Diyus no migpaandini kanay mey on kinabuhi no wada katapusan. Konad on ogkastiguhon su nakayopa on likat to kamatajon pailing diya to kinabuhi. 25Paminog kow to seini. Sikan pigpaabut no panahon mig-abut on, no sikan nangkasakup pad to kamatajon ogdinog to kagi ku no Anak to Diyus aw ogkabuhi da. 26To Amoy ku iyan ogkapuunan to kinabuhi no wada katapusan, aw angod da isab kanay no Anak din su pigbogajan a din to katongod to pagbogoy to kinabuhi. 27Pigbogajan a din isab to katongod to paghukum su sikan to katongdanan ku isip Anak to Otow.

28“Kona kow ogkatingaya to seini ingnangon ku iyu, su mey aedow no to tibo nangkamatoy ogdinog to pagsabi ku kandan, 29aw ogbanhawon da sikandan tibo. To diya madojow to mgo hinang ogbanhawon agun ogkabogajan to kinabuhi no wada katapusan, di to diya madoot to mgo hinang ogbanhawon agun pahamtangan to kastigu.

To Namangistigus bahin ki Jesus

30“Wada ogkahimuan ku to kanay kaugalingon no pagboot. Ko muhukum a, matarong sikan no paghukum su kona ku ogtumanon to kaugalingon ku no pagboot ko kona no pagboot to sikan migpaandini kanay. Su ing-anad din kanay to hustu no paghukum. 31Ko siak da to ogkistigus bahin to kanay kaugalingon, kona a ogkatuuhan. 32Di meyduon yain no ogmatuud to og-ikagihon ku. To Amoy ku iyan kistigus ku, aw namaan a no ogkatuuhan to pagkistigus din. 33Meyduon pad isab sobuuk no migkistigus bahin kanay. Su to diya pagsugu now to mgo sakup now diya ki Juan no Magbawtismuhay, mig-ikagi sikandin to matuud bahin kanay. 34Kona a hinuun ogsalig to pagkistigus to otow. Puli ku igpadomdom iyu to diya agun no mayuwas kow. 35Angod sikandin to maintok no soga no migtang-ow iyu, aw nalipay kow to diya ing-anad din sed to majopot da no panahon.

36“Di meyduon yabow pad ki Juan no ogkistigus bahin kanay. Su to impamahinang kanay to Amoy ku iyan ogpakiyaya no Diyus yagboy to migpaandini kanay. 37Hasta mismu to Amoy ku no migpaandini kanay migkistigus isab. Di wada kow kita kandin aw wada kow makadinog to tingog din. 38Namaan a no wada now ibotang duon to ginhawa now to kagi din su wada kow man tuu kanay no pigpaandini din. 39Ogpaomot kow iyan to pagsiksik to Kasuyatan to Diyus, su nailing to boot now no ogpakaangkon kow to kinabuhi no wada katapusan pinaagi to sikan. Siak to pighisgutan duon, 40di ogmaojow kow gihapun ogpasakup kanay agun igkabogoy ku podom iyu sikan ogkaliyagan now no kinabuhi.”

41Migpadajun si Jesus to pag-ikagi to sikan inila no mgo Hibru, “Wada a kinahangyan no sajaon a to mgo otow 42su namaan a iyu. Wada now ibotang to Diyus duon to ginhawa now. 43To Amoy ku no Diyus iyan yagboy migpaandini kanay, di wada a now gihapun dawata. Di ko mey yain no ogpatuu-tuu no yabow sikandin, iyan nasi ogdawaton now. 44Og-amonuhon now man to pagtuu dow pagsalig to Diyus ko iyan da gustu now no sajaon kow to mgo duma now? Iyan wada now paningkamoti no masaja kow to sikan sobuukon no Diyus.

45“Di kona kow oghona-hona no siak to ogriklamu iyu duon to atubangan to Diyus. Si Moises no pigsaligan now iyan ogriklamu iyu. 46Su ko tinood pa no migtuu kow kandin, ogtuu kow isab podom kanay, su bahin man kanay to diya pigsuyat din no pigtagonan now. 47Di manno wada now tuuhi to diya sinuyat ni Moises, og-amonuhon now man to pagtuu to kagi ku iyu?”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index