Search form

Lucas 10

To Pagsugu ni Jesus to 72 no mgo Inanad Din

1Dajun isab pili to Ginuu to kapituan-mey-daduwa no mgo otow no pigparis-paris din aw paunaha diya to mgo baryu dow mgo banwa no og-andiyaan din. 2Kagi ni Jesus kandan, “Mahan-in to ogkaliyag podom ogpaminog to Madojow no Nawnangonon. Angod sikandan to mayow-ag no uma no anihonon on, di minus to mag-anihay. Pangamuju kow to Diyus no iyan tag-iya to sikan uma no musugu sikandin to duma no mag-anihay, no ko ita pa, dugang no mgo otow no ogpakabulig to pagnawnangon to sikan Madojow no Nawnangonon. 3Panow kow, di bantoy kow su ogkaangod kow to nati no karneru no ogkalibongan to mgo mangongoon. 4Kona kow ogdae to saepi ubin puju ubin sapatus no og-ilisan. Kona kow isab ogsigkon duon to dayan inggad meyduon ogpag-isturya iyu agun kona kow mayangan.

5“Inggad hintawa no bayoy to ogkaponhikan now, iyan unahon now to pagpanalangin, umiling kow, ‘Madojawan podom to Diyus seini no panimayoy.’ 6Ko meyduon otow duon to sikan no bayoy no og-angajan to sikan no panalangin, ogkadawat din sikan. Di ko wada, ogsibog da sikan duon iyu. 7Kona kow ogpapangaelin. Nasi pakamonang kow duon to bayoy no ogpaabutan now. Koon dow inom kow to inggad nokoy no ighonat iyu, su to otow no ogtrabahu angajan no ogsuhuyan.

8“Ko dawaton kow duon to songo yunsud, koon dow inom kow to inggad nokoy no ighonat iyu. 9Pangdojawa now to mgo masakiton duon aw nangoni now no to paghari to Diyus madani on ogkatuman duon kandan. 10Di ko kona kow dawaton duon to songo yunsud, tindog kow diya to karsada aw umiling kow, 11‘Aha kow. Inggad to abug no migdokot kani to sapatus noy ogpadpadon noy pagpakiyaya no kona koy on ogsukutan ko kastiguhon kow. Di kona kow ogkalingow no madani on ogkatuman to paghari to Diyus.’ 12Indani now seini. Duon to Aedow to Paghukum, ko mabog-at on man to kastigu no igpahamtang to mgo taga-Sodoma no nahilabihan to kadoot, iyan on man to mgo otow no kona ogpaminog iyu!”

To mgo Yunsud no Wada Migtuu ki Jesus

(Mateo 11:20-24)

13Migpadajun si Jesus to pag-ikagi, “Alaot kow no mgo taga-Corasin dow taga-Betsaida! Madojow pad to taga-Tiro dow taga-Sidon, su ko sikandan pa to migkita to diya mgo milagru no pighinang ku duon iyu, nayugoy da podom sikandan ojow to mgo sae dan.+ 14Indani now seini. Duon to Aedow to Paghukum, ko mabog-at on man to kastigu no igpahamtang to mgo taga-Tiro dow taga-Sidon, iyan on man sikiyu no mgo taga-Corasin dow taga-Betsaida! 15Sikiyu isab no mgo taga-Capernaum, ogkaliyag kow no og-abuton now suja taba to yangit, di nasi no igyon-ok kow diya to kinadidayoman to pasak.”

16Pig-ikagihan isab ni Jesus sikan ogsuguon din, “Inggad hintawa no ogpaminog iyu kibali siak to ogpaminogon, aw to otow no kona ogdawat iyu kibali siak to kona ogdawaton. Sikan kona ogdawat kanay kibali kona isab ogdawat to sikan migpaandini kanay.”

To Pagpauli to sikan 72 no mgo Sinugu ni Jesus

17Anoy man no migpauli on sikan kapituan-mey-daduwa no ka otow diya ki Jesus, malipajon sikandan no mig-ikagi, “Ginuu, inggad to mangkadoot no ispiritu migsugut kanami no gamiton noy to ngadan nu.”

18Kagi ni Jesus, “Nasaepan ku si Satanas no nauyug likat to yangit no angod to kilat. 19Na, pigbogajan ku sikiyu to gahom agun no inggad makatikhon kow to hayas dow salipit-sipit, wada ogkaamonuhan now. Ogkadaog now isab to gahom ni Satanas no kuntra ta. 20Di ajaw kow oglipay su ogsugut iyu to mangkadoot no ispiritu. Nasi no iyan ikalipay now su to mgo ngadan now ingkasuyat on duon to listahan diya to yangit.”

To Pagsaja ni Jesus to Diyus no Amoy Din

(Mateo 11:25-27; 13:16-17)

21To diya no panahon, piglipay si Jesus to Ispiritu Santu. Kagi din, “Amoy ku no Magboboot to yangit dow pasak, ogpasalamat a ikow su sikan inlidung nu to idukadu no mgo otow dow to yabow to naamuhan impasabut nud nasi diya to obos no mgo otow. Nailing to sikan su iyan man pagboot nu.”

22Dajun ikagihi ni Jesus sikan mgo otow, “To tibo panabut insalig kanay to Diyus no Amoy ku. Wada yain no namaan kanay, sikandin da. Wada isab yain no namaan kandin, siak da dow to mgo otow no gustu ku no mukiyaya kandin.”

23-24Dajun atubanga ni Jesus to mgo inanad din aw ikagihi no sikandan da, “Madojow kow su migkita kow on to diya og-awoson no ogkitaon to mgo hari to diya una dow to diya mgo otow no kibali ba-ba to Diyus, di wada dan kakita-i. Mig-awos isab podom sikandan no makadinog to sikan nadinog now kuntoon, di wada dan kadinogi.”

To Makawkayuujon no Otow no Taga-Samaria

25Songo aedow meyduon maistru to tinuuhan no migtogkad ki Jesus. Kagi din, “Sir, nokoy man to oghinangon ku agun maangkon ku to kinabuhi no wada katapusan?”

26Migtabak si Jesus, “Nokoy man to nasuyat duon to mgo balaod to Diyus? Nokoy man to pagsabut nu to sikan?”

27Migtabak sikan maistru to tinuuhan, “Pig-iling duon, ‘Higugmaa to Ginuu no Diyus nu to bug-us no ginhawa dow hona-hona nu hasta to tibuuk no kinabuhi dow doson nu. Higugmaa isab to isigkaotow nu angod to paghigugma to kaugalingon nu.’+

28Mig-ikagi si Jesus kandin, “Hustu to pagkatabak nu. Ko tumanon nu sikan, ogkaangkon nu to kinabuhi no wada katapusan.”

29Di pig-usip din si Jesus, “Hintawa man naan sikan isigkaotow ku no oghigugmaon ku?” Ing-usip din sikan agun makailing to mgo otow no sikandin to hustu.

30Migtabak si Jesus pinaagi to pananglitan, “Meyduon otow no migtogbang likat to siyudad to Jerusalem pailing diya to Jerico. Duon to dayan pigbanganan sikandin to mgo tulisan. Pighukasan dan to kabo dow papakuja aw ojowi no pakamatajon. 31Pagkahina-hina, meyduon magdudumaya to tinuuhan ta no mgo Hibru no nakabaja duon. Pagkita din to sikan otow no nakahibat duon to kilid to dayan, diya sikandin baja to dibayuy no kilid aw puli din yabaji. 32Nakabaja isab to pangabaga duon to Bayoy to Diyus no kaliwat ni Levi. Pagkita din to sikan otow, diya sikandin baja to dibayuy no kilid to dayan aw yabaji din isab. 33Tapus to sikan, meyduon nakabaja duon no taga-Samaria. Na, to mgo taga-Samaria dow to mgo Hibru migdinomotay, di pagkita din to sikan Hibru no nakahibat duon to dayan, pigkae-atan din. 34Pig-anduon din aw tambaya to yana dow inomon to mgo pali to sikan otow aw pamogkota. Dajun din iyuwan duon to asnu+ din aw daeha diya to paabutanan dow atimana. 35Pagkabukas, pigbogajan din to saepi sikan migdumaya to paabutanan aw ikagihi, ‘Dedeyjawa to pag-atiman kandin. Ko ugaling musubra to ogkagastu nu, ogbajadan ku sikuna ko makapauli a dini.’

36Na,” kagi ni Jesus, “to paghona-hona nu, hintawa to sikan tatoyu to madojow no isigkaotow to sikan pigtulis?”

37Sikan maistru to tinuuhan migtabak, “Sikan migkae-at kandin.”

Kagi ni Jesus, “Sikan iyan. Na, sunuda sikan pighinang din.”

To Pagbisita ni Jesus ki Marta dow ki Maria

38Migpadajun onsi Jesus to pagpanow hangtod no migtidow to baryu no pig-ugpaan to migsusuun no si Marta dow si Maria. Pagkita ni Marta ki Jesus, pigpapadajun din duon to bayoy. 39Mig-ingkud si Maria duon to atubangan ni Jesus su ogpaminog to mgo kagi din. 40Di si Marta wada kahimotang to paghikoy to ighonat to bisita dan. Dajun sikandin padani ki Jesus aw ikagi, “Ginuu, wada ka kita kanay no naatsa-atsa on to mgo lihokonon kani to bayoy? Pabuligi a kun to sikan suun ku.”

41Di pig-ikagihan nasi si Marta to Ginuu, “Eh Marta, mahan-in to ogpakaatsa-atsa ikow no mgo hinangonon. 42Di sobuuk da yagboy to impurtanti. Sikan to pigpili ni Maria, aw kona sikan ogkaagow kandin.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index