Search form

Lucas 12

Wada Inghobong no Kona Ogkamaanan

(Mateo 10:26-27)

1Duon to sikan no panahon, mighagudhud duon ki Jesus to linibu no kaotawan no migdadasok hangtod no ogkangkagiok-giokan to duma dan. Iyan una no pig-ikagihan ni Jesus to mgo inanad din. Kagi din, “Likaji now to patubu to mgo Pariseo, no ko ita pa, sikan pagpamatitinood dan. 2Di og-abut da to panahon no ogkaukisan to tinakyuban, aw ogkabutwa to inghobong. 3To diya pigpang-ikagi now no wada katagahi, ogkatagahan da diya to kayugajan. To diya inghagas now duon to bayoy now igkabandilyu on.

Kona Kow Ogkahaedok

(Mateo 10:28-31)

4“Mgo hinilabi ku, paminogi now seini. Kona kow ogkahaedok to otow no oghimatoy iyu, su iyan da ogkahimatajan dan to yawa now. Di konad sikandan ogpakaamonu iyu. 5Iyan nasi mahaedokan now to Diyus, su ko sikandin to muhimatoy iyu, meyduon isab katongod din to pagbegbog iyu diya to impernu.

6“Di domdoma no ogbantajan kow to Diyus. Su inggad to maja no kona da ogkaman-u ko bolihon, wada inggad sobuuk kandan no ogkalingawan to Diyus. 7Kaling kona kow ogkahaedok su ngani sikan mgo manuk-manuk ogbantajan din, sikiyu on man to kona din bantajan! Ngani man to bubue now di tibo din nabilang.

To Pag-angkon ki Cristo duon to Atubangan to mgo Otow

(Mateo 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8“Ligdongi now seini. Inggad hintawa no og-angkon kanay duon to atubangan to mgo otow, siak no Anak to Otow og-angkon isab kandin duon to atubangan to mgo anghil to Diyus. 9Di ko ilidung a to otow duon to atubangan to mgo otow, iglidung ku isab sikandin duon to atubangan to mgo anghil to Diyus. 10Inggad hintawa no ogpasipaya kanay no Anak to Otow ogkapasaylu da, di to otow no ogpasipaya to Ispiritu Santu kona yagboy ogkapasaylu.

11“Na, ko paatubangon kow to mgo panguyu to simbahan ubin to mgo upisyalis to gubernu su mgo sakup ku sikiyu, kona kow ogkalimuut to og-ikagihon now. 12Su duon to sikan no panahon, to Ispiritu Santu iyan og-anad iyu to og-ikagihon now.”

To Linangog no Hona-hona to Sapian no Otow

13Na, mey otow duon no mig-ikagi ki Jesus, “Sir, sugu-a to suun ku no bahinan a din to mgo kabilin to amoy noy.”

14Di si Jesus mig-ikagi kandin, “Eh, wada kay migbogoy kanay to katongod to paghusoy iyu dow to pagbahin to mgo katigajunan now. Kona no sikan to ing-andini ku.” 15Dajun ikagihi ni Jesus to mgo otow, “Bantoy kow no kona kow oghinakog, su to matuud no kinabuhi kona ogkakitaan duon to mgo katigajunan, inggad man-u to pagkadatu to otow.”

16Dajun sikandan ikagihi ni Jesus to pananglitan, “Meyduon sapian no otow no pig-abutan to mgo tanom. 17Mighona-hona sikandin, ‘Og-amonuhon kud man buwa seini mgo abut ku no kona ogkaigu kani to mgo kamalig ku? 18Na,’ kagi din, ‘ogwasahon ku sikan tibo aw oghinang a to mangkayow-ag agun tibo ogpakased to mgo abut ku hasta to duma no mgo katigajunan ku. 19Na, tapus maani to mgo tanom ku, ogpahayahay ad su seini no abut ku kona ogkaimot inggad pila pad no tuig. Iyan da oghinangon ku to ogkoon dow og-inom aw ogkinalipay.’ 20Di to Diyus mig-ikagi kandin, ‘Sikuna no yangog, kuntoon yagboy no kadukiloman oghawion ku to kinabuhi nu. Na, yain on to ogpanag-iya to sikan ing-andam nu ikow.’ 21Angod to sikan to ogkadeygan to otow no oghimun to katigajunan dini to kalibutan di wada bayos no ogkadawat din no ogkapuun to Diyus.”

Saligi to Diyus

(Mateo 6:25-34)

22Dajun ikagihi ni Jesus to mgo inanad din, “Kaling paminogi now seini. Kona kow ogkalimuut to ogkoonon dow ogkaboon now no ogkinahangyanon to seini kinabuhi. 23Su to kinabuhi ta yabow pad duon to pagkoon, aw to yawa ta yabow pad to kabo. 24Hona-honaa to mgo manuk-manuk no kona og-odok aw kona isab og-ani. Wada tambubung dan. Di to Diyus iyan ogtubung kandan. Na, sikiyu pad man to kona din atimanon no yabow pad to mgo manuk-manuk! 25Hintawa man iyu to ogpakasugpat to kinabuhi din inggad majopot da pinaagi to pagkalimuut? 26Na, su kona kow man ogpakahimu to angod da to sikan no kaintok pinaagi to pagkalimuut, wada pues to pagkalimuut bahin to inggad nokoy no prublima now.

27“Hona-honaa now isab to mgo buyak no puli oggiti. Kona sikan ogkaunag to pagtrabahu aw kona isab oghabey to mgo panapton. Di seini da. Inggad si Hari Solomon to diya una no yagboy sapian, wada kabo din no ogpakaangod to kadojow to sikan mgo buyak. 28Na, ko maangod to sikan to pagpabuyak to Diyus to mgo bagnot no madali da ogyanos aw ogkatutung, sikiyu pad man to kona din kaboan no yabow pad to mgo bagnot! Pagkaintok to pagsalig now to Diyus! 29Kona kow isab ogkalimuut to ogkakoon dow ogkainom now, 30su to Diyus no Amoy now diya to yangit namaan to pigkinahangyan now. Iyan da ogkalimuut to sikan to diya mgo otow no wada Diyus. 31Di sikiyu, unaha pahari-a to Diyus to kinabuhi now, na, igbogoy din iyu to ogkinahangyanon now.

32“Kaling sikiyu no mgo binantajan ku, kona kow ogkahaedok inggad pipilahon kow da, su to Diyus no Amoy now ogkalipay to pagbogoy iyu to katongod to pagmandu duon to sikan ogharian din. 33Baligja kow to katigajunan now, aw bogaji to diya ogkangkalisod-lisod. Na, meyduon bayos now diya to yangit no kona ogkagawang, su wada kawatan dow mangotkotay diya. 34Su inggad andei ibotang to kadatu now, dini to pasak ko diya to yangit, diya isab to ginhawa now.

Kinahangyan Maandam to Sakup ni Jesus

35“Iyan podom maangodan now to mgo suguonon no andam on to paglihok. Nakapangabo on aw masiga to mgo soga dan 36su ogtatagad to agayon dan no ogkapuun diya to kumbitihan. Pagtawag din, alistu sikandan no og-abri to pertahan aw paseda sikandin. 37-38Madojow to diya alistu no mgo suguonon no ogkaabutan to agayon no mgo alistu, yabi ko matayod on to kadukiloman ubin kaadlawon on. Su sikan on agayon to ogsul-ub to kabo no kaning suguonon aw padungaa sikandan duon to koonanan aw honati to pagkoon. 39Aw pananglit meyduon tag-bayoy no ogkamaan dow nokoy urasa to igtidow to kawatan, ogpak bantoy sikandin agun kona makawat to mgo katigajunan din. 40Kaling mangandam kow isab su siak no Anak to Otow, ogpauli a to panahon no kona now ogkatagahan.”

To Suguonon no Ogkasaligan

(Mateo 24:45-51)

41Dajun pangusip si Pedro, “Ginuu, hintawa man to pig-ikagihan nu to sikan no pananglitan, sikami ko tibo seini nahimun kani?”

42Migtabak to Ginuu, “To suguonon no matinumanon dow ogkasaligan iyan ogsaligan to agayon to pagdumaya to panimayoy din ko mey panow din. Sikandin to ogbahin-bahin to pagkoon to angod din no mgo suguonon. 43Ko matuman to sikan suguonon to insugu kandin, ogtukhow sikandin ko makauli to agayon din, 44su ogkabogajan to katongod to pagdumaya to tibo katigajunan. 45Di ko madoot sikan suguonon, ogpakailing sikandin, ‘Mayugoy pad buwa ogpakauli to kani agayon ku.’ Dajun din ogpanaeposon to angod din no suguonon no mgo yukos dow bohi. Iyan da hinang din to ogkoon dow ogtinghingow. 46Na, puli ogpakatokow ogtidow sikan agayon aw ogpahamtangan sikan suguonon to wadad ogpakaangod to kabog-at no kastigu. Dajun sikandin ogpaagpoton to sikan wada pamanuu to Diyus diya to banwa no wada pagkatapus to pag-antus.

47“Ko meyduon suguonon no namaan to sugu to agayon din di puli ogpalingog-lingog, mabog-at to kastigu no igpahamtang kandin. 48Di to suguonon no wada kamaan to sugu to agayon din aw nakasae to wada din tuuda, maagkap da to kastigu no igpahamtang kandin. To otow no nabogajan to madogi, madogi isab to ogsukuton kandin, aw to otow no pigsaligan to maaslag+ no katongdanan, maaslag isab to ogsukuton kandin.

Si Jesus to Hinongdan to Pagkabahin-bahin to mgo Otow

(Mateo 10:34-36)

49“Mig-andini a su ogsangabon ku seini kalibutan. Gustu ku podom no masangab on. 50Di meyduon pad antusonon ku, aw kona a ogkahimotang kotob no kona pad matuman sikan. 51Basi ko mighona-hona kow no iyan ing-andini ku to kalibutan agun ogdojow to rilasyun to mgo otow. Kona. Iyan nasi ing-andini ku agun ogkasusuwoy sikandan, su meyduon ogtuu kanay, meyduon isab kona. 52Sugud kuntoon, ogkabahin-bahin to pamilya. 53Su inggad man ngani mgo ginikanan dow mgo anak ogkasinupakay hasta isab to patae-ugangan.”

To Pagkiyaya to Panahon

(Mateo 16:2-3)

54Migpadajun si Jesus to pag-ikagi to mgo otow, “Ko ogkita kow no ogkikibey diya to sayopan, dajun kow og-iling, ‘Og-udan kay gaja.’ Na, og-udan iyan. 55Kani isab to seini banwa ta, ko oghodos to kaemag likat to baebagan, og-iling kow, ‘Ogguyabung kay.’ Na, ogguyabung iyan. 56Kunungkun ogkangkamaan! Ogpakasabut kow to kadodoyog to panahon, di kona kow ogpakasabut dow nokoy to ogkahitabu kuntoon.

To Pagpaghusoy to Kuntra

(Mateo 5:25-26)

57“Nokoy no kona kow man ogpakahona-hona dow nokoy to madojow no oghinangon? 58Ko pananglitan iriklamu ka to songo otow, kona kow pad ogtidow diya to husajan, pag-uli kad kandin. Su ko kona kow mahiuli, basi paatubangon ka to huwis aw idata ka diya to pulis agun prisuhon. 59Na, kona ka ogpakayuwas kotob no mabajadan nu to tibo ogpabajadan ikow.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index