Search form

Lucas 17

Bahin to Pagtintal

(Mateo 18:6-7,21-22; Marcos 9:42)

1Dajun ikagihi ni Jesus to mgo inanad din, “Kani to kalibutan kona ogkagawang to mgo pagtintal, di alaot sikan ogpamanintal. 2Tapat pad ko pigteybatuhan sikandan to tag-mae-gatung no galingan no batu aw ibegbog diya to dagat agun wada inggad sobuuk no obos no sakup ku no ogpakasae tongod kandan. 3Kaling bantoy kow.

“Ko makasae to angod now no magtutuu, sapadi. Ko mamuju sikandin to pasaylu, pasayluha. 4Inggad makasae sikandin iyu to kapitu sed to songo aedow aw kapitu isab mamuju to pasaylu, pasayluha sikandin.”

Bahin to Pagtuu

5Dajun ikagi to mgo apustulis, “Ginuu, dugangi seini pagtuu noy su maintok da.”

6Kagi ni Jesus, “Ko meyduon pagtuu now, inggad mae-binhi da to mustasa, ogpakasugu kow to suja kaju, ‘Kadutdut ka aw makatanom ka dutun to dagat.’ Na, ogsugut sikan iyu.”

To Katongdanan to Matinumanon no Suguonon

7Kagi ni Jesus, “Pananglit sobuuk iyu meyduon suguonon no og-uli likat to uma no migdaru ubin migbantoy to mgo buhi, nokoy man to og-ikagihon nu kandin? Kona nu og-ikagihan to, ‘Yagi, ingkud ka aw una kad koon.’ 8Nasi no ogsugu ka, ‘Ilis ka. Hikaja to panihapun ku aw atimana a no ogkoon. Papahudi kad to ikow.’ 9Su,” kagi ni Jesus, “to suguonon no ogtuman to insugu kandin kona no angajan ogpasalamatan su katongdanan din man to pagtuman to sugu. 10Sikiyu isab, tapus kow makatuman to sugu to Diyus, umiling kow, ‘Kona koy no angajan ogsajaon su puli koy migtuman to katongdanan noy.’”

To Sampuyu no Pigpangsangla

11Migpadajun si Jesus to pagpanow pailing diya to siyudad to Jerusalem. Duon sikandin baja to pag-eytan to mgo prubinsya to Samaria dow Galilea. 12Pagtidow din duon to songo baryu, meyduon sampuyu no ka otow no pigsangla no migpadodoyog duon kandin. Tongod to sakit dan, wada sikandan padani ki Jesus. 13Puli nanabi to maagbot, “Jesus, Agayon! Sadangay kae-ati koy!”

14Pagkita ni Jesus kandan, pig-ikagihan din, “Na, andiya kow dajun to mgo magdudumaya to tinuuhan ta aw pahiling-hiling kow agun makitaan dan no naulian kow on.” Na, duon pad to pangindaenan, nangkaulian on sikandan.

15Pag-aha to sikan sobuuk no naulian on sikandin, migpauli diya ki Jesus aw sajaa din to Diyus to maagbot. 16Migyuhud sikandin duon to atubangan ni Jesus aw pasalamat. Kona sikandin no Hibru, taga-Samaria. 17Kagi ni Jesus, “Sampuyu no ka otow to nangkaulian. Na, andeid man to diya siam? 18Nokoy no iyan man nasi migpauli to pagpasalamat to Diyus seini taga-Samaria?” 19Dajun ikagihi ni Jesus sikan otow no naulian, “Na, tindog. Panow kad on. To pagtuu nu iyan nakadojow ikow.”

To Pagsugud to Paghari to Diyus

(Mateo 24:23-28,37-41)

20Songo panahon, meyduon mgo Pariseo no nangusip ki Jesus dow kagan-u ogsugud to Diyus to paghari.”

Migtabak si Jesus, “Wada ogkitaon to otow no ogpakiyaya no ogsugud on to Diyus to paghari. 21Wada isab ogpakailing to, ‘Oho, to gingharian kani da to seini!’ ubin, ‘Sujad on to gingharian to Diyus!’ Su mighari on sikandin dini iyu.”

22Pig-ikagihan ni Jesus to mgo inanad din, “Meyduon da panahon no og-awoson now no siak no Anak to Otow ogpauli agun makakita kow inggad songo aedow da to paghari ku to tibuuk kalibutan, di kona pad. 23Meyduon og-iling iyu, ‘Oho, suja da sikandin!’ ubin, ‘Seini da!’ di kona kow og-andiya. 24Su siak no Anak to Otow, ko mupauli a dini to kalibutan ogkamaanan to tibo su ogkaangod to kilat no hinggawan ogkibyat aw ogkitaon diya to inggad andei. 25Di kona pad ogkatuman sikan, kinahangyan mahan-in pad to ogkabajaan ku no mgo antusonon, aw og-ojowan a to mgo otow kuntoon.

26“Ko mupauli ad no Anak to Otow, iyan ogkaangodan to diya panahon ni Noe. 27Su iyan da nadomdoman to kaotawan to pagkoon, pag-inom dow pag-inasawahay kotob to aedow no migsed onsi Noe duon to sikan sakajan no og-ilingon to arka. Na, puli nakatokow mig-ugub,+ aw kangkatabug sikandan tibo. 28Ko mupauli a, iyan isab ogkaangodan to diya panahon ni Lot, su iyan da nadomdoman to kaotawan to pagkoon dow pag-inom, pagpamoli dow pagpamaligja, pagpananom dow pagpanghinang to bayoy. 29Di oompok pad ni Lot no muyuwas sikandin to siyudad to Sodoma, pigpaudan to Diyus to kaeju dow asupri likat to yangit aw puuha to mgo otow duon. 30Na, ko siak no Anak to Otow mupauli dini to kalibutan, ogkaangod to diya no mgo panahon ni Noe dow ni Lot, su ogkatokawan to mgo otow.”

31Migpadajun si Jesus to pagpang-anad, “Ko muabut sikan no panahon, to otow no diya to yuwas to bayoy din ajaw on ogpaulia to pagpudut to mgo botang din. To otow no diya to uma ajaw on isab ogpaulia to pagpudut to inggad nokoy da. 32Domdoma now to nadeygan to diya asawa ni Lot.+ 33Su to otow no og-oyog to kinabuhi din kani to kalibutan, wada ogkaiman din no kinabuhi no wada katapusan. Di to otow no og-unung kanay inggad igkamatoy din nasi ogbogajan to kinabuhi. 34Ko muabut sikan no panahon, ogpagbugtion to tibo mgo otow su meyduon sakup ku, meyduon isab kona. Na, ko pananglitan meyduon daduwa no ka otow no oghuhulid to paglipodong, to sobuuk ogpuduton aw to sobuuk ogbilinon. 35Angod isab ko meyduon daduwa no ka bohi no ogbubulig to paggaling, to sobuuk ogpuduton aw to sobuuk ogbilinon. 36+

37To mgo inanad nangusip ki Jesus, “Agayon, andei man ogkahitabu sikan pighisgutan nu?”

Pigtabak sikandan ni Jesus pinaagi to pananglitan, “Inggad andei no meyduon patoy, diya isab ogkatap-ung to mgo uwak.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index