Search form

Lucas 21

To Paghalad to Pubri no Bayu

(Marcos 12:41-44)

1No duon pad si Jesus to Bayoy to Diyus, pigsayapan din to mgo sapian no og-uyug to saepi duon to taguanan to mgo halad. 2Monok on, mey isab pigkita din no pubri hilabi no bayu no bohi no iyan da ingkauyug to daduwa no mangkaintok no saepi. 3Kagi ni Jesus, “Oho, to tibo mighalad, iyan yabow to halad suja pubri no bohi. 4Su tibo sikandan migbogoy to subra dan, di suja bohi no miglisod, imbogoy din to tibo ogkabuhian din.”

Intag-an to Pagkagoba to Bayoy to Diyus

(Mateo 24:1-4; Marcos 13:1-13)

5Pagkahina-hina meyduon mgo inanad ni Jesus no namanhisgut bahin to sikan madojow no mgo batu no inghinang to sikan Bayoy to Diyus dow sikan mangkadojow no namakabotang duon no imbogoy diya to Diyus. Di mig-ikagi si Jesus, 6“Meyduon panahon no ogkagoba seini Bayoy to Diyus no ogkitaon now. Wada inggad sobuuk to sikan no mgo batu no inghinang to seini no ogkabilin duon to nabotangan, su ogtompagon tibo.”

To Kagubut no Og-abut

7Dajun usip ki Jesus to mgo inanad din, “Sir, kagan-u man ogkatuman sikan ognangonon nu? Nokoy man to ogkakiyayahan noy no madani on ogkahitabu sikan?”

8Migtabak si Jesus, “Bantoy kow no kona kow malimbungan, su mahan-in to gayuon no ogyogwa no ogdae to ngadan ku. Og-angkon no sikandan kun to diya Insaad no Manyuyuwas+ aw og-iling isab, ‘Madani on to katapusan.’ Di kona kow ogpasakup kandan. 9Ko makadinog kow to gera dow mgo kagubut diya to yain-yain no mgo banwa, kona kow ogkahaedok. Kinahangyan no matuman sikan, di kona pad no iyan to katapusan to kalibutan.”

10Migpadajun si Jesus to pag-ikagi, “Ogpagigirahay to mgo nasyun dow mgo gingharian. 11Mahan-in to mgo banwa no ogtiyogon to maagbot aw og-abuton to makalilisang no bontas dow sakit. Ogkahaedok isab to mgo otow su ogpakakita to mgo kabeynganan diya to yangit no ogpakiyaya no madani on to katapusan.

12“Di kona pad ogkatuman sikan, ogdakopon kow aw daeha diya to mgo simbahan su oghukuman.+ Ogpaantuson, ogprisuhon, aw ogpaatubangon kow to mgo hari dow mgo gubernadur tongod to pagtuu now kanay. 13Ko mahitabu sikan, ogpakalugar kow to pagnawnangon kandan bahin kanay. 14Di patahani to ginhawa now no kona kow ogkalimuut to igtabak now. 15Su siak to ogbogoy iyu to kaalam dow angay no mgo ikagihonon no igkatabak now no wada yagboy kuntra no ogpakayalis. 16Ogyuib iyu inggad to mgo ginikanan now, mgo kasuunan dow mgo amigu now no kona ogtuu kanay, aw to duma iyu ogpanghimatajan. 17Ogkuntrahon kow to tibo tongod to pagtuu now kanay, 18di inggad songo yogas no bubue duon to uyu now wada ogkagawang. 19Kaling hogota now to pagtuu kanay agun mabogajan kow to kinabuhi no wada katapusan.”

Intag-an to Pagkagoba to Jerusalem

(Mateo 24:15-20; Marcos 13:14-19)

20Migpadajun si Jesus to pag-ikagi, “Ko libutan on seini siyudad to Jerusalem to mgo sundayu, ogkasabutan now no ogkagoba on seini. 21Na, ko makitaan now sikan, sikiyu no mig-ugpa kani to Judea pakajabag kow pailing diya to kabubunganan aw hobong. To mgo otow kani to Jerusalem mupakajabag isab, aw to mgo otow diya to uma ajaw on ogpauli-a dini to siyudad. 22Su sikan to panahon no ogkatuman on to tibo kastigu no nasuyat duon to Kasuyatan to Diyus. 23Kae-at to mgo magkabodos dow mgo manggianak to sikan no aedow. Hilabi ogkalisod-lisod to mgo taga-kani su og-abuton on sikandan to yangot to Diyus. 24Meyduon ogkangkamatoy diya to gerahan, aw to duma ogbihagon aw daeha diya to inggad andei no mgo banwa. Pagkatapus, seini siyudad to Jerusalem oggiok-giokan to mgo otow no wada Diyus kotob to panahon no igtugut kandan to Diyus.

To Pagpauli ni Jesus

(Mateo 24:29-31; Marcos 13:24-27)

25“Diya to mahudi no mgo aedow meyduon mgo kabeynganan no ogkitaon duon to soga dow to buyan hasta mgo bituon. Kani isab to pasak, ogdaitan to kaotawan aw ogkatarantar ko makadinog sikandan to dadaguuk to dagat hasta to mgo bayod no tag-magabubungan no ogkangkayukut. 26Ogpangyotoy dow ogkalipong to mgo otow tongod to haedok dan no ogpanagad to ogkangkahitabu to pasak, su ogkangkahojong to tibo diya to yangit. 27Na, dajun a ogkonsad no Anak to Otow no ogkaputus to panganud, aw ogkitaon dan to kasilow to pagka-Diyus ku. 28Kaling,” kagi ni Jesus, “ko musugud on to pagkatuman sikan ognangonon ku, tindog aw yanghag kow diya to yangit aw lipay kow su konad ogkayugoy, ogyuwason kow on to Diyus.”

To Pananglitan to Kaju no Igera

(Mateo 24:32-35; 13:28-31)

29Dajun ikagihi ni Jesus to mgo inanad din to pananglitan, “Domdoma now to mgo kakajuhan, yabi to kaju no igera. 30Su ko makitaan ta no ogpanalingsing on, ogkamaanan ta no madani on ogguyabung. 31Angod isab to sikan, ko makitaan now no ogkatuman on sikan ognangonon ku, ogkamaanan now no madani on ogkatuman to paghari to Diyus.

32“Ligdongi now seini. Kona pad ogkangkamatoy to tibo mgo otow kuntoon, ogkatuman on sikan tibo. 33To yangit dow pasak ogkagawang da, di to kagi ku ogpabilin yagboy.”

To Pag-andam to Pagpauli ni Jesus

34Mig-ikagi isab si Jesus, “Bantoy kow no kona kow ogkawili to pagpatujang dow paghobog-hobog dow pagkalimuut bahin to mgo prublima to kinabuhi, su unu ko matokawan kow to pagtidow ku. 35Su pag-abut to sikan no aedow, to tibo otow ogkaangod to ogkalit-agan no manuk. 36Kaling pakaalistu kow aw ampu kow kanunoy agun maantus now to mgo kalisod no og-abut iyu, na, kona kow ogkasikow ko paatubangon kow kanay no Anak to Otow.”

37-38Na, kada aedow og-inandiya si Jesus to Bayoy to Diyus su ogpang-anad to sikan mahan-in no mgo otow no masem pad ogkangkahimun agun ogpaminog kandin. Kada madukilom, og-andiya sikandin to Kaulibuhan no bubungan su diya oglipodong.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index