Search form

Lucas 22:28-29

28-29Migpadajun si Jesus to pag-ikagi, “To Diyus no Amoy ku diya to yangit migbogoy kanay to katongod to paghari. Aw sikiyu no mig-unung kanay no duon a to mgo kalisod ogbogajan ku isab to katongod to pagmandu. 30Su duon to gingharian ku ogpayogoban kow to trunu no og-ingkudan now to pagmandu to duma now no mgo kaliwat to diya sampuyu-tag-duwa no mgo anak ni Israel. Ogpakapagsayu kow isab kanay to pagkoon dow pag-inom duon to lamisa ku.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index