Search form

Lucas 23:50-51

To Pagyobong ki Jesus

(Mateo 27:57-61; Marcos 15:42-47; Juan 19:38-42)

50-51Na, meyduon otow no iyan ngadan si Jose no taga-Arimatea no sakup to Judea. Madojow sikandin dow matarong no otow no migtatagad to paghari to Diyus. Sakup sikandin to husajan, di wada din ujuni to hukum to diya mgo angod din to pagpahimatoy ki Jesus. 52Na, pagkabigtawid on ni Jesus, mig-andiya si Jose ki Pilato aw hangyu no sikandin to ogyobong ki Jesus.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index