Search form

Lucas 4

To Pagtintal ki Jesus

(Mateo 4:1-11; Marcos 1:12-13)

1Na, si Jesus no togob to Ispiritu Santu miglikat diya to Jordan no wohig aw pigpaandiya to Ispiritu Santu to matahay no banwa. 2Duon sikandin tintala ni Satanas sed to kap-atan no aedow. Wada sikandin koon-koon to diya no panahon, kaling pagkatapus, pigbontas sikandin.

3Dajun ikagihi si Jesus ni Satanas, “Oho kun, ko tinood no Anak ka to Diyus, hinanga seini batu no koonon.”

4Di mig-ikagi si Jesus, “Pig-iling duon to Kasuyatan, ‘Kona no koonon da to ogpakabuhi to otow.’+

5Pagkatapus, pigdaya sikandin ni Satanas diya to matikang hilabi no banwa. Songo pagpilok da, ingkahindu din on ki Jesus to mgo banwa duon to tibuuk kalibutan. 6-7Kagi ni Satanas, “Aha ka to suja. Siak to pigpaboot to sikan tibo, aw igbogoy ku diya to inggad hintawa no ogkaliyagan ku ogbogajan. Na, ko musimba ka kanay, igbogoy kud ikow to katongod to pagmandu to sikan tibo, aw hona-honaa dow man-u to pagkadongganon nu!”

8Di mig-ikagi si Jesus, “Pig-iling duon to Kasuyatan, ‘Simbaha to Ginuu no Diyus nu. Sikandin da to tumana.’+

9Pigdaya manda si Jesus ni Satanas diya to siyudad to Jerusalem aw patindoga duon to matikang hilabi no bahin to Bayoy to Diyus. Kagi ni Satanas, “Na, ko tinood no Anak ka to Diyus, kawas ka diya to pasak. 10Su pig-iling duon to Kasuyatan,

‘Ogsuguon to Diyus to mgo anghil din to pagbantoy ikow.

11Ogtamukon ka dan agun inggad to kobong nu kona ogpakaigu to batu.’+

12Di mig-ikagi si Jesus, “Pig-iling isab duon to Kasuyatan, ‘Kona nu ogpangantihan to Ginuu no Diyus nu.’+13Na, su wada katintal si Jesus, migyaguy si Satanas. Di mighona-hona sikandin no meyduon da aedow no og-isabon din ogtintalon si Jesus.

14Na, si Jesus no piggahoman to Ispiritu Santu mig-uli diya to prubinsya to Galilea. To kabantug din migtangkap diya to mgo banwa no nasakup duon. 15Nang-anad sikandin duon to mgo simbahan to mgo Hibru, aw nasaja sikandin to tibo kaotawan.

To Wada Pagdawat ki Jesus diya to Nazaret

(Mateo 13:53-58; Marcos 6:1-6)

16Na, migtidow si Jesus diya to yunsud no Nazaret no pigtulinan din. No Aedow on no Tigpahuway,+ mig-andiya sikandin to simbahan su iyan man nabatasan din. Migtindog sikandin duon to atubangan to mgo otow su ogbasa to Kasuyatan to Diyus. 17Intadwoy kandin to sinuyat ni Isaias no kibali ba-ba to Diyus to diya una agun basahon din duon to kaotawan. Pigbukyad din aw nakitaan din sikan pig-iling,

18“Piggahoman a to Ispiritu to Ginuu

su pigbogajan a din to katongod to pagnawnangon to Madojow no Nawnangonon diya to mgo pubri.

Pigpaandini a din agun makayuwas to nangkaprisu,

agun makakita to mgo buta,

agun isab matabangan to mgo dinaog-daog.

19Ognawnangonan ku isab to kaotawan

no andam on to Diyus to pagyuwas kandan.”+

20Pagkatapus ni Jesus to pagbasa to Kasuyatan, pigyukut din aw i-uli duon to sikan pangabaga. Dajun sikandin ingkud su ogpang-anad. Iyan da mata to sikan tibo nahimun si Jesus. 21Kagi din, “To pigdinog now kuntoon iyan katumanan to seini Kasuyatan.”

22Pagdinog dan to kagi din, namakasaja sikandan ki Jesus su angod to pigpanodosan to madojow no pagkaikagi din. Kaling natingaya dow migpauusipay sikandan, “Eh, kona no anak man ni Jose seini no otawa?”

23Kagi ni Jesus kandan, “Basi kay ikagihan a now to diya ikagihonon no pig-iling, ‘Sikuna no duktur, dukturi to kaugalingon nu no yawa. Hinanga dini to yunsud nu to nadinog noy no pighinang nu diya to Capernaum.’ 24Di seini da. To otow no kibali ba-ba to Diyus kona ogdawaton duon to yunsud din. 25Meyduon duma no pananglitan ku. To diya panahon ni Elias no kibali ba-ba to Diyus, migguyabung to tatoyu no tuig tonga. Pig-abut to mgo otow to makalilisang no bontas. Mahan-in to bayu no mgo bohi kani to Israel no nalisodan yagboy, 26di iyan da pigpatabangan to Diyus ki Elias to bohi no taga-Sarepta no sakup to Sidon. 27To diya isab panahon ni Eliseo no kibali ba-ba to Diyus, mahan-in kani to Israel no pigsangla, di si Naaman da no taga-Siria to naulian.”

28Pagdinog to sikan mgo otow no nahimun duon to simbahan to kagi ni Jesus, naboyu yagboy sikandan. 29Pigpayuwas dan si Jesus duon to yunsud aw daeha pailing diya to peputukan to bubungan no nahimotangan to sikan yunsud su ig-uyug dan podom diya to aba. 30Di nasi on sikandin nanliot-liot to kahan-inan to kaotawan aw panow.

To Pag-abug ni Jesus to Madoot no Ispiritu

(Marcos 1:21-28)

31Tapus to sikan, migtogbang si Jesus diya to yunsud to Capernaum no sakup to Galilea. No Aedow on no Tigpahuway, nang-anad sikandin duon to simbahan dan. 32Hilabi sikandan natingaya su to pagpang-anad ni Jesus migdae to katongod. 33Na, meyduon otow duon to simbahan no pigsamuk to madoot no ispiritu. Nakabansagon sikandin to maagbot no mig-iling, 34“Sikuna, Jesus no taga-Nazaret, nokoy no oghilabot ka kanami? Basi kay mig-andini ka su ogyagyagon koy nu. Namaan a dow hintawa ka. Sikuna sikan Balaan no pigpaandini to Diyus.”

35Di pigsapadan ni Jesus sikan madoot no ispiritu, “Pahagtong ka! Yogwa ka duon!” Paglihok to sikan madoot no ispiritu su ogyuwas, nakayapdos sikan otow duon to atubangan to kaotawan, di wada kaamonu.

36Natingaya to tibo mgo otow duon aw namakaikagi, “Nokoy man seini no pagpang-anad? Su mey gahom dow katongod din inggad ngani to pag-abug to mangkadoot no ispiritu!” 37Dajun migtangkap to nawnangonon bahin ki Jesus duon to nakalibong no mgo banwa.

To Pagdojow ni Jesus to mgo Masakiton

(Mateo 8:14-17; Marcos 1:29-34)

38Dajun likat onsi Jesus duon to simbahan aw andiya to bayoy ni Simon. Pagtidow dan duon, pighangyu si Jesus no tabangan din to ugangan ni Simon no pigbogsangan to hingyow. 39Migpadani si Jesus aw domoyi sikan bujag no mighibat aw sugu no magawang sikan hingyow. Duon-dajun naulian sikan bujag. Migbangun sikandin aw honati din onsi Jesus to pagkoon.

40Anoy man no migsayop on to soga, pigpandaya duon ki Jesus to tibo mgo otow no yain-yain to mgo sakit. Puli din da sikandan pigpandampa, dajun nangkaulian. 41Pigpang-abug din isab to mangkadoot no ispiritu no migsamuk to mahan-in no mgo otow. Pagyogwa dan on, namangiyak sikandan no mig-iling, “Sikuna, Anak ka to Diyus!” Di pigsapadan ni Jesus sikan mgo ispiritu su namaan man sikandan no sikandin to diya Insaad no Manyuyuwas.+

42Pagkamasem, migpahilit si Jesus. Di pigpamangha sikandin to mgo otow no kona ogkaliyag no ojowan din sikan banwa dan. 43Di mig-iling si Jesus, “Igwali ku pad to Madojow no Nawnangonon bahin to paghari to Diyus diya to duma no mgo kayunsudan, su sikan to impaandini kanay.” 44Dajun sikandin andiya to kayunsudan no sakup to Judea aw wali duon to mgo simbahan.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index