Search form

Lucas 9:1-2

To Pagsugu ni Jesus to mgo Inanad Din

(Mateo 10:5-42; Marcos 6:7-13)

1-2Songo aedow pighimun ni Jesus to mgo inanad din no sampuyu-tag-duwa su ogsuguon din to pagnawnangon to Madojow no Nawnangonon to paghari to Diyus. Pigbogajan din sikandan to gahom dow katongod to pag-abug to mangkadoot no ispiritu dow to pagpang-uli to mgo masakiton. 3Kagi din, “Kona kow ogdaya to inggad nokoy no ogkagamit duon to panow now, inggad agos, inggad puju, inggad baaw, inggad saepi. Kona kow isab ogdaya to ilisan.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index