Search form

Marcos 1

To Pagwali ni Juan no Magbawtismuhay

(Mateo 3:1-12; Lucas 3:1-18; Juan 1:19-28)

1Seini to sinugdanan to Madojow no Nawnangonon bahin ki Jesu-Cristo no Anak to Diyus. 2Meyduon pig-ikagi to Diyus kandin no impasuyat din ki Isaias no kibali ba-ba din no pig-iling, “Meyduon ogpaunahon ku ikow agun no mahinaat to mgo otow to pagtidow nu.+ 3Ogdinogon sikandin no ogbansagon diya to matahay no banwa no og-iling, ‘Hinaata now to dayan to Ginuu! Andama to ginhawa now to pagtidow din!’+

4Natuman sikan intag-an ni Isaias su migtidow si Juan no Magbawtismuhay diya to matahay no banwa. Pigwalihan din to mgo otow no ogkahimun duon. Kagi din, “Sosey kow on. Talikudi now on to mgo sae now aw pabawtismu kow. Na, ogkapasaylu to mgo sae now.” 5Mahan-in hilabi to mgo otow no naman-andiya ki Juan no napuun diya to prubinsya to Judea yakip to siyudad to Jerusalem. Pig-angkon dan to sae dan aw pabawtismu ki Juan duon to Jordan no wohig.

6Na, to kabo ni Juan, hinaboyan no bubue to kamel, aw to bagkos din kindae to mananap. Iyan koonon din to taengas dow doga. 7Seini to kanunoy din pig-ikagi, “Meyduon ogpakasunu no yabow pad yagboy kanay. Su ngani man to paghukas to sapatus din, di kona a og-angajan. 8Wohig to igbawtismu ku iyu, di sikandin, iyan igbawtismu iyu to Ispiritu Santu.”

To Pagbawtismu ki Jesus dow Pagtintal Kandin

(Mateo 3:13–4:11; Lucas 3:21-22; 4:1-13)

9Duon to sikan no panahon, natuman to diya intag-an ni Juan su migtidow si Jesus no napuun diya to yunsud to Nazaret no sakup to Galilea. Migpabawtismu sikandin ki Juan duon to Jordan no wohig. 10Anoy man no mighaw-as on sikandin, pigkita din no naabri to yangit, aw migkonsad to Ispiritu Santu no angod to salapati dow migtaphun duon kandin. 11Meyduon isab kagi no napuun diya to yangit no mig-iling, “Sikuna to pinadajag no Anak ku no ingkalipay ku yagboy.”

12Dajun paandiyaa si Jesus to Ispiritu Santu to matahay no banwa no iyan da mig-ugpa 13to mgo kadlaganon. Migpakamonang sikandin duon sed to kap-atan no aedow aw pigtintal ni Satanas. Di pig-atiman sikandin to mgo anghil.

To Pagtawag ni Jesus to Upat no Mangisdaay

(Mateo 4:12-22; Lucas 4:14-15; 5:1-11)

14Anoy man no prisuhon on si Juan, migpauli si Jesus diya to prubinsya to Galilea aw inawnangon sikan Madojow no Nawnangonon to Diyus. 15Kagi din, “Madani on ogkatuman to paghari to Diyus dini iyu. Na, sosey kow on aw talikudi now to mgo sae now, aw tuuhi seini Madojow no Nawnangonon.”

16Songo aedow, migyadgad si Jesus duon to higad to danow to Galilea. Duon din katae-i to daduwa no migsusuun no mgo mangisdaay no namukut. Iyan ngadan dan si Simon dow si Andres. 17Kagi ni Jesus, “Duma kow on kanay su oghinangon ku sikiyu no inanad. Su hangtod kuntoon, isda to nasakup to pukut now. Di sugud kuntoon, otow on to igpasakup ku iyu agun mahinang sikandan no mgo sakup ku.” 18Duon-dajun pig-ojowan dan to mgo pukut dan aw duma ki Jesus.

19Anoy man no diyad on si Jesus to uunahan, natae-an din to yain no migsusuun no migtapid to mgo pukut duon to bangka duma to amoy dan no si Sebedeo. Iyan ngadan dan si Santiago dow si Juan. 20Duon-dajun pigsabi sikandan ni Jesus. Dajun dan likati to amoy dan dow mgo sinuhuyan no duon pad to sakajan, aw duma sikandan ki Jesus.

To Pag-abug ni Jesus to Madoot no Ispiritu

(Lucas 4:31-37)

21Dajun andiya onsi Jesus to yunsud to Capernaum. Pagka-Aedow on no Tigpahuway to mgo Hibru,+ migsed si Jesus duon to simbahan dan aw pang-anad. 22Pagdinog to kaotawan kandin, hilabi sikandan natingaya su to pagpang-anad din kona no angod to pagpang-anad to mgo maistru to tinuuhan, su sikan ki Jesus migdae to katongod. 23Na, mey otow duon to simbahan no pigsamuk to madoot no ispiritu no migbansagon, 24“Sikuna Jesus no taga-Nazaret, nokoy no oghilabot ka kanami? Basi kay mig-andini ka su ogyagyagon koy nu. Namaan a dow hintawa ka. Sikuna sikan Balaan no pigpaandini to Diyus!”

25Di pigsapadan sikandin ni Jesus, “Pahagtong ka! Yogwa ka duon.” 26Dajun payukub sikan ispiritu duon to sikan otow aw yaguy dongan to nangiyak to maagbot.

27Hilabi naboyong to mgo otow duon aw nakapauusipay, “Aduy! Nokoy man buwa sei? Wada ki pad disti makadinog to angod to seini no pagpang-anad no migdae to katongod! Su inggad to mangkadoot no ispiritu ogtuman to sugu din.” 28Migtangkap dajun to kabantug ni Jesus diya to tibuuk prubinsya to Galilea.

To Pagdojow ni Jesus to mgo Masakiton

(Mateo 8:14-17; Lucas 4:38-41)

29Pagyuwas ni Jesus to sikan simbahan, mig-andiya sikandin to bayoy ni Simon dow ni Andres duma si Santiago dow si Juan. 30Pagtidow dan, naikagihan si Jesus no mighibat to ugangan ni Simon su pighingyow. 31Dajun duguk si Jesus aw tagoni to boyad to sikan bujag aw pabanguna. Duon-dajun naulian sikandin aw honati din onsi Jesus to pagkoon.

32Anoy man no migsayop on to soga, pigdae duon ki Jesus to tibo masakiton hasta to pigpangsamuk to mangkadoot no ispiritu. 33Nahimun to tibo taga-yunsud duon to yuwas to bayoy. 34Pinang-ulian ni Jesus to mahan-in no mgo otow no migbati to yain-yain no sakit. Mahan-in isab to pinang-abug din no mangkadoot no ispiritu no migsamuk to mgo otow. Sikan no mgo ispiritu wada din paikagiha su yagboy dan namaanan dow hintawa si Jesus.

To Pagwali ni Jesus diya to Tibuuk Galilea

(Lucas 4:42-44)

35Kaadlawon pad migbangun on si Jesus aw pahilit su og-ampu. 36Na, pagkamaan onni Simon no wadad si Jesus, pigpamangha dan. 37Pagkakita-i dan kandin, mig-iling sikandan, “Seini ka da man naan! Namangha ikow to tibo mgo otow.”

38Di mig-ikagi si Jesus, “Og-andiya kinow pad to duma no mgo yunsud duon to kadanihan su igwali ku pad isab to Madojow no Nawnangonon diya, su sikan to ing-andini ku.” 39Kaling pigyogob-yogob din to mgo kayunsudan duon to Galilea. Migwali sikandin duon to mgo simbahan to mgo Hibru. Pinang-abug din isab to mangkadoot no ispiritu no migsamuk to mgo otow.

To Pagdojow ni Jesus to Otow no Pigsangla

(Mateo 8:1-4; Lucas 5:12-16)

40Na, meyduon otow no pigsangla no mig-anduon ki Jesus aw pakimayuuy. Migyuhud sikandin duon to atubangan din aw ikagi, “Ko pagboot nu, ogkaulian a.”

41Pigkae-atan ni Jesus sikan otow aw dampaa din no mig-iling, “Ogbootan ku no maulian ka.” 42Duon-dajun naulian sikandin.

43-44Tapus to sikan, pigbahog sikandin ni Jesus, “Wada ognangonan nu no inggad hintawa. Nasi no andiya ka to magdudumaya to tinuuhan ta aw paaha ka. Pagkatapus, bogoy ka to halad no insugu ni Moises to diya una agun mamatuud no naulian kad.” Dajun sikandin papanawa ni Jesus. 45Di sikan otow naosoyan+ nasi to pagnawnangon to nahitabu kandin. Kaling migtangkap to nawnangonon bahin ki Jesus hangtod no konad on sikandin ogpakapakita diya to mgo yunsud. Duon da sikandin pakamonang to hilit. Di mahan-in gihapun to mgo otow no ogpamang-andiya kandin no ogkapuun diya to inggad andei no banwa.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index