Search form

Marcos 10

Bahin to Pagbibiya

(Mateo 5:31-32; 19:1-12; Lucas 16:18)

1Piglikatan ni Jesus sikan no banwa aw baja duon to dihipag to Jordan no wohig su og-andiya to prubinsya to Judea. Mahan-in to mgo otow no nahimun duon kandin, aw pigpang-anad din sikandan su iyan nabatasan din. 2Meyduon isab mgo Pariseo no mig-anduon ki Jesus su ogtogkadon dan. Mig-usip sikandan, “Igtugut to tinuuhan ta no ojowan to asawa?”

3Migtabak si Jesus, “Nokoy man to insugu ni Moises bahin to sikan?”

4Kagi dan, “Intugut din basta bogajan sikan asawa to kalig-onan to pagbiya.++

5Di mig-ikagi si Jesus, “Pigtugutan kow ni Moises tongod to kadoson to uyu now. 6Di diya to sinugdanan no hinangon to Diyus to otow, pighinang din to yukos dow bohi.+ 7Kaling man, ogyuwat to yukos to amoy dow inoy din aw ogpagsaboka to asawa din 8su sikandan no daduwa ogkasaboka on man.+ 9Kaling man sikan pigsaboka to Diyus kona ogpagbiyaon.”

10No diyad on sikandan to sed to bayoy, mig-usip isab to mgo inanad ki Jesus bahin to pagbibiya. 11Migtabak si Jesus, “To otow no og-ojow to asawa din aw ogpangasawa to yain, ogpakasae sikandin to sikan una no asawa din, su kibali nakapanghonay sikandin. 12To bohi isab no og-ojow to bana din aw babana to yain, kibali nakapanghonay.”

To Pagsampoyong ni Jesus to mgo Bata

(Mateo 19:13-15; Lucas 18:15-17)

13Mey mgo otow no migdae to mgo anak dan duon ki Jesus agun sampoyongan. Di pigsapadan sikandan to mgo inanad din. 14Pagkita ni Jesus to sikan, naboyu sikandin aw ikagihi to mgo inanad, “Tuguti sikan mgo bata to pag-andini kanay. Kona now ogpogongan su iyan ogkaharian to Diyus to mgo otow no angod kandan. 15Indani now seini,” kagi din. “Inggad hintawa no kona ogdawat to paghari to Diyus angod to dinawatan to bata kona yagboy ogkasakup duon.” 16Dajun din tinagsabokaha to paggiba sikan mgo bata aw sampoyongi dow panghinaut no madojawan sikandan to Diyus.

To Sapian no Otow

(Mateo 19:16-30; Lucas 18:18-30)

17Anoy man no oglikat on si Jesus, mey otow no miglinaguy diya kandin aw yuhud duon to atubangan din. Kagi din, “Sir, madojow ka no otow. Nokoy man to oghinangon ku agun no maangkon ku to kinabuhi no wada katapusan?”

18Kagi ni Jesus, “Hona-honaa to igpasabut to sikan og-ilingon nu no madojow a. Su namaanan ta no Diyus da on to madojow. 19Namaanan nud isab to mgo balaod din no pig-iling, ‘Kona ka oghimatoy to otow, kona ka ogpanghonay, kona ka ogpangawat, kona ka ogpangistigus to gayu, kona ka ogpanlimbung aw tahuda to amoy dow inoy nu.’+

20“Sir,” kagi to sikan otow, “Pigtuman kud sikan tibo sugud pad to pagkabata ku.”

21Pigyongyongan ni Jesus sikan otow dae to gugma aw ikagihi, “Sobuuk pad to kuyang nu. Ibaligja to mgo katigajunan nu aw to halin ipamogoy to mgo pubri. Na, meyduon ogkapaabut nu no bayos diya to yangit. Dajun ka pauli dini aw duma kad kanay.” 22Pagdinog to sikan otow to kagi ni Jesus, naguul sikandin aw migpanow no migsakit to ginhawa su sapian yagboy sikandin.

23Dajun lingi-a ni Jesus to mgo inanad din aw ikagihi, “Pagkalisod yagboy to sapian to pagpasakup to sikan ogharian to Diyus!” 24To mgo inanad ni Jesus naboyong yagboy to sikan pig-ikagi din, di migpadajun sikandin to pag-ikagi, “Mgo anak, pagkalisod yagboy to pagpasakup to sikan ogharian to Diyus! 25Ko malisod on man to kamel to pagyawang duon to yugi to dagum, iyan on man to sapian no otow ko kona malisodan to pagpasakup to sikan ogharian to Diyus.”

26Pagdinog to mgo inanad to sikan, migdugang pad yagboy to pagkaboyong dan aw migpauusipay, “Hintawa da man naan to ogkayuwas?”

27Di pigyongyongan sikandan ni Jesus aw ikagihi, “Kona seini ogkahimuan to otow, di to Diyus, ogkahimuan din to tibo.”

28Dajun ikagi si Pedro, “Na, sikami naan, pig-ojowan noy on to tibo su ogduma koy on ikow.”

29Kagi ni Jesus, “Hoo iyan, di ligdongi now seini. Inggad hintawa no og-ojow to bayoy din, mgo suun no yukos dow bohi, inoy dow amoy, mgo anak din ubin uma tongod kanay dow tongod to Madojow no Nawnangonon, 30ogbayosan sikandin to Diyus. Inggad kuntoon no kani pad sikandin to kalibutan, ogkadawat din to yabow pad yagboy no mgo bayoy, mgo suun no bohi dow yukos, mgo inoy, mgo anak dow mgo uma. Ogbogajan isab sikandin to kinabuhi no wada katapusan diya to umaabut no panahon. Di ko dini pad to kalibutan, ogbaja isab sikandin to mgo pag-antus. 31Di mahan-in to mgo otow no yabow kuntoon no igpaobos. Mahan-in isab to obos no ogpayabawon.”

To Paghisgut on Isab ni Jesus to Kamatajon Din

(Mateo 20:17-19; Lucas 18:31-34)

32Na, anoy man no duon on si Jesus to pangindaenan duma to mgo inanad din pailing diya to Jerusalem, mig-una-una sikandin. Kaling naboyong to mgo inanad din, aw nangkahaedok to duma no mgo otow duon to hudihan din. Pigpapadani ni Jesus sikan sampuyu-tag-duwa no mgo inanad din su ognangonan din sikandan to ogkadeygan din. 33“Oho,” kagi din, “ogpailing kinow on diya to Jerusalem. Ko diya kid on, siak no Anak to Otow igdata diya to yabow no mgo magdudumaya to tinuuhan ta. Oghukuman a dan to kamatajon aw igdata a diya to mgo otow no kona no mgo Hibru no wada tahud to Diyus. 34Oghinangon a dan no kangisihanan. Og-iloban a aw panyapdosi, dow tapus to sikan, oghimatajan a. Di ogkabanhaw a da duon to ikatoyu no aedow.”

To Hangyu ni Santiago dow ni Juan

(Mateo 20:20-28)

35Na, si Santiago dow si Juan no mgo anak ni Sebedeo migpadani ki Jesus aw ikagi, “Sir, meyduon podom oghangyuon noy ikow.”

36Kagi ni Jesus, “Nokoy man podom sikan?”

37Kagi dan, “Oghangyu koy podom ikow no sikami to soingon nu duon to gingharian nu, sobuuk duon to kalintuu nu aw sobuuk isab duon to kawae nu.”

38Di mig-ikagi si Jesus, “Wada kow kamaan to sikan pighangyu now. Og-usipon ku sikiyu, ogpakaaguwanta kow buwa to mgo antusonon no ogbajaan ku?”

39Migtabak sikandan, “Hoo.”

Kagi ni Jesus, “Tinood man iyan no ogpakabaja kow to mangkalisod no ogbajaan ku, 40di bahin to pagsoing kanay, kona no siak to ogpakaboot dow hintawa to ogpaingkudon duon to kalintuu dow kawae ku. Iyan da ogpakasoing kanay to diya pighinaatan to Diyus to sikan.”

41Pagdinog to sikan sampuyu no mgo inanad to sikan hangyu ni Santiago dow ni Juan, naboyu sikandan. 42Kaling pighimun ni Jesus to tibo mgo inanad din aw ikagihi, “Namaan kow to batasan to sikan og-isipon no mgo magmamandu to yain-yain no mgo tribu. Ogpamayabi-yabi sikandan to mgo sakup dan aw ogdaog-daogon. 43Di kona kow ogpag-angod kandan. Nasi no inggad hintawa iyu no ogkaliyag ogyabow, mupaobos nasi sikandin aw alagad to duma. 44To otow isab no ogkaliyag no mahinang no panguyu, mupaobos nasi sikandin angod to udipon aw alagad to duma. 45Su ngani a man no Anak to Otow, di wada a andini agun alagadon. Nasi no iyan ing-andini ku to pag-alagad to duma dow agun mamatoy a to pagyokat to mahan-in no mgo otow no naudipon to sae.”

To Pagdojow ni Jesus to Buta

(Mateo 20:29-34; Lucas 18:35-43)

46Migtidow si Jesus dow mgo inanad din diya to yunsud to Jerico, aw paglikat dan, mahan-in yagboy to mgo otow no migduma kandan. Na, meyduon migpalimus no buta no mig-iingkud duon to kilid to dayan. Iyan ngadan din si Bartimeo no anak ni Timeo. 47Pagdinog din no migbaja si Jesus no taga-Nazaret, nanawag sikandin to maagbot, “Jesus no Kaliwat ni Hari David, sadangay kae-ati a!” 48Pigsapadan sikandin to mahan-in no mgo otow agun ogpahonok, di nasi din pigpak agbotan to pagtawag, “Kaliwat ni Hari David, sadangay kae-ati a!”

49Dajun sigkon si Jesus to pagpanow aw ipasabi sikan buta. Dajun dan sabiha aw ikagihi, “Na, tukhow kad. Tindog ka su impasabi ka.” 50Hinggawan sikandin migtindog aw iwakli sikan aapid din no kabo dow andiya ki Jesus.

51Mig-usip si Jesus, “Nokoy man to igpahinang nu kanay?”

Migtabak sikan buta, “Sir, ogkaliyag a podom no ogkita ad on.”

52“Na,” kagi ni Jesus, “panow kad su to pagsalig nu kanay iyan nakadojow ikow.” Duon-dajun migkita sikan otow aw duma ki Jesus.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index