Search form

Marcos 13

To Katapusan no Panahon

(Mateo 24:1-28; Lucas 21:5-24)

1Anoy man no migyuwas on si Jesus duon to Bayoy to Diyus, mig-ikagi to sobuuk no inanad din, “Atu! Aha ka Sir, kadojow no og-ahaon seini Bayoy to Diyus hasta seini nakalibong. Tag-mae-gatung sikan tinibtiban no mgo batu no inghinang!”

2Kagi ni Jesus, “Seini natingaehan nu ogkagoba da. Su meyduon panahon no wada inggad sobuuk to sikan no mgo batu no ogkabilin duon to nabotangan, su ogtompagon tibo.”

3Na, miggamat sikandan diya to Kaulibuhan no bubungan no dihipag to sikan Bayoy to Diyus. Anoy man no nakaingkud on si Jesus, migpadani si Pedro, si Santiago, si Juan dow si Andres no sikandan da aw usip ki Jesus, 4“Nangoni koy kun dow kagan-u ogkatuman sikan ognangonon nu. Nokoy man to ogkakiyayahan noy ko madani on ogkahitabu sikan tibo?”

5Dajun sugud si Jesus to pag-anad kandan. Kagi din, “Bantoy kow no kona kow malimbungan. 6Su mahan-in to gayuon no ogyogwa no ogdae to ngadan ku. Og-angkon no sikandan kun to diya Insaad no Manyuyuwas,+ aw mahan-in to ogpamasuwajon dan. 7Ko makadinog kow to gera duon to dani now aw diya isab to kadiyuan, kona kow ogkahaedok. Kinahangyan no mahitabu sikan, di kona pad no iyan katapusan to kalibutan. 8Su ogpagigirahay to mgo nasyun dow mgo gingharian. Mahan-in to mgo banwa no og-abuton to maagbot no tiyog dow bontas. Di sikan no mgo kalisod, sinugdanan pad puli, angod to bohi no og-anak no bag-u pad oghajodan.

9“Bantoy kow,” kagi ni Jesus, “su ogpaatubangon kow duon to mgo husajan, dajun ogbun-ugon kow duon.+ Ogpaatubangon kow isab diya to mgo gubernadur dow hari tongod to pagtuu now kanay. Na, sikan on to panahon no ogpakalugar kow to pagpasabut kandan to Madojow no Nawnangonon. 10Su kona pad og-abut to katapusan to kalibutan, kinahangyan no tibo mgo nasyun nangonan to sikan Madojow no Nawnangonon. 11Na, ko pandakopon kow aw paatubangon diya to husajan, kona kow ogkalimuut to og-ikagihon now. Su duon to sikan no panahon, ogpahona-honaon kow to madojow no igtabak. Su to og-ikagihon now kona no iyu no kagi, di kaning Ispiritu Santu no igpabaja iyu.

12“Duon to sikan no panahon,” kagi ni Jesus, “meyduon mgo otow no ogyuib to suun dan no ogtuu kanay agun hukuman to kamatajon. Meyduon isab mgo amoy no angod to sikan to oghinangon duon to mgo anak dan. Ogpakayangub ngani to mgo anak to pagpahimatoy to mgo ginikanan dan. 13Ogkuntrahon kow to tibo kaotawan tongod to pagtuu now kanay. Di to otow no kona yagboy ogyobad to pagtuu, ogkayuwas.”

14Migpadajun si Jesus to pag-ikagi, “Na, meyduon pinakamaligsom no ogpandodoot no ogkuntrahon yagboy to Diyus. (Sikiyu no ogbasa to seini, panginsabuti now.) Na, ko kitaon now sikan duon to lugar no kona no angay kandin, mupakajabag on to tibo mgo otow kani to Judea pailing diya to kabubunganan aw hobong. 15To otow no diya to yuwas to bayoy, ajaw on ogpaulia to pagpudut to inggad nokoy da. 16To otow no diya to uma ajaw on isab ogpaulia to pagpudut to kabo din. 17Kae-at to mgo magkabodos dow manggianak to sikan no panahon! 18Kaling ampu kow no sikan no ogkahitabu kona makatapu to tinghagsiy, su ogkalisodan kow to pagyaguy, 19su to mgo antusonon to sikan no panahon pinakamalisod. Wada pad nakaangod to sikan to kalisod sugud no hinangon to Diyus to kalibutan hangtod kuntoon, aw wadad on ogpakaangod to sikan. 20Ko kona minusan to Diyus sikan no panahon, wada inggad sobuuk no otow no ogkabilin no buhi. Di tongod to inabin din no mgo otow, pigbootan din no ogminusan sikan.

21“Duon to sikan no panahon ko mey og-ikagi iyu, ‘Oho, seinid to diya Insaad no Manyuyuwas,’+ ubin, ‘Sujad sikandin,’ kona kow ogtuu. 22Su mey ogpamanyogwa no ogpatuu-tuu no sikandan kun to diya Insaad no Manyuyuwas, aw to duma ogpatuu-tuu no kibali ba-ba sikandan to Diyus. Ogpakita ngani sikandan to mgo milagru dow duma no mgo kabeynganan pagmatuud no sinugu sikandan to Diyus agun no ko mahimu pa, pamasuwajon dan inggad to mgo otow no inabin on to Diyus. 23Kaling,” kagi ni Jesus, “pakaalistu kow su pigpatahanan kud sikiyu.”

To Pagpauli ni Jesus

(Mateo 24:29-35; Lucas 21:25-33)

24“Na duon to sikan no mgo aedow,” kagi ni Jesus, “ko maliwas on sikan kahaedokanan no mgo hitabu, konad on ogsiga to soga aw to buyan isab konad ogkitaon. 25To mgo bituon ogkangkauyug, aw ogkahojong to tibo diya to yangit.

26“Dajun a ogkonsad no Anak to Otow no ogkaputus to mgo panganud, aw ogkitaon to mgo otow to pagkagamhanan ku dow to kasilow to pagka-Diyus ku.+ 27Ogsuguon ku dajun to mgo anghil ku to paghimun to inabin ku no mgo otow likat to pig-ugpaan dan inggad andei no suyuk to kalibutan.

28“Paminog kow su igpananglit ku to kaju no igera. Ko musugud on sikan to pagpanalingsing, ogkamaanan now no madani on ogguyabung. 29Angod isab to sikan, ko maaha now no ogkatuman on to diya ognangonon ku, ogkamaanan now no madani ad ogpauli dini. 30Ligdongi now seini. Kona pad ogkangkamatoy to tibo mgo otow kuntoon, ogkatuman on sikan tibo. 31To yangit dow pasak ogkagawang da, di to kagi ku ogpabilin yagboy.

32“Wada namaan dow nokoy aedawa ubin nokoy urasa ogkatuman seini pig-ikagi ku, ngani to mgo anghil diya to yangit aw inggad ngani siak no Anak to Amoy ku no Diyus, su sikandin da to namaan. 33Kaling bantoy kow. Pakaalistu kow su kona ogkamaanan to pagpauli ku. 34Angod pananglit to otow no ogpanow no wada terminu to pag-uli. Kona pad sikandin oglikat, igsalig sikan bayoy din to mgo suguonon din. Kada sobuuk ogbogajan to oghinangon, aw sikan ogbantoy duon to pertahan ogtesonon din to pagbantoy.

35“Sikiyu isab, pakaalistu kow su kona now ogkamaanan to pagtidow ku no Agayon now, ko masakyop, ko matayod on to kadukiloman ubin ko kaadlawon dow ko ogkabukas on. 36Bantoy kow su unu ko matokawan kow to pagtidow ku aw masakpanan ku sikiyu no nangkalipodong. 37Seini igsugu ku iyu kuntoon, igsugu ku isab to tibo kaotawan. Pakaalistu kow yagboy.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index