Search form

Marcos 15:21

To Pagyansang ki Jesus duon to Krus

(Mateo 27:32-44; Lucas 23:26-43; Juan 19:17-27)

21Na, duon to pangindaenan, sikan namanhatod ki Jesus nakatagbu to otow no taga-Cirene no napuun diya to hilit. Iyan ngadan din si Simon, aw iyan mgo anak din si Alejandro dow si Rufo. Dajun dan pogosa si Simon to pagtiang to sikan krus no ogyansangan ki Jesus.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index