Search form

Marcos 3

To Pagdojow ni Jesus to Pawing

(Mateo 12:9-14; Lucas 6:6-11)

1Pag-andiya isab ni Jesus to simbahan to mgo Hibru, mey otow duon no napawing to dibayuy no boyad. 2Mey isab mgo otow duon no naniid ki Jesus, su ko padojawon din sikan otow duon to Aedow no Tigpahuway, meyduon igkariklamu dan kuntra kandin. 3Pig-ikagihan ni Jesus sikan pawing, “Yagi, tindog ka duon to kabaknaan.” 4Dajun usipa ni Jesus to nahimun no mgo otow, “Andei man to intugut to balaod to tinuuhan ta no oghinangon duon to Aedow no Tigpahuway, madojow ko madoot? Pagyuwas to kinabuhi ubin paghimatoy?” Di nakapapahonok sikandan. 5Naboyu si Jesus no nang-aha-aha to kaotawan, aw naguul isab tongod to kadoson to uyu dan. Dajun din ikagihi sikan pawing, “Kotonga sikan boyad nu.” Pagkotonga din, dajun sikandin naulian. 6Na, migyuwas to mgo Pariseo aw pagsabut sikandan to mgo sakup to partidu ni Hari Herodes dow og-amonuhon dan to pagpahimatoy ki Jesus.

To Pagdojow to mgo Masakiton diya to Higad

7Na, mig-andiya si Jesus dow mgo inanad din to higad to danow. Mahan-in to migduma kandan no taga-Galilea. 8Aw inggad to mgo otow diya to kadiyuan, pagdinog dan to mgo milagru no ogpanghinangon din, mig-anduon isab ki Jesus. Meyduon napuun diya to mgo prubinsya to Judea dow Idumea dow napuun diya to siyudad to Jerusalem hasta diya to dihipag to Jordan. Meyduon isab napuun diya to mgo siyudad to Tiro dow Sidon hasta to nakalibong no mgo banwa. 9Anoy man no mahan-in on to mgo otow, pig-ikagihan ni Jesus to mgo inanad din no hinaaton dan to bangka no ogkaingkudan din su unu ko dadasokan sikandin to mgo otow. 10Su mahan-in on to nangkaulian din, kaling migdadasok to mgo masakiton agun makatudi kandin. 11Pagkakita-i ki Jesus to mgo otow no pigsedan to mangkadoot no ispiritu, namanyuhud sikandan duon to atubangan din aw pamangiyak no mig-iling, “Sikuna iyan to Anak to Diyus!” 12Di pigbahog din sikan mgo ispiritu no kona dan sikandin ignawnangon.

To Pagpili ni Jesus to Oghinangon Din no mgo Apustulis

(Mateo 10:1-4; Lucas 6:12-16)

13Na, miggamat si Jesus to bubungan aw panuguni din to diya ogkaliyagan din no ogpaanduonon kandin. Pagkahimun dan on, 14migpili si Jesus to sampuyu-tag-duwa no iyan ogduma-dumahon din. Ogsuguon din isab sikandan to pagwali 15aw ogbogajan to katongod to pag-abug to mangkadoot no ispiritu. 16Seini to nangkapili din: si Simon no pighingadanan din isab ki Pedro 17dow to mgo anak ni Sebedeo no si Santiago dow si Juan. Seini migsusuun pigngadanan din isab to Boanerges, no ko ita pa, yugung. 18Pigpili din isab si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago no anak ni Alfeo, si Tadeo dow si Simon no maunungon hilabi to tribu dan. 19Pigpili din isab si Judas Iscariote no iyan ogyuib kandin.

To Paghapey ki Jesus no Piggahoman ni Satanas

(Mateo 12:22-31; Lucas 11:14-23)

20Na, anoy man no mig-uli on si Jesus dow mgo inanad din, migdasok on isab to mgo otow duon kandin, kaling wadad sikandan makalugar to pagkoon. 21Na, pagkamaan to pamilya din to sikan, migpanow sikandan su ogdokaton dan. Su meyduon naman-iling no nagawangan on si Jesus to boot.

22Meyduon isab mgo maistru to tinuuhan no napuun diya to siyudad to Jerusalem no mig-iling, “Kae! Ogpakaabug sikandin to mangkadoot no ispiritu su pigbogajan man to gahom ni Satanas+ no panguyu dan!”

23Kaling pigpaduguk ni Jesus sikan mgo otow duon kandin aw ikagihi, “Og-amonuhon man ni Satanas to pag-abug to kaugalingon din? 24Su ko pananglit og-uunoy oggera to mgo sakup to songo nasyun, ogkabongkag sikan no nasyun. 25Sikan isab to ogkadeygan ko meyduon panimayoy no og-uunoy ogbubuyow-buyow to mgo sakup. 26Na, ko pananglit abugon ni Satanas to mgo sakup din, migpasabut no sikandin da to mig-amung-amung to kaugalingon din aw kona oghangtod to pagmandu din. 27Iyan da ogkaabug to mangkadoot no ispiritu ko unahon daogon si Satanas no agayon dan. Angod pananglit to seini: Wada ogpakased to bayoy to madoson no otow to pag-agow to katigajunan din ko kona sikandin mauna madaog aw gapusa.” (Migpasabut si Jesus no nadaog din on iyan si Satanas, kaling ogpakaabug sikandin to mangkadoot no ispiritu.)

28“Ligdongi now seini,” kagi ni Jesus. “Inggad nokoy no sae ogpasayluhon to Diyus, inggad to pagpasipaya to Amoy no Diyus. 29Di to otow no ogyangub ogpasipaya to Ispiritu Santu kona yagboy ogkapasaylu hangtod to wada katapusan.” 30Pig-ikagi ni Jesus sikan su anoy Ispiritu Santu to miggahom kandin, mig-iling sikandan no iyan miggahom kandin to madoot no ispiritu.

To Inoy dow mgo Suun ni Jesus

(Mateo 12:46-50; Lucas 8:19-21)

31Pagtidow to inoy ni Jesus dow mgo suun din no yukos, diya da sikandan to yuwas to bayoy, aw pigpasuguan dan si Jesus no payuwason naa. 32Na, si Jesus nalibongan to mahan-in no mgo otow no naman-ingkud. Pagnangoni kandin, 33mig-iling si Jesus, “Hoo iyan, di ognangonan ku sikiyu dow hintawa to pig-isip ku no inoy dow mgo suun yagboy.” 34Nanlingi-lingi sikandin duon to sikan naman-ingkud no nakalibong kandin aw ikagi, “Seini to inoy dow mgo suun ku. 35Su inggad hintawa no ogtuman to pagboot to Diyus iyan og-isipon ku no inoy dow mgo suun no yukos dow bohi.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index