Search form

Marcos 5

To Pag-abug ni Jesus to Mangkadoot no Ispiritu

(Mateo 8:28-34; Lucas 8:26-39)

1Pagtidow onni Jesus diya to dihipag, migduung sikandan duon to banwa no sakup to Gerasa. 2Paghaw-as ni Jesus, pigtagbu sikandin to otow no pigpadamaan to mangkadoot no ispiritu. Diya sikandin kapuun to siminteryu 3no pig-ugpaan din. Konad on ogkagapus inggad ogkadinahan. 4Su kanunoy on piggapus to mgo boyad dow kobong din, di puli din ogpamigtawon to mgo kadina dow pusas. Wada ogpakatagon kandin su hilabi madoson. 5Aedow dow madukilom oghipanow sikandin diya to mgo yobong dow kabubunganan aw ogpinangiyak. Ogpali-palian din to kaugalingon din to mgo batu.

6Madiyu pad sikan otow, pigkita din on si Jesus. Miglinaguy sikandin aw tagbuha si Jesus dow yuhud duon to atubangan din. 7-8Dajun ikagihi ni Jesus sikan ispiritu, “Sikuna no madoot no ispiritu, yaguji seini otow!”

Dajun pangiyak sikan ispiritu to maagbot no mig-iling, “Sikuna no Anak to Diyus no Yabow to Tibo, nokoy man to yabot nu kanay? Oghangyuon ku sikuna tongod to ngadan to Diyus no kona a nu ogkastiguhon.”

9Dajun usip si Jesus, “Hintawa to ngadan nu?”

Migtabak sikandin, “Si Linibu to ngadan ku, su hilabi koy mahan-in.” 10Migpak hangyu sikan mgo ispiritu ki Jesus no kona sikandan ogpayagujon duon to sikan no banwa.

11Na, duon to daligdigan to bubungan meyduon mgo daduwa no libu no babuy no nandungae. 12Nangamuju sikan mgo ispiritu ki Jesus, “Paseda koy on puli dutun to suja mgo babuy.” 13Pagtugut ni Jesus, pigyagujan dan sikan otow aw sed duon to sikan mgo babuy. Dajun pamanlinaguy sikan mgo babuy no namanyus-ug duon to pangpang aw kangkatabug diya to wohig.

14Dajun namanlinaguy sikan namanbantoy to babuy diya to yunsud dow kaumahan aw inangon dan to nahitabu. Dajun anduon to kaotawan su ogsusihon dan. 15Pagtidow dan duon ki Jesus, iyan pigkita dan sikan otow no pigyagujan on to linibu no mangkadoot no ispiritu. Mig-iingkud sikandin duon no nakapangabo on aw madojow on to boot. Kaling hilabi nahaedok sikan mgo otow. 16To namakakita to diya no hitabu mignangon to pagyaguji to sikan otow to mangkadoot no ispiritu hasta isab bahin to diya mgo babuy. 17Dajun dan hangyu-a si Jesus no yagujan din sikan banwa dan.

18Na, anoy man no ogsakoy on si Jesus to bangka, nangamuju sikan otow no pigyagujan to mangkadoot no ispiritu no padumahon sikandin ni Jesus. 19Di wada tugut si Jesus. Kagi din, “Uli kad nasi aw nangoni to mgo kadumahan nu dow man-u to kayuuy dow tabang to Ginuu ikow.” 20Dajun panow sikan otow aw nawnangon duon to tibo banwa no Decapolis dow man-u to pagtabang kandin ni Jesus. Yagboy nangkatingaya to tibo no namakadinog to sikan.

To Pagdojow to Bohi dow to Pagbanhaw to Bata

(Mateo 9:18-26; Lucas 8:40-56)

21Migpauli onsi Jesus diya to dihipag to sikan danow. No duon on sikandan to higad, nahimun duon ki Jesus to mahan-in hilabi no mgo otow. 22Na, meyduon migtidow no otow no iyan ngadan si Jairo no panguyu to simbahan to mgo Hibru. Pagkita din ki Jesus, migyuhud sikandin duon to atubangan din 23aw pakimayuuy. Kagi din, “Pakamatajon on to anak ku no bohi no pinadajag ku. Sadangay dumahi a aw dampaa sikandin agun maulian.” 24Dajun duma si Jesus kandin.

Migduma isab to mahan-in no mgo otow no migdasok duon kandin. 25Na, duon to sikan no mgo otow meyduon bohi no migyayangosa sed on to sampuyu-tag-duwa no tuig. 26Nakaaw-andeid sikandin to pagpatambae, aw mahan-in on to pig-antus din no mgo pagtambae kandin. Nagastu on to tibo katigajunan din di wada gihapun kaulii, nasi on naagbotan. 27Na, pagkadinog din bahin ki Jesus, mig-anduon sikandin aw nanliot-liot duon to sikan migdasok no kaotawan kotob no migtidow duon to talikudan ni Jesus. Dajun din tudi-a to kabo ni Jesus 28su nailing to ginhawa din, “Inggad puli a da makatudi to sikan kabo din, ogkaulian a yagboy.” 29Duon-dajun migtigpok to pagyangosa din, aw pigbati din no naulian on sikandin.

30Na, dongan to pagtudi-a ki Jesus to sikan bohi dow pagtigpok to yangosa din, namaan si Jesus no meyduon gahom no migyogwa duon kandin. Kaling migpatibilik sikandin aw pangusip, “Hintawa man to migtudi to kabo ku?”

31Migtabak to mgo inanad din, “Agayon, nokoy no og-usip ka man dow hintawa to migtudi ikow no mahan-in man hilabi seini mgo otow no migdasok kani ikow?”

32Di nang-aha-aha gihapun si Jesus agun mamaanan din dow hintawa to migtudi to kabo din. 33Na, manno namaan sikan bohi no naulian on sikandin, namidpid no migpadani ki Jesus. Migyuhud duon to atubangan din aw inangon to tibo nahitabu kandin. 34Dajun ikagihi ni Jesus sikan bohi, “Iya, to pagsalig nu kanay iyan nakadojow ikow. Na, panow kad on no mahusoy to ginhawa, su wadad on to diya sakit nu.”

35No mig-ikagi pad si Jesus, mey namantidow no napuun diya to bayoy to sikan panguyu to simbahan. Pig-ikagihan dan sikandin, “Bog-atad to ginhawa nu su nabigtawan on to anak nu. Wadad on pues ko mupadajun pad sikan maistru.”

36Di si Jesus wada lipara to kagi dan. Nasi no pig-ikagihan din sikan panguyu, “Kona ka ogkahaedok. Salig ka kanay.”

37Wada yain no pigpaduma ni Jesus, si Pedro da dow sikan migsusuun no si Santiago dow si Juan. Dajun sikandan panow. 38Pagtidow dan duon to bayoy to sikan panguyu, iyan pigkita ni Jesus to mahan-in no mgo otow no angod to pigguligow. Meyduon namaniyahu dow namandegmatoy to maagbot. 39Dajun sed si Jesus aw ikagihi sikandan, “Nokoy no ogsasamuk kow man aw pamandegmatoy? Wada kamatoy sikan bata, nalipodong puli.” 40Dajun dan ngingisihi si Jesus.

Di pigpayuwas din sikandan tibo. Iyan da pigpaduma din to mgo ginikanan to sikan patoy hasta sikan mgo duma din. Dajun sikandan sed duon to pigkotangan to sikan bata. 41Pigtagonan ni Jesus to boyad din aw ikagihi, “Talita kumi!” no ko ita pa, “Igi, bangun ka!” 42Duon-dajun nakabangun sikan bata aw nakahihipanow. Natingaya hilabi to mgo ginikanan din to sikan. (Sikan bata sampuyu-tag-duwa to idad.) 43Pigbahog ni Jesus sikan ginikanan no wada yagboy ognangonan dan. Pig-igda din isab no pakoonon sikan bata.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index