Search form

Marcos 8

To Pagpakoon ni Jesus to 4000 no mgo Otow

(Mateo 15:29-39)

1Pagyaboy to pila no aedow, meyduon isab mahan-in hilabi no mgo otow no nahimun duon ki Jesus. Anoy man no wadad on pagkoon dan, pighimun ni Jesus to mgo inanad din aw ikagihi, 2“Ogkae-at a to seini mgo otow su tatoyu on no aedow sikandan kani aw wadad ogkakoon dan. 3Ko papanawon ku no ogpamontason, basi hanipon duon to pangindaenan, su to duma madiyu to og-ulian.”

4Dajun usip to mgo inanad, “Eh, og-amonuhon ta man to pagpakoon to seini mahan-in no mgo otow kani to hilit?”

5Dajun usip si Jesus, “Pila no buuk to pan duon iyu?”

Kagi dan, “Pitu.”

6Dajun pamaingkuda ni Jesus sikan mgo otow duon to pasak. Pigdawat din sikan pitu no buuk no pan aw pasalamat to Diyus. Dajun din panibaga aw ibogoy diya to mgo inanad din agun ipamogoy diya to kaotawan. 7Meyduon isab pila no buuk no mangkaintok no isda. Migpasalamat si Jesus to sikan aw isugu din to mgo inanad no ipanadwoy isab diya to mgo otow. 8Mighan-in yagboy sikan pan dow isda, kaling nakakoon sikandan tibo kotob no nangkahantoy. Tapus to pagkoon, pigpanghimun to mgo inanad to nasama, aw kaponu to pitu no ka baeknan! 9Mgo upat no libu sikandan no nakakoon ko mgo yukos da to bilangon. Tapus papanawa ni Jesus to mgo otow, 10nanakajan sikandin duma to mgo inanad din su og-andiya to banwa to Dalmanuta.

To mgo Pariseo no Namuju to Milagru

(Mateo 16:1-4; Lucas 12:54-56)

11Meyduon mgo Pariseo no mig-anduon ki Jesus aw pagyalis kandin su og-antihan dan. Mighangyu sikandan no ipakita din to milagru no ogpakiyaya no Diyus to migpadae kandin. 12Pagdinog ni Jesus to hangyu dan, nakaginhawa sikandin to mahaba aw iling, “Ay, sikiyu no mgo otow kuntoon, nokoy no ogpamangha kow pad man to milagru? Wada yagboy igkapakita iyu.” 13Dajun ojowi onni Jesus sikan mgo otow. Nanakajan sikandan aw yopa.

To Paglikoy to Igpang-anad to mgo Pariseo dow to Pamatasan ni Herodes

(Mateo 16:5-12)

14Na, paglikat dan, to mgo inanad ni Jesus nalingow to pagdae to pan no ogbaawon dan podom, gawas to sobuuk no nabilin duon to sakajan. 15Pigpatahanan sikandan ni Jesus, kagi din, “Likoy kow to patubu to mgo Pariseo dow sikan ki Herodes.”

16Di to mgo inanad ni Jesus wada makasabut no kona no patubu to pan to ognangonon din, kaling mighahagas sikandan, “Basi naikagi din sikan su wada ki makadae to pan.”

17Namaanan ni Jesus to pighahagasan dan, kaling nangusip sikandin, “Nokoy no oghisgut kow man to pagkalingow now to pagdae to pan? Wada kow pad naan makasabut? Nokoy man, nadigyoman kay buwa to hona-hona now? 18Mey mata now, di angod to kona kow ogkita. Mey talinga now, di angod to kona kow ogdinog. Nalingawan now on buwa to diya pighinang ku? 19To diya panibagon ku to lima no buuk no pan no impakoon ku to diya lima no libu no mgo otow, pila man no ayat to nahimun now no sama?”

“Sampuyu-tag-duwa,” kagi dan pa.

20Mig-usip isab si Jesus, “To diya isab pitu no buuk no pan no impakoon ku to upat no libu no mgo otow, pila no baeknan to nahimun now no sama?”

“Pitu,” kagi dan.

21“Na,” kagi ni Jesus, “wada kow gihapun makasabut?”

To Buta no Naulian diya to Betsaida

22Pagtidow onni Jesus diya to Betsaida, meyduon mgo otow no migdae to buta duon kandin aw hangyu no dampaon din. 23Pigpikit ni Jesus sikan otow diya to yuwas to yunsud. Dajun din dopuhi to yawoy to mata to sikan buta aw dampaa aw usipa dow mey ogkitaon din.

24Migtonggak sikan otow aw pang-aha-aha. Kagi din, “Ogkita a to mgo otow no angod to ogpamanow-panow no kaju.”

25Pig-isab ni Jesus pigdampa to mata to sikan otow. Pagbuyata to mata din, mapajag on to pag-aha din. 26Tapus to sikan, pig-ikagihan ni Jesus sikan otow, “Uli kad, di kona ka oghapit duon to yunsud.”

Hintawa Yagboy si Jesus?

(Mateo 16:13-20; Lucas 9:18-21)

27Mig-andiya onsi Jesus to mgo baryu no sakup to yunsud to Cesarea Filipo. Duon to pangindaenan pig-usip din to mgo inanad din, “To paghona-hona to mgo otow, hintawa a kun man?”

28Migtabak sikandan, “Meyduon og-iling no si Juan ka no Magbawtismuhay, meyduon isab og-iling no si Elias ka. To duma og-iling no sobuuk ka to diya kibali mgo ba-ba to Diyus to diya una.”

29“Na sikiyu,” kagi ni Jesus, “nokoy man to ogkaikagi now bahin kanay? Hintawa a man?”

Si Pedro to migtabak, “Sikuna to diya Insaad no Manyuyuwas no ogpaharion to Diyus to kaotawan din.”+ 30Na, pigbahog sikandan ni Jesus no wada ognangonan dan.

To Paghisgut ni Jesus to Kamatajon Din

(Mateo 16:21-23; Lucas 9:22)

31Dajun sugud si Jesus to paghisgut duon to mgo inanad din bahin to ogkadeygan din, “Kinahangyan no siak no Anak to Otow og-antus yagboy. Ogtalikudan a to yabow no mgo magdudumaya to tinuuhan ta dow to mgo maistru to tinuuhan hasta to inila no angod ta no mgo Hibru. Kinahangyan no himatajan a, di ogkabanhaw a da duon to ikatoyu no aedow.” 32Wada lipod-lipod to paghisgut din to ogkahitabu.

Pagdinog ni Pedro to sikan, impadiyu-diyu din si Jesus aw ikagihi, “Kona ka og-ikagi to angod!”

33Piglingi ni Jesus to duma no mgo inanad din aw ipanagda si Pedro. Kagi din, “Yaguji a Satanas, su pig-otawan to hona-hona nu, kona no kaning Diyus.”

To Pagkinabuhi to Sakup ni Cristo

(Mateo 16:24-27; Lucas 9:22-26)

34Dajun sabiha ni Jesus to kaotawan hasta to mgo inanad din aw ikagihi, “Inggad hintawa no ogpasakup kanay, kinahangyan ojowan din to kagustuhon din aw tiang to krus+ din aw unung kanay. 35Su to otow no og-oyog to kinabuhi din kani to kalibutan, wada ogkaiman din no kinabuhi no wada katapusan. Di to otow no og-unung kanay aw ognawnangon to Madojow no Nawnangonon inggad igkamatoy din nasi ogbogajan to kinabuhi no wada katapusan. 36Inggad pananglit maangkon to otow to tibo kadatu kani to kalibutan, nokoy man to pues din to sikan ko magawangan sikandin to kinabuhi aw makastigu to wada katapusan? 37Su wada yagboy inggad nokoy no yabow to kamahal kay to kinabuhi no wada katapusan. 38To mgo otow kuntoon, mgo makasasaya no migtalikud to Diyus. Na, ko igkasikow a dan, igkasikow ku isab sikandan ko mupauli a dini no ogkasul-uban to kasilow to Diyus no Amoy ku aw ogdumahan a to mgo anghil din.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index