Search form

Mateo 10

To Pagsugu ni Jesus to mgo Inanad Din

(Marcos 3:13-19; 6:7-13; Lucas 6:12-16; 9:1-6)

1Pigtawag ni Jesus sikan mgo inanad din no sampuyu-tag-duwa aw bogaji to katongod to pag-abug to mangkadoot no ispiritu dow to pagpangdojow to tibo mgo sakit. 2Seini to mgo ngadan to sikan sampuyu-tag-duwa no og-ilingon isab to mgo apustulis: una, si Simon no pigngadanan isab ki Pedro dow si Andres no suun din, dajun si Santiago dow si Juan no mgo anak ni Sebedeo, 3si Felipe dow si Bartolome, si Mateo no magsukutay to buhis dow si Tomas, si Santiago no anak ni Alfeo dow si Tadeo, 4si Simon no maunungon hilabi to tribu dan, dow si Judas Iscariote no iyan ogyuib ki Jesus.

5Pagkahimun to sikan sampuyu-tag-duwa no mgo inanad ni Jesus, pigpak tugun din sikandan su ogsuguon din. Kagi din, “Kona kow og-andiya to mgo otow no kona no mgo Hibru. Kona kow isab og-andiya to mgo kayunsudan no sakup to Samaria. 6Diya kow nasi deg to angod ta no mgo kaliwat ni Israel, su naangod sikandan to nangkayagak no karneru. 7Ko muandiya kow, walihi sikandan no madani on to paghari to Diyus. 8Pangdojawa now to mgo masakiton aw banhawa to mgo patoy. Pang-ulii now to pigpangsangla aw abuga to mangkadoot no ispiritu no migsamuk to mgo otow. Di kona now sikandan ogsukutan to bajad su puli da imbogoy iyu sikan no gahom. 9Kona kow ogdae to saepi inggad sinsilyu da. 10Kona kow isab ogdae to puju ubin ogkailisan now no kabo dow sapatus. Inggad agos kona kow ogdae, su to otow no ogtrabahu angay no bogajan to kinahangyanon din.

11“Ko mutidow kow duon to inggad andei no yunsud ubin baryu, pamangha kow to otow no madojow to batasan no ogkapaabutan now. Pakamonang kow duon kotob no mupanow kow on. 12Ko mutidow kow duon to songo bayoy, ikagihi now, ‘Madojawan kow podom to Diyus.’ 13Na, ko mudawat sikandan iyu, ogkadawat dan sikan pig-ikagi now no panalangin. Di ko kona kow dawaton, ogsibog da sikan duon iyu. 14Ko wada ogdawat iyu duon to songo bayoy ubin yunsud aw wada ogpaminog iyu, padpada to abug to sapatus now ko lumikat kow pagpakiyaya no kona kow on ogkasukutan ko kastiguhon sikandan. 15Ligdongi now seini. Duon to Aedow to Paghukum, ko mabog-at on man to kastigu no igpahamtang to Diyus to mgo taga-Sodoma dow taga-Gomora+ no nahilabihan to kadoot to diya una, iyan on man to mgo otow no kona ogpaminog iyu!”

16Migpadajun si Jesus to pag-ikagi, “Ogsuguon ku sikiyu diya to madoot no mgo otow. Ogkaangod kow to mgo nati no karneru no ogkalibongan to mangongoon. Kaling pakaalistu kow, di kinahangyan isab no wada igkasawoy iyu. 17Bantoy kow su ogpaatubangon kow duon to mgo husajan, dajun ogbun-ugon kow duon.+ 18Ogpaatubangon kow isab diya to mgo gubernadur dow hari tongod to pagtuu now kanay. Na, sikan on to panahon no ogpakalugar kow to pagpasabut kandan to Madojow no Nawnangonon, hasta diya isab to mgo sakup dan no kona no Hibru. 19Na, ko paatubangon kow diya to husajan, kona kow ogkalimuut to og-ikagihon now, su duon to sikan no panahon, ogpahona-honaon kow to madojow no igtabak. 20Su to og-ikagihon now kona no iyu no kagi, di kaning Ispiritu to Diyus no Amoy now no igpabaja iyu.

21“Duon isab to sikan no panahon,” kagi ni Jesus, “meyduon mgo otow no ogyuib to suun dan no ogtuu kanay agun hukuman to kamatajon. Meyduon isab mgo amoy no angod to sikan to oghinangon duon to anak dan. Ogpakayangub ngani to mgo anak to pagpahimatoy to ginikanan. 22Ogkuntrahon kow to tibo kaotawan tongod to pagtuu now kanay. Di to otow no kona yagboy ogyobad to pagtuu, ogkayuwas. 23Ko paantuson kow duon to songo banwa, yaguy kow diya to yain no banwa. Tinood yagboy no kona now pad ogkayogob to pagpang-anad duon to tibo kayunsudan ta no mgo kaliwat ni Israel, siak no Anak to Otow ogpauli on.

24“Na, to inanad kona ogpakayabow to maistru din. To suguonon isab kona ogpakayabow to agayon din. 25Igu on to inanad ko makaangod to maistru din, aw igu on isab to suguonon ko makaangod to agayon din. Na, ko siak no agayon now oghingadanan to mgo otow ki Satanas,+ iyan on man sikiyu no mgo sakup ku!

26“Kona kow ogkahaedok to mgo otow no ogsupak iyu. Su wada tinakyuban no kona ogkaukisan, wada isab inghobong no kona ogkabutwa. 27To diya pigpang-ikagi ku no sikiyu da to migdinog, ipangnawnangon now on. To diya inghagas ku iyu, ibandilyu now on. 28Kona kow ogkahaedok to otow no oghimatoy to yawa now, su kona dan ogkaamonu to umagad now. Iyan nasi mahaedokan now to Diyus, su sikandin to ogpakatimbag to yawa dow umagad now diya to impernu. 29Di domdoma now no ogbantajan kow to Diyus. Su inggad to maja no kona da ogkaman-u ko bolihon, wada inggad sobuuk kandan no ogkaamonu ko kona no pagboot to Amoy now no Diyus. 30Di sikiyu yabow no kona ogkalingawan to Diyus, su ngani man to bubue now di tibo din nabilang! 31Kaling kona kow ogkahaedok su ngani sikan mgo manuk-manuk ogbantajan din, sikiyu on man to kona din bantajan!

32“Inggad hintawa no og-angkon kanay duon to atubangan to otow, og-angkonon ku isab duon to atubangan to Amoy ku diya to yangit. 33Di inggad hintawa no oglidung kanay duon to atubangan to otow, iglidung ku isab duon to atubangan to Amoy ku diya to yangit.

34“Basi ko mighona-hona kow no iyan ing-andini ku to kalibutan agun ogdojow to rilasyun to mgo otow. Kona kay no iyan tuud ku sikan, su to pag-andini ku ogkasinupakay nasi sikandan. 35Angod pananglit to seini: To inoy dow amoy no ogtuu kanay ogsupakon to mgo anak dan no kona ogtuu. Ogsinupakay isab to patae-ugangan su meyduon ogtuu kanay, meyduon kona. 36Iyan ogkuntra to otow to sakup da to pamilya din.+

37“Ko minus da to gugma to otow kanay su iyan yabow to gugma din to amoy dow inoy din, kona og-angajan no ogpasakup kanay. Ko minus da isab to gugma kanay to inggad hintawa su iyan yabow to gugma din to anak din, kona isab og-angajan ogpasakup kanay. 38Inggad hintawa no kona ogtiang to krus+ din aw unung kanay, kona sikandin og-angajan ogpasakup kanay. 39To otow no og-oyog to kinabuhi din kani to kalibutan, wada ogkaiman din no kinabuhi no wada katapusan. Di to otow no og-unung kanay inggad igkamatoy din, nasi ogbogajan to kinabuhi no wada katapusan.

40“Inggad hintawa no ogdawat iyu, kibali siak to ogdawaton. Aw to ogdawat kanay kibali ogdawat isab to sikan migpaandini kanay. 41Inggad hintawa no ogdawat to otow no kibali ba-ba to Diyus tongod to sikan pagkasinugu din ogbayosan sibu to igbayos to sikan kibali ba-ba to Diyus. Inggad hintawa isab no ogdawat to diyusnon no otow tongod to pagkadiyusnon din ogbayosan sibu to igbayos to sikan diyusnon no otow. 42Aw ogbayosan yagboy to Diyus to diya ogpainom to inggad songo basu da no wohig to obos no sakup ku su sakup ku man sikan namuju.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index