Search form

Mateo 11:12-13

12-13“To diya una no wada pad si Juan, to paghari to Diyus intag-an ni Moises dow to tibo duma no kibali ba-ba to Diyus. Na, sugud no muwali si Juan hangtod kuntoon, hinggawan migbukyad to gingharian to Diyus, aw migdodongan to mgo otow to pagdagha agun makased duon. 14Ko ogtuu kow pa to pig-ikagi to diya una no kibali mgo ba-ba to Diyus, ogpakasabut kow podom no si Juan mismu to diya og-ilingon no si Elias no ogtidow.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index