Search form

Mateo 24

To Katapusan no Panahon

(Marcos 13:1-23; Lucas 21:5-24)

1Anoy man no migyuwas on si Jesus to Bayoy to Diyus su ogpanow, migduguk to mgo inanad din aw ikagihi sikandin, “Kadojow og-ahaon seini Bayoy to Diyus hasta seini nakalibong!”

2Kagi ni Jesus, “Hoo, madojow iyan, di ligdongi now seini. Meyduon aedow no wada inggad sobuuk to sikan no mgo batu no inghinang to seini no ogkabilin duon to nabotangan, su ogtompagon tibo.”

3Na, miggamat sikandan diya to Kaulibuhan no bubungan. Anoy man no nakaingkud on si Jesus, migduguk to mgo inanad din no sikandan da aw ikagi, “Nangoni koy kun dow kagan-u ogkatuman sikan ognangonon nu. Nokoy man to ogkakiyayahan noy no madani kad on ogpauli aw ogkatapus on to kalibutan?”

4Dajun sugud si Jesus to pag-anad kandan. Kagi din, “Bantoy kow no kona kow malimbungan. 5Su mahan-in to gayuon no ogyogwa no ogdae to ngadan ku. Og-angkon no sikandan kun to diya Insaad no Manyuyuwas,+ aw mahan-in to ogpamasuwajon dan. 6Ogpakadinog kow to gera duon to dani now aw diya isab to kadiyuan, di kona kow ogkahaedok. Kinahangyan no mahitabu sikan, di kona pad no iyan katapusan to kalibutan. 7Ogpagigirahay to mgo nasyun dow mgo gingharian. Mahan-in to mgo banwa no og-abuton to maagbot no bontas dow tiyog. 8Di sikan tibo no mgo kalisod, sinugdanan pad puli, angod to bohi no og-anak no bag-u pad oghajodan.

9“Ogkuntrahon kow to tibo tongod to pagtuu now kanay. Ogdakopon kow aw idata duon to sikan ogpaantus dow oghimatoy iyu. 10Duon to sikan no panahon, mahan-in to ogtalikud to pagtuu dan kanay, dajun dan ogyuiban to duma dan no mgo sakup ku aw ogkuntrahon dan yagboy. 11Mahan-in to ogyogwa no kunungkun kibali ba-ba to Diyus, aw mahan-in to ogpamasuwajon dan. 12Tongod to ogdugang pad no kadoot to kaotawan, mahan-in to ogkangkabahawan to gugma dan. 13Di to otow no kona ogyobad to pagtuu kanay hangtod to katapusan, sikandin to ogbogajan to kinabuhi no wada katapusan. 14Ig-una igpatangkap seini Madojow no Nawnangonon to paghari to Diyus agun ogkadinog to tibo mgo tribu kani to babow to kalibutan, ayha on og-abut to katapusan.”

15Migpadajun si Jesus to pag-ikagi, “Si Daniel no kibali ba-ba to Diyus to diya una mig-iling no meyduon pinakamaligsom no ogkuntrahon yagboy to Diyus no ogpandodoot.+ (Sikiyu no ogbasa to seini, panginsabuti now.) Na, ko kitaon now on sikan duon to Bayoy to Diyus, 16to tibo otow kani to Judea mupakajabag pailing diya to kabubunganan aw hobong. 17To otow no diya to yuwas to bayoy, ajaw on ogpaulia to pagpudut to inggad nokoy da. 18To otow no diya to uma ajaw on isab ogpaulia to pagpudut to kabo din. 19Kae-at to mgo magkabodos dow manggianak to sikan no panahon! 20Kaling ampu kow no sikan no ogkahitabu kona makatapu to tinghagsiy ubin Aedow no Tigpahuway, su ogkalisodan kow yagboy to pagyaguy. 21Su to mgo antusonon to sikan no panahon pinakamalisod yagboy. Wada pad nakaangod to sikan to kalisod sugud no hinangon to kalibutan, aw wadad on ogpakaangod to sikan. 22Ko kona minusan to Diyus sikan no panahon, wada inggad sobuuk no otow no ogkabilin no buhi. Di tongod to inabin din no mgo otow, ogminusan din sikan.

23“Duon to sikan no panahon ko mey og-ikagi iyu, ‘Oho, seinid to diya Insaad no Manyuyuwas’ ubin umiling no ‘Sujad sikandin,’ kona kow ogtuu. 24Su meyduon ogpamanyogwa no ogpatuu-tuu no sikandan kun to diya Insaad no Manyuyuwas, aw to duma ogpatuu-tuu no kibali ba-ba sikandan to Diyus. Ogpakita ngani sikandan to mgo milagru dow duma no mgo kabeynganan pagmatuud no sinugu sikandan to Diyus agun no ko mahimu pa, pamasuwajon dan inggad to mgo otow no inabin on to Diyus. 25Na, ajaw now ogkalingawi no pigpatahanan kud sikiyu.

26“Kaling,” kagi ni Jesus, “ko meyduon og-iling, ‘Oho, dutun on sikandin to hilit,’ kona kow og-andiya. Aw ko meyduon og-iling, ‘Oho, duon sikandin to sed,’ kona kow isab ogtuu. 27Di siak no Anak to Otow, ko mupauli a dini to kalibutan, ogkamaanan to tibo su ogkaangod to kilat no oghinggawan ogkibyat aw ogkitaon diya to inggad andei.” 28Dajun ikagi si Jesus to ikagihonon, “Inggad andei to meyduon patoy, diya isab ogkatap-ung to mgo uwak.

To Pagpauli ni Jesus

(Marcos 13:24-31; Lucas 21:25-33)

29“Ko maliwas on sikan kahaedokanan no mgo hitabu,” kagi ni Jesus, “konad ogsiga to soga, aw to buyan konad isab ogkitaon. To mgo bituon ogkangkauyug, aw ogkangkahojong to tibo diya to yangit.+ 30Tapus to sikan, meyduon ogkitaon diya to yangit no ogpakiyaya no ogpauli ad on no Anak no Otow, kaling ogpakadegmatoy to tibo mgo tribu dini to pasak. Ogkonsad a dajun no ogsakoy to mgo panganud,+ aw ogkitaon dan to kasilow to pagka-Diyus ku. 31Dajun ogpatanugon to trumpita to maagbot, aw ogsuguon ku to mgo anghil ku to paghimun to inabin ku no mgo otow likat to pig-ugpaan dan diya to inggad andei no suyuk to kalibutan.

32“Na, paminog kow,” kagi ni Jesus, “su igpananglit ku to kaju no igera. Ko musugud on sikan to pagpanalingsing, ogkamaanan now no madani on ogguyabung. 33Angod isab to sikan, ko maaha now no ogkatuman on tibo sikan ognangonon ku, ogkamaanan now no madani ad ogpauli dini. 34Ligdongi now seini. Kona pad ogkangkamatoy to tibo mgo otow kuntoon, ogkatuman on sikan tibo. 35To yangit dow pasak ogkangkagawang da, di to kagi ku ogpabilin yagboy.

Wada Namaan to Pagpauli ni Jesus

(Marcos 13:32-36; Lucas 17:26-30; 12:41-48)

36“Wada namaan dow nokoy aedawa ubin urasa ogkatuman seini pig-ikagi ku, ngani man to mgo anghil diya to yangit aw siak no Anak to Amoy ku no Diyus di wada kataga, su sikandin da to namaan. 37Ko mupauli ad on no Anak no Otow, iyan ogkaangodan to diya panahon ni Noe.+ 38Su no wada pad on ugubi+ to kalibutan, migpadajun puli to kaotawan to pagkoon, pag-inom dow pag-inasawahay kotob to aedow no migsed onsi Noe duon to sikan sakajan no og-ilingon to arka. 39Wada dan kahona-hona-i dow nokoy to ogkahitabu hangtod no nasaaban sikandan to pag-ugub to kalibutan aw kangkatabug. Sikan to ogkaangodan ko siak no Anak to Otow mupauli on.

40“Na, sikan no panahon,” kagi ni Jesus, “ogpagbugtion to tibo mgo otow su meyduon sakup ku, meyduon isab kona. Ko pananglitan meyduon daduwa no ka yukos no ogpamantrabahu diya to uma, sobuuk ogpuduton aw sobuuk ogbilinon. 41Angod isab ko meyduon daduwa no ka bohi no ogbubulig to paggaling, sobuuk ogpuduton aw sobuuk ogbilinon.

42“Kaling pakaalistu kow, su kona now ogkatagahan to pagtidow ku no Ginuu now. 43Di seini da. Ko pananglitan ogkamaanan pa to tag-bayoy to igtidow to kawatan, ogpak bantoy sikandin agun kona makawat to mgo katigajunan din. 44Kaling mangandam kow isab su siak no Anak to Otow, ogpauli a to panahon no kona now ogkatagahan.”

45Kagi ni Jesus, “To suguonon no matinumanon dow ogkasaligan iyan ogsaligan to agayon to pagdumaya to panimayoy din ko mey panow din. Sikandin to ogbahin-bahin to pagkoon to angod din no mgo suguonon. 46Madojow sikan suguonon ko matuman din to insugu kandin, su ko makauli to agayon din 47ogkabogajan sikandin to katongod to pagdumaya to tibo katigajunan. 48Di ko madoot sikan suguonon, ogpakailing sikandin to, ‘Mayugoy pad buwa og-uli to kani agayon ku.’ 49Dajun din ogpanaeposon to angod din no mgo suguonon aw iyan da hinang din to ogkoon dow og-inom duma to mgo barkada din. 50Na, ogkatokawan sikandin to pagtidow to agayon din 51aw ogpahamtangan to wada ogpakaangod to kabog-at no kastigu. Dajun ogpaagpoton sikandin duon to mgo otow no ogpamatitinood duon to sikan banwa no ogpakadegmatoy to mgo otow aw ogkagot to ngipon dan.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index