Search form

Mateo 25

To Pananglitan to Sampuyu no mgo Daega

1Kagi ni Jesus, “Ko musugud on to Diyus to paghari, ogkaangod to seini. Meyduon sampuyu no mgo daega no og-agpot to kumbiti. Yogob sikandan to soga no migpanow su ogduma to sikan banahon diya to kumbitihan. 2Lima to sikan mgo daega maalamon, di to lima tongop to isip. 3Sikan mgo tongop wada pamandae to yana no igdugang dan ko maimotan sikan soga dan. 4Di sikan maalamon namandae. 5Na, su nayugoy man tidow sikan banahon, nalilipodong sikandan tibo, aw monok on no nangkalipodong on.

6“Anoy man no tonga on to kadukiloman, mey nanawag no mig-iling, ‘Seinid on sei banahon! Dali kow su ogduma ki!’ 7Dajun makabuyat tibo sikan mgo daega aw hinaata to mgo soga dan. 8Kagi to sikan mgo tongop, ‘Bogaji koy man to yana now su ogkaposok on seini mgo soga noy.’ 9Di migtabak sikan mgo maalamon, ‘Eh kona, su unu ko ma-aeng-aengan kinow tibo. Andiya kow nasi to tindahan aw boli kow.’ 10Dajun panow sikan mgo tongop su ogboli to yana. Pagkalius dan on, migtidow sikan banahon. Sikan mgo daega no andam to pagtagbu kandin nakaduma duon to bayoy no ogkumbitihan, dajun sirahi.

11“Wada kayugoy migtidow to diya duma no mgo daega aw panabi, ‘Sir, abrihi koy man!’ 12Di sikan banahon migtabak, ‘Eh, wada yabot ku iyu.’

13“Kaling,” kagi ni Jesus, “pakaalistu kow su kona now ogkatagahan dow nokoy aedawa ubin urasa to igpauli ku.”

To mgo Otow no Pigsaligan to Saepi

(Lucas 19:11-27)

14Kagi isab ni Jesus, “Ko mupauli a, to paghari to Diyus ogkaangod isab to seini. Meyduon otow no og-andiya to madiyu, kaling pighimun din to mgo suguonon din aw isalig kandan to saepi din. 15To pagbogoy din kandan to saepi impasikad to abilidad dan. To sobuuk pigsaligan din to lima no libu, to sobuuk daduwa no libu aw sikan sobuuk songo libu da. Dajun panow sikan otow. 16Sikan pigsaligan to lima no libu, ingnigusyu din dajun aw nakaganansya to lima no libu. 17Sikan pigsaligan to daduwa no libu nakaganansya isab to daduwa no libu. 18Di sikan pigsaligan to songo libu, ginona din inyobong duon to pasak sikan saepi to agayon din.

19“Anoy man no nayugoy on, mig-uli sikan agayon. Dajun din usipa sikan mgo suguonon dow pig-amonu dan to diya saepi. 20Sikan pigsaligan to lima no libu migduguk aw daeha sikan ganansya din. Kagi din, ‘Sir, pigsaligan a nu to lima no libu. Oho, lima no libu seini ganansya ku.’

21“Kagi to sikan agayon, ‘Madojow sikan pighinang nu! Mabakas ka no suguonon aw ogkasaligan. Kuntoon, su ogkasaligan ka to maintok, ogsaligan ku sikuna to madogi. Na, andini ka aw apil ka to kalipay ku.’

22“Migduguk isab sikan pigsaligan to daduwa no libu. ‘Sir,’ kagi din, ‘pigsaligan a nu to daduwa no libu. Oho, daduwa no libu seini ganansya ku.’

23“Kagi to sikan agayon din, ‘Madojow sikan pighinang nu! Mabakas ka no suguonon aw ogkasaligan. Kuntoon, su ogkasaligan ka to maintok, ogsaligan ku sikuna to madogi. Na, andini ka aw apil ka to kalipay ku.’

24“Na, sikan pigsaligan to songo libu migduguk aw ikagi, ‘Sir, namaan a no mayupigon ka. Og-ani ka man ngani to wada nu kaunagi to pag-odok, aw ogpamudut ka to wada nu itanom. 25Nahaedok a ikow, kaling inyobong ku puli seini saepi nu. Oho, seini da.’

26“Kagi to sikan agayon, ‘Adoy, kahukawon nud man! Wada pues nu no suguonon! Mig-iling ka no og-ani a to wada ku kaunagi aw ogpamudut a to wada ku itanom. 27Na, ko sikan to pighona-hona nu, nokoy no wada nu man ibangku sikan saepi ku agun ogtubu aw madogi to ogkadawat ku ko muuli a?’

28“Dajun din ikagihi to yain no suguonon, ‘Puduta sikan songo libu duon kandin aw ibogoy to sikan meyduon sampuyu no libu. 29Su to ogkasaligan ogdugangan agun ogdogi to kandin. Di to kona ogkasaligan, oghawion da inggad to maintok no insalig kandin. 30Na, seini wada pues no suguonon itimbag diya to kadigyoman diya to yuwas. Ogpakadegmatoy to mgo otow duon aw ogkagot to ngipon dan.’”

To Aedow to Paghukum

31Kagi ni Jesus, “Ko siak no Anak to Otow mupauli on, ogkitaon to kasilow to pagka-Diyus ku, aw ogdumahan a to tibo mgo anghil. Og-ingkud a duon to trunu ku to paghari. 32Oghimunon to kaotawan to tibo mgo tribu duon to atubangan ku, aw ogpagbugtion ku sikandan angod to mgo karneru dow mgo kanding no ogpagbugtion to magbantajay. 33To mgo otow no impananglit to karneru igpakalintuu ku, aw sikan og-ilingon to kanding igpakawae ku.

34“Na, siak no hari, og-ikagihan ku sikan mgo otow no impakalintuu ku, ‘Sikiyu no pigmadojawan to Diyus no Amoy ku, sed kow kani to seini gingharian ku, su tahan on seini ing-andam iyu sugud to sinugdanan to kalibutan. 35Su no bontason a, pigpakoon a now, aw no uhawon a, pigpainom a now. No makayampot+ a duon iyu, pig-abi-abi a now duon to bayoy now, 36aw pagkinahangyan ku to kabo, pigkaboan a now. No masakit a, pig-atiman a now, aw no maprisu a, pigyouy a now.’

37“Og-usip sikan mgo otow no nadawat on to Diyus, ‘Ginuu, kagan-u koy man kita ikow no pigbontas dow pig-uhaw no pigpakoon dow pigpainom noy? 38Kagan-u noy man sikuna abi-abiha duon to bayoy noy no makayampot ka, aw kagan-u ka isab panginahangyan to kabo no pigkaboan noy sikuna? 39Kagan-u noy man sikuna youja su nasakit ka dow naprisu?’

40“Na, siakon no hari ogtabak, ‘Paminogi seini. Inggad nokoy no intabang now to obos da no mgo suun ku, kibali siak to pigtabangan now.’

41“Tapus to sikan, og-ikagihan ku sikan mgo otow no impakawae ku, ‘Yaguy kow kani, sikiyu no ogpahamtangan to kastigu. Andiya kow to sikan kaeju no wada pagkaposok no tahan on ing-andam ki Satanas dow sikan angod din no mangkadoot no ispiritu. 42Su no bontason a, wada a now pakoona, aw no uhawon a, wada a now painoma. 43No makayampot a duon iyu, wada a now abi-abiha duon to bayoy now. Pagkinahangyan ku to kabo, wada a now kabo-i. No masakit a aw maprisu, wada a now youja.’

44“Og-usip isab sikandan, ‘Ginuu, kagan-u koy man kita ikow no pigbontas ubin pig-uhaw ubin migyampot diya kanami ubin wada kabo ubin nasakit ubin naprisu no wada noy sikuna tabangi?’

45“Na ogtabak a, ‘Ligdongi now seini. Ko wada now tabangi to obos da no mgo suun ku, kibali siak to wada now tabangi.’ 46Tapus to sikan, ogpakaandiya sikandan to kastiguhanan no wada katapusan. Di sikan mgo otow no nadawat to Diyus ogbogajan to kinabuhi no wada katapusan.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index