Search form

Mateo 3

To Pagwali ni Juan no Magbawtismuhay

(Marcos 1:1-8; Lucas 3:1-18; Juan 1:19-28)

1Anoy man no migyaboy on to mgo katuigan, meyduon magbawtismuhay no iyan ngadan si Juan no migwali diya to matahay no banwa no sakup to prubinsya to Judea. 2Mig-iling sikandin, “Sosoy kow aw talikudi now on to mgo sae now su madani on to paghari to Diyus+ ita.” 3Si Juan to diya intag-an ni Isaias no kibali ba-ba to Diyus no pig-iling,

“Meyduon ogbansagon diya to matahay no banwa no og-iling,

‘Hinaata now to dayan to Ginuu!

Andama to ginhawa now to pagtidow din!’”+

4To kabo ni Juan hinaboyan no bubue to kamel, aw to bagkos din kindae to mananap. Iyan koonon din to taengas dow doga. 5Mahan-in hilabi to mgo otow no naman-andiya kandin no napuun diya to Jerusalem dow duma no mgo kayunsudan no sakup to Judea. Aw to duma duon kapuun to dani to Jordan no wohig. 6Pig-angkon dan to mgo sae dan aw pabawtismu ki Juan duon to Jordan.

7Meyduon isab mgo inila to tinuuhan to mgo Hibru no og-ilingon to Pariseo dow Saduseo no mig-andiya kandin su ogpabawtismu. Di pagkita ni Juan kandan, mig-ikagi sikandin, “Sikiyu no angod to hayas no mgo malimbungon, nokoy no mig-andini kow man? Nailing buwa to boot now no ogpakalikoy kow to kaboyu to Diyus ko mabawtismuhan kow. 8Di ko tinood pa no migsosey kow aw pigtalikudan now on to mgo sae now, ogkakitaan podom no madojow on to pamatasan now. 9Kona kow ognalig su bantug kaliwat kow ni Abraham no kona kow on ogkastiguhon to Diyus. Su inggad ngani seini mgo batu ogkahinang to Diyus no mgo kaliwat ni Abraham. 10Ko madoot to mgo hinang now, ogkaangod kow to kaju no puli nanda oggobaon aw ogsangabon su kona ogbogas to madojow.”

11Dajun din ikagihi sikan tibo mgo otow duon, “Ogbawtismuhan ku sikiyu to wohig pagpakiyaya no migsosey kow on aw pigtalikudan now to mgo sae now. Di meyduon ogpakasunu kanay no ogpamawtismu isab. Yabow pad yagboy kanay su ngani man to pagdaya to sapatus din, di kona a og-angajan. Iyan igbawtismu din to Ispiritu Santu dow kaeju. 12To pagsapimpin din to mgo otow no mangkadojow dow mangkadoot ogkaangod to otow no og-ohut+ to trigu. Igbudiga din to trigu, di to ohut ogsangabon din to kaeju no wada pagkaposok.”

To Pagbawtismu ki Jesus

(Marcos 1:9-11; Lucas 3:21-22)

13To diya no panahon, miglikat si Jesus to Galilea aw andiya to Jordan no wohig su ogpabawtismu isab ki Juan. 14Di migbalibad si Juan. Kagi din, “Nokoy no siak man to ogpabawtismuhon nu ikow, no sikuna man podom to angay no ogbawtismu kanay?”

15Di mig-ikagi si Jesus, “Sigi on, su kinahangyan no tumanon ta to tibo insugu to Diyus.” Dajun bawtismuhi ni Juan si Jesus.

16Paghaw-as ni Jesus duon to wohig, naabri dajun to yangit. Pigkita din to Ispiritu Santu no angod to salapati no migkonsad aw taphun duon kandin. 17Meyduon isab kagi likat diya to yangit no mig-iling, “Anak ku sikan no pinadajag dow ingkalipay ku.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index