Search form

Mateo 6

To Pagtabang to mgo Pubri

1Migpadajun si Jesus to pag-ikagi, “Aha kow no kona kow ogpakita-kita ko ogtuman kow to Diyus. Su ko ilingon now to sikan, kona kow ogbayosan to Diyus no Amoy now diya to yangit.

2“Kaling ko ogtabang kow to mgo pubri, kona kow ogpagsunud to diya mgo otow no kunungkun diyusnon. Igpakita dan ko ogbogoy diya to simbahan aw duon to mgo karsada agun sajaon sikandan to mgo otow. Di seini da. Manno nadawat dan on to pagsaja to mgo otow, wadad bayos no ogkadawat dan no ogkapuun to Diyus. 3Di sikiyu, ko ogtabang kow to mgo pubri, kona now igmaan inggad to yagboy now no amigu 4agun no kona matagahan no migbogoy kow. Su inggad wada otow no ogkita iyu, to Amoy now no Diyus ogkita, aw sikandin to ogbayos iyu.

To Pag-ampu

(Lucas 11:1-13)

5“Ko og-ampu kow,” kagi ni Jesus, “kona kow ogpagsunud to diya mgo otow no kunungkun diyusnon. Ogtindog sikandan no og-ampu duon to simbahan aw duon to mgo karsada agun kitaon sikandan to mgo otow. Di indani seini. Manno nadawat dan on to pagsaja to mgo otow, wadad bayos no ogkadawat dan no ogkapuun to Diyus. 6Di sikiyu, ko og-ampu kow, sed kow to sinabong aw sirahi, na, ampu kow diya to Diyus no Amoy now no kona ogkitaon. Su inggad wada otow no ogkita iyu, to Amoy now ogkita, aw sikandin to ogbayos iyu.

7“Ko og-ampu kow, kona kow ogpagsunud to mgo otow no wada Diyus. Ogkailing to boot dan no ogdinogon sikandan ko habaon dan to pag-ampu, kaling ogbalik-balikon dan to mgo kagi no wada pues. 8Kona kow ogpagsunud to sikan, su to Diyus no Amoy now tahan on namaan to pigkinahangyan now, inggad wada kow pad hangyu kandin.

9“Ilinga now nasi to seini ko og-ampu kow:

Amoy noy no diya to yangit,

tahudon ka podom yagboy.

10Muhari ka podom to tibo kaotawan,

aw matuman to pagboot nu kani to babow to pasak

angod to pagkatuman to pagboot nu diya to yangit.

11Bogaji koy to pagkoon noy kuntoon no aedow.

12Pasayluha koy to mgo sae noy,

su pigpasaylu noy on to namakasae kanami.

13Tabangi koy agun kona koy matintal,

aw saganga kanami to gahom ni Satanas.+

14Na,” kagi ni Jesus, “ko ogpasaylu kow to otow no nakasae iyu, ogpasayluhon kow isab to Diyus no Amoy now diya to yangit. 15Di ko kona kow ogpasaylu to duma, kona kow isab ogpasayluhon to Diyus no Amoy now diya to yangit.

To Tumanon to Pagpuasa

16“Ko ogpuasa kow, kona kow ogpagsunud to diya mgo otow no kunungkun diyusnon. Ogpaguul-guul sikandan, kona ogpangiyam-us, kona isab ogpanudlay agun matagahan to mgo otow no migpuasa sikandan. Di indani seini. Manno nadawat dan on to pagsaja to mgo otow, wadad bayos no ogkadawat dan no ogkapuun to Diyus. 17Di sikiyu, ko ogpuasa kow, pangiyam-us kow aw panudlay 18agun wada ogkamaan no migpuasa kow. Na, inggad kona mataga to duma, nataga to Amoy now no Diyus, aw sikandin to ogbayos iyu.

To mgo Katigajunan

(Lucas 12:32-34)

19“Kona kow oghimun to mgo katigajunan kani to babow to kalibutan, su ginona ogkotkoton aw ogkaelingan dow ogkakawat. 20Nasi no tumana yagboy to Diyus agun ko makaandiya kow to yangit, meyduon ogkapaabut now no bayos. Sikan no kadatu now diya to yangit kona ogkakotkot, kona ogkaelingan, kona isab ogkakawat. 21Na, inggad andei igbotang to kadatu now, dini to pasak ko diya to yangit, duon isab to ginhawa now.

22“Ko kona no katigajunan to og-awoson now, maagkap to ginhawa now. 23Di ko hakog kow aw iyan og-awoson now to mgo katigajunan, na, mabog-at to ginhawa now. Kaling kona now ogpayabihon to mgo katigajunan dini to pasak, su ko sikan to payabihon now, kadootan now yagboy sikan.+

24“Wada otow no ogpakatuman to daduwa no ka agayon. Su ogkahitabu no sobuuk to ogpayabihon din, aw ogtamajon din sikan ikaduwa. Angod isab to sikan, ko iyan pinakaagayon now to saepi, to Diyus kona now ogkaagayon. Su kona now ogkadongan to pagtuman to Diyus dow saepi.

To Pag-atiman to Diyus to diya Ogpahari Kandin

(Lucas 12:22-31)

25“Kaling,” kagi ni Jesus, “paminogi now seini. Kona kow ogkalimuut to ogkakoon dow ogkainom hasta to ogkakabo now no ogkinahangyanon to seini kinabuhi. Su to kinabuhi now yabow pad duon to pagkoon, aw to yawa now yabow pad to kabo. 26Ahaa now suja migyajang-yajang no mgo manuk-manuk. Kona sikandan og-odok aw kona isab og-ani. Kona sikandan ogbudiga to ogkakoon dan, di to Diyus no Amoy now diya to yangit iyan ogtubung kandan. Na, sikiyu pad man to kona din atimanon no yabow pad to mgo manuk-manuk! 27Hintawa man iyu to ogpakasugpat to kinabuhi din inggad majopot da pinaagi to pagkalimuut?

28“Aw nokoy no ogkalimuut kow man to ogkaboon now? Ahaa now suja mgo buyak no puli oggiti. Kona sikan ogkaunag to pagtrabahu, kona isab oghabey to mgo panapton. 29Di seini da. Inggad si Hari Salomon to diya una no yagboy sapian, wada kabo din no ogpakaangod to kadojow to suja mgo buyak. 30Na, ko maangod to sikan to pagpabuyak to Diyus to mgo bagnot no madali da ogyanos aw ogkatutung, sikiyu pad man to kona din kaboan no yabow pad to mgo bagnot! Pagkaintok to pagsalig now to Diyus! 31Kaling kona kow ogkalimuut. Kona kow og-iling, ‘Nokoy man buwa to ogkakoon dow ogkainom hasta ogkakabo ta?’ 32Su iyan da ogkalimuut to sikan to diya mgo otow no wada Diyus. Di sikiyu, kona kow ogkalimuut, su to Diyus no Amoy now diya to yangit namaan to pigkinahangyan now. 33Di unaha pahari-a to Diyus to kinabuhi now aw kinabuhi-a to matarong no iyan ogkaliyagan din, na, igbogoy din iyu to tibo no ogkinahangyanon now. 34Kaling kona kow ogkalimuut to mangkalisod no og-abut iyu kasem. Hona-honaon now da sikan ko muabut on. Ajaw ogdugangi to mgo prublima now kuntoon.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index