Search form

Mateo 8

To Pagdojow ni Jesus to Otow no Pigsangla

(Marcos 1:40-45; Lucas 5:12-16)

1Pagtogbang ni Jesus to sikan bubungan, mahan-in to mgo otow no migduma kandin. 2Na, meyduon otow no pigsangla no migduguk ki Jesus aw yuhud duon to atubangan din aw ikagi, “Sir, ko pagboot nu, ogkaulian a.”

3Dajun dampaa ni Jesus sikan otow. Kagi din, “Ogbootan ku no maulian ka.” Duon-dajun naulian sikandin. 4Kagi ni Jesus, “Wada ognangonan nu no inggad hintawa to seini. Nasi no andiya ka to magdudumaya to tinuuhan ta aw paaha ka. Pagkatapus, bogoy ka to halad no insugu ni Moises to diya una agun mamatuud no naulian kad.”

To Pagdojow ni Jesus to Suguonon to Kapitan

(Lucas 7:1-10)

5Dajun andiya si Jesus to yunsud to Capernaum. Pagtidow din, meyduon kapitan to sundayu no taga-Roma no migpakimayuuy kandin. 6“Sir,” kagi din, “meyduon suguonon ku diya to bayoy no maagbot yagboy to ogbation. Konad sikandin ogpakahisu.”

7Kagi ni Jesus, “Na, og-andiya ki su ogpadojawon ku.”

8Di mig-ikagi sikan kapitan, “Eh, kona ka Sir, su kona a og-angajan no ogpaponhik ikow diya to bayoy ku. Inggad puli nu ikagihon no maulian sikan suguonon ku, ogkatuman sikan. 9Su naanad ad to sugu, su inggad siak meyduon yabow ku. Meyduon isab obos ku no mgo sundayu. Ogpakasugu a man ngani to sundayu ku to, ‘Andiya ka.’ Na, ogtuman sikandin. Ko paandinihon ku kanay to duma, og-andini. To suguonon ku isab ogtuman dajun ko ogsuguon ku. Na, ogtumanon man ngani to inggad nokoy no igsugu ku, sikunad man to kona tumanon ko musugu ka!”

10Pagdinog ni Jesus to kagi to sikan kapitan, natingaya yagboy sikandin. Kaling pig-ikagihan din to mgo otow no migduma kandin, “Disti on ko migkita a to pagtuu no angod to kadigon to seini, inggad pad kani to mgo kaliwat ni Israel! 11Indani seini. Diya to umaabut no panahon, mahan-in to mgo otow no ogpagsayu to sikan mgo minuna ta no si Abraham, si Isaac dow si Jacob to pagkoon diya to gingharian to Diyus. Ogkapuun sikandan diya to yain-yain no mgo tribu kani to babow to kalibutan. 12Di mahan-in kow no mgo Hibru no iyan podom igyakip duon no nasi igtimbag duon to kadigyoman diya to yuwas su wada kow tuu kanay. Ogpakadegmatoy to mgo otow duon.”

13Dajun ikagihi ni Jesus sikan kapitan, “Na, uli kad. Natuman on sikan hangyu nu tongod to pagtuu nu kanay.” Sikan yagboy no uras naulian sikan suguonon.

To Pagdojow ni Jesus to mgo Masakiton

(Marcos 1:29-34; Lucas 4:38-41)

14Pag-andiya ni Jesus to bayoy ni Pedro, pigkita din to ugangan ni Pedro no mighibat su pighingyow. 15Puli din da pigdampa to boyad to sikan bujag, dajun naulian. Na, migbangun sikandin aw honati din si Jesus to pagkoon.

16Na, anoy man no migsayop on to soga, pigpandaya duon ki Jesus to mahan-in no mgo otow no pigsamuk to mangkadoot no ispiritu. Pigpang-abug din sikan to sugu din da puli. Pigpangdojow din isab to tibo masakiton duon. 17Sikan pighinang din iyan katumanan to diya intag-an ni Isaias no kibali ba-ba to Diyus no pig-iling, “Ogpanggawangon din to mgo sakit ta.”+

Kona no Mahaewoy to Pagsunud ki Jesus

(Lucas 9:57-62)

18Na, songo aedow, pagkita ni Jesus to mahan-in no mgo otow no miglibong kandin, pig-ikagihan din to mgo inanad din, “Ogyopa kinow to seini danow.” 19Na, meyduon maistru to tinuuhan no migduguk ki Jesus. “Sir,” kagi din pa, “ogduma a ikow inggad andei ka mudeg.”

20Di mig-ikagi si Jesus, “Madojow pad to milo su meyduon ogkaugpaan. Madojow pad isab to manuk-manuk su meyduon oghapunan. Di ogkalisodan ka ko muduma-duma ka kanay no Anak to Otow,+ su wada makopot no kaugpa ku.”

21Sobuuk isab to sikan namanduma ki Jesus mig-ikagi, “Sir, og-uli a pad su igyobong ku to amoy ku.”+

22Di mig-ikagi si Jesus, “Duma ka kanay kuntoon. Pabay-ani sikan patoy no igyobong to duma no angod isab to mgo patoy.”+

To Pagpaondang ni Jesus to Maagbot no Kaemag

(Marcos 4:35-41; Lucas 8:22-25)

23Dajun sakoy si Jesus dow mgo inanad din to bangka aw tukud sikandan. 24Wada kayugoy, puli nakatokow mighodos to maagbot hilabi no kaemag, aw madani on ogkaponu sikan bangka to limason tongod to maagbot no bayod. Di si Jesus nalipodong. 25Dajun sikandin pukawa to mgo inanad din aw ikagihi, “Ginuu, tabang ka man! Ogyogdang kid kay!”

26Kagi ni Jesus, “Nokoy no ogkahaedok kow man? Andeid man to pagsalig now?” Dajun sikandin bangun aw sapadi to kaemag dow mgo bayod. Na, mig-ondang dajun.

27Natingaya yagboy sikan mgo duma ni Jesus. “Nokoy man buwa otawa seini,” kagi dan, “no inggad kaemag dow bayod ogpasapad kandin?”

To Pag-abug ni Jesus to Mangkadoot no Ispiritu

(Marcos 5:1-20; Lucas 8:26-39)

28Pagtidow onni Jesus diya to dihipag, migduung sikandan duon to banwa no sakup to yunsud to Gadara. Duon tagbuha si Jesus to daduwa no ka otow no napuun diya to siminteryu. Kahaedokanan yagboy sikandan su pigpadamaan to mangkadoot no ispiritu, kaling wada mabuyut no otow no ogbaja to sikan no dayan. 29Pigbansagonan dan si Jesus, “Sikuna no Anak to Diyus, nokoy man to yabot nu kanami? Nokoy man, ogkastiguhon koy nud no kona pad man podom no panahon?”

30Na, kona da no madiyu duon, meyduon mahan-in no mgo babuy no nandungae. 31Sikan mangkadoot no ispiritu nangamuju ki Jesus, “Ko abugon koy nu, paseda koy dutun to suja mgo babuy.”

32“Na hala,” kagi ni Jesus. “Sed kow dutun.” Na, nokoy ka man no pigyagujan dan sikan mgo otow aw sed duon to mgo babuy. Dajun pamanlinaguy sikan tibo mgo babuy no namanyus-ug duon to pangpang aw kangkatabug diya to wohig.

33Dajun namanlinaguy sikan namanbantoy to babuy pailing diya to yunsud. Ingnangon dan to tibo nahitabu dow to nadeygan to sikan daduwa no ka otow no pigpadamaan. 34Dajun anduona si Jesus to tibo mgo taga-yunsud aw hangyu-a no yagujan din sikan banwa dan.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index