Search form

Roma 1:7

7Kaling pigsuyatan ku sikiyu no mgo taga-Roma no hinigugma to Diyus dow inabin din.

Og-ampu a no ipakita iyu to kadojow dow kayuuy to Diyus no Amoy dow ni Jesu-Cristo no Ginuu ta aw palinawon to ginhawa now.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index