Search form

Roma 11

To Pagkae-at to Diyus to mgo Hibru

1Na, basi meyduon og-iling no pig-ojowan on to Diyus to kaotawan din no mgo Hibru. Eh, wada kay, su Hibru a isab. Sakup a to kaliwatan ni Benjamin no kaliwat isab ni Abraham. 2Wada yagboy talikudi to Diyus to mgo Hibru no tahan din pinili no kaotawan. Namaan kow to isturya bahin ki Elias duon to Kasuyatan to Diyus. Inriklamu din to angod din no mgo Hibru no pig-iling, 3“Ginuu, pigpanghimatajan dan to mgo otow no kibali ba-ba nu, aw pigpanggoba dan to mgo haladanan no duon ka ogsimbahon. Siakon nanda to nabilin no matinumanon ikow, aw oghimatajan a dan isab.”+ 4Di pigtabak to Diyus si Elias no pig-iling, “Kona no sikuna nanda, su meyduon pad pitu no libu no mgo otow no pig-abin ku no wada simba to sikan diyus-diyus no si Baal.”+ 5Na, kuntoon meyduon isab pipilahon no mgo Hibru no pigpili to Diyus tongod to kadojow dow kayuuy din. 6Aw manno iyan impili-a din kandan tongod to kayuuy din, kona ki ogpakailing no pigpili sikandan tongod to madojow no mgo hinang dan.

7Kaling ogkasabut ta no to kahan-inan to mgo Hibru migpaningkamot to pagpamangha to paagi agun madawat sikandan to Diyus, di wada sikandan makakita. Iyan da nakakita to diya mgo pinili to Diyus. Di to duma mangkadoson to uyu, kaling pigpadugang to Diyus to pagkamasinupakon dan. 8Su meyduon impasuyat to Diyus bahin kandan no pig-iling,

“Pigpamajaan sikandan to Diyus

no maangod to lipodong no otow no kona ogpakasabut.

Kaling inggad meyduon mata dan,

kona sikandan ogkita.

Inggad meyduon talinga,

kona sikandan ogdinog hangtod kuntoon.”+

9Angod isab to sikan to pigsuyat ni David no pig-iling,

“Matokawan podom sikandan madakopan ko ogpamanginalipay

angod to manuk-manuk no ogkalit-agan

ubin mananap no ogkatukibongan

agun makastigu to angay kandan.

10Madigyoman podom to kaisipan dan

agun kona makasabut to matuud.

Palisodan podom sikandan to wada katapusan

angod to otow no kanunoy ogkabujukut tongod to mabog-at no tagudaya.”+

11Basi meyduon og-iling, “Migpasabut buwa no wadad pag-iman no ogkayuwas to mgo Hibru?” Kona! Su tongod to diya sae dan no pagsupak ki Cristo, to kona no mgo Hibru pig-abut to kayuwasan agun musilag podom to mgo Hibru. 12Na, ko ingkadojow to kona no mgo Hibru sikan sae dow pagkaoyus to mgo Hibru, yabow pad no igkadojow dan ko mayuwas on to mgo Hibru!

To Pagsakupa to Diyus to Kona no mgo Hibru

13Na, meyduon igsuyat ku iyu no kona no mgo Hibru. Pighinang a to Diyus no apustul duon iyu, aw pigtibuyus ku to pagtuman to sikan no katongdanan. 14Pig-iling ku to sikan su basi da man mey angod ku no mgo Hibru no ogkayuwas tongod to pagsilag aw ogkahinang on no kaotawan to Diyus. 15Su ko to pagtalikudi to Diyus to mgo Hibru iyan nakapabalik to duma no mgo tribu diya to Diyus, yabow no madojow ko dawaton din manda to mgo Hibru. Su ko mahitabu sikan, ogkaangod to pagkabanhaw to mgo patoy!

16Igpananglit ku to tumanon noy no mgo Hibru. Ko ogmasa koy to bag-u no inani no oghinangon no pan, ogbogoy koy to songo komo diya to Diyus. Na, ko kandin sikan songo komo, migpasabut no kandin isab tibo sikan pigmasa. Igpananglit ku isab to kaju. Ko Diyus to tag-iya to sikan dalid, migpasabut no sikandin isab to tag-iya to mgo sanga. Ko ita pa, ko pighinang to Diyus no kaotawan din to minuna no mgo Hibru, ogkahinang isab no kaotawan din to mgo kaliwat dan.

17To mgo Hibru ogkaangod to kaju no intanom, aw sikiyu no kona no mgo Hibru ogkaangod isab to kaju no puli miggiti. Na, mey mgo sanga to sikan intanom no kaju no pigpanampod to Diyus, aw sikiyu to insugpat duon to katinampodan. Kaling nabahinan kow to mgo kadojawan no insaad to Diyus kandan. 18Di kona kow ogtamay to sikan mgo sanga no pigpanampod su domdoma now no kona no sikiyu to ogpakabuhi to dalid, su to dalid iyan ogbuhi iyu.

19Basi og-iling kow no yabow kow to mgo Hibru su pigpanampod sikandan agun no sikiyu to ig-ilis. 20Ing-ilis kow iyan, di domdoma no iyan ingtampoda kandan su wada sikandan tuu ki Jesu-Cristo, aw insugpat kow duon su migtuu kow man. Kaling kona now ighinambug sikan, nasi no pakadedeyjow kow. 21Su ko pigpanampod to Diyus sikan hamatuk no mgo sanga, sikiyu pad man to kona panampodon no puli insugpat duon! 22Ligdongi now seini: Makawkae-aton iyan to Diyus, di ogkastigu isab. Su pigkastigu din to diya namanalikud kandin, di sikiyu ogmadojawan din ko mupadajun kow to pagtuu kandin. Di ko kona kow ogpadajun, na, ogkatampod kow da. 23Aw ko mutuu to mgo Hibru ki Jesu-Cristo, ogkahimuan to Diyus to pagdawat kandan aw to pag-uli kandan duon to katinampodan dan. 24Su ko nahimuan din to pagsugpat iyu no mgo sanga to kaju no puli miggiti, yabi no ogkahimuan din to pagsugpat to sikan pigpanampod no mgo sanga duon to sikan kandan no yawa!

To Pagkae-at to Diyus to Tibo Kaotawan

25Mgo suun ku, meyduon bag-u pad imaan to Diyus no wada din imaan to diya una. Ig-ikagi ku iyu seini agun kona kow oghinambug. Tinood iyan no kahan-inan kuntoon to mgo Hibru kona ogtuu ki Jesu-Cristo. Di kotob da sikan ko mutuu on to kona no mgo Hibru no tahan pig-indanan to Diyus. 26Na, ogkayuwas da to tibo mgo Hibru su meyduon kagi to Diyus no pig-iling,

“To ogpaabuton no Manyuyuwas ogkapuun duon to Sion.+

Oggawangon din to pagkamakasasaya to mgo kaliwat ni Jacob.+

27Duon to sikan no panahon, ogtumanon ku to diya kasabutan ku kandan

su oggawangon ku to mgo sae dan.”+

28To kahan-inan to mgo Hibru nahinang on no mgo kuntra to Diyus su wada sikandan tuu to Madojow no Nawnangonon bahin ki Jesu-Cristo. Sikan kona dan no pagtuu kadojawan now nasi su ogpakalugar kow on to pagpasakup kandin. Di to mgo Hibru pinili gihapun to Diyus aw hinigugma din tongod to diya saad din to mgo minuna dan. 29Su ko meyduon ogpilion to Diyus, kona din og-ojowan. Aw ko meyduon kadojawan no igbogoy to Diyus, kona din on oghawion. 30To diya una, sikiyu no kona no mgo Hibru wada tuman to Diyus. Di kuntoon nakapahimuyus kow to kayuuy din tongod to pagsupak kandin to mgo Hibru. 31Sikan pagsupak dan kuntoon angod to pagsupak now to Diyus to diya una, di mey da panahon no sikan kayuuy din iyu og-abut isab diya kandan. 32Su pigtugutan to Diyus no tibo ki maudipon to sae agun ikapakita to kayuuy din ita tibo.

Angay Ogsajaon to Diyus

33Pagkayabow to kadojow to Diyus! Kona yagboy ogkatogkad to pagkamaan din dow pagsabut. Kona ta ogkasabutan to mgo planu dow paagi din. 34Su meyduon impasuyat to Diyus no pig-iling,

“Wada inggad hintawa no namaan to hona-hona to Ginuu.

Wada ogpakasambag kandin.+

35Wada isab nautangan to Diyus to inggad nokoy da.”+

36Su sikandin to mighinang to tibo aw ogbootan din agun ogkasaja sikandin. Na, ogsajaon ta to Diyus to wada katapusan. Sikan iyan.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index