Search form

Roma 6

To Pag-unung ki Cristo duon to Pagkamatoy dow Pagkabanhaw Din

1Basi meyduon og-iling no madojow ko ogpadajun ki to paghinang to madoot agun ogdugang to kadojow dow kayuuy to Diyus ita. 2Pagkasajop to sikan! Wada kid on gahomi to sae su kibali patoy kid, na og-amonuhon pad man to patoy to pagpakasae? 3Namaan kow on buwa to kahuyugan to pagbawtismuhi ita. Ogpakiyaya sikan to pagkabogkot ta duon ki Cristo Jesus, su angod man to nakaunung ki to pagkamatoy din. 4Kaling man no bawtismuhan ki, kibali nakaunung kid to pagkamatoy dow pagyobong kandin agun maisab to kinabuhi ta. Su namaan ki no pigbanhaw si Jesu-Cristo to gahom to Amoy din no Diyus, aw sikita pigbogajan isab to Diyus to bag-u no kinabuhi.

5Manno nakaunung kid ki Jesu-Cristo to pagkamatoy din, nakaduma kid isab to pagkabanhaw din. 6Namaan ki no nakaunung on sikan ingkabata ta no kinaiya ki Jesu-Cristo no iyansang sikandin duon to krus agun magawang to gahom to sikan aw kona kid ogkaudipon to sae. 7Su ko patoy on to otow, wadad yabot din to sae. 8Kaling manno nakaunung kid ki Cristo to pagkamatoy din, ogtuu ki no ogpakaduma ki isab kandin duon to sikan bag-u no kinabuhi din. 9Su namaan ki no nabanhaw si Cristo aw konad manda ogkamatoy su konad on og-utongan to kamatajon. 10Kasobuuk da sikandin kamatoy to pagdaog to sae, aw igu on to diya. Aw kuntoon ogkasaja to Diyus tongod to kinabuhi din.

11Na sikiyu, domdomon now no wadad yabot now to sae su nabogkot kow on man duon ki Cristo Jesus duon to pagkamatoy dow pagkabanhaw din, aw to kinabuhi now angay on no makasaja to Diyus. 12Kaling kona kow ogtugut no oggahoman kow pad to sae agun kona now ogkapatujangan to madoot no mgo kagustuhon now. 13Kona now oggamiton to mgo bahin to yawa now to pagpakasae, nasi no pamandu kow on to Diyus. Su pigyuwas kow din to kamatajon aw bogaji to kinabuhi no wada katapusan. Na, ipaabin to Diyus to mgo bahin to yawa now agun magamit din to pagtuman to matarong no mgo tuud din. 14Kona kow on oggahoman to sae su kona kow on no sakup to diya mgo balaod. Nasi no nasakup kow on to kadojow dow kayuuy to Diyus.

To Pagyuwas to Pagkaudipon to Sae

15Basi mey og-iling, “Na, manno wada kid man kasakup to diya mgo balaod di sakup kid nasi to kadojow dow kayuuy to Diyus, ogkahimu on buwa to pagpatujang to pagpakasae.” Pagkasajop to sikan! 16Nataga kow no ko mupaudipon ki to inggad hintawa, sikan to agayon ta. Kaling ko ogpaudipon ki to sae, to sae iyan on agayon ta, aw to ogkadeygan, kamatajon no iyan kastigu no wada katapusan. Di ko iyan ogtumanon now to Diyus, ogkamatarong to kinabuhi now. 17To diya una, naudipon kow to sae, di kuntoon salamat to Diyus su bug-us on to pagsugut now to sikan matuud no ing-anad iyu. 18Nayuwas kow on to pagkaudipon now to sae, aw kuntoon iyan on kibali mig-udipon iyu to katarong. 19Impananglit ku to pagkaudipon agun mahaewajan kow to pagsabut. To diya una, migpaudipon kow to sae, kaling nakahinang kow to maligsom, aw migyabi pad to paghinang now to inggad nokoy no madoot. Di kuntoon, domdoma now no Diyus yagboy to bag-u no agayon now, kaling iyan payabiha to pagkadiyusnon agun musupu kow to kinaiya din.

20To diya una no naudipon kow pad to sae, wada kow kabooti to pagkamatarong. 21Nokoy man to pues to diya no pamatasan now? Wada gajod! Iyan da man to igkasikow now kuntoon ko ogkadomdoman now to diya no mgo hinang now no ogpakadae iyu diya to kamatajon no iyan kastigu no wada katapusan. 22Di pigyuwas kow on to Diyus, aw sikandin on to mig-ilis to diya una no agayon now no sae. Na, to ogkadeygan to sikan, ogpakasupu kow on kandin aw ogbogajan to kinabuhi no wada katapusan. 23Su ko iyan agayon ta to sae, iyan igsuhue din ita to kamatajon no kastigu no wada katapusan. Di ko nabogkot kid on duon ki Cristo Jesus no Ginuu ta, igbogoy puli ita to Diyus no Agayon ta to kinabuhi no wada katapusan.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index