Search form

Roma 8:3

3Wada ki kayuwas tongod to pagtuman ta to mgo balaod su magobu to ingkabata ta no kinaiya, kaling kona ki ogpakatuman to sikan. Di nahimuan to Diyus to wada kahimu-i to sikan mgo balaod. Su pigpaandini din si Jesu-Cristo no Anak din aw kahinang no otow no angod ita, di wada sae din. Aw duon to yawa din impahamtang to kastigu to Diyus tongod to mgo sae ta. Duon isab to yawa ni Jesus nadaog to Diyus to gahom to sae kani to kinabuhi ta.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index