Search form

Roma 9:22

22Angod to sikan to oghinangon to Diyus, su mey katongod din to paghinang to inggad nokoy no ogkaliyagan din. Ko ogkaliyag sikandin ogpakita to gahom din dow to kaboyu din to sae pinaagi to pagkastigu to kastiguhonon no mgo otow, meyduon katongod din to paghinang to sikan. Di pigpailuban din naa sikandan

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index