Search form

Aposel 1

Aposelba Jerusalem aven Iesusɨn akam akuri

(Sapta 1:1-8:3)

Iesus akar dɨkɨrɨzimɨn ghaze, a Godɨn Duam anemangam

1-2Tiofilus, kɨ akɨnafarir kam nɨ bagha an osiri. Nan akɨnafarir faragha zuimɨn, kɨ Iesus amizir biziba bar, ko a gumazamizibar sure gamiziba bar, da osiri. Dughiar kamɨn Iesus dɨkavigha uan ingangarim gamua mamaghɨra ikia, ghua a Godɨn Nguibamɨn ghuavanabozir dughiamɨn tuzir biziba, kɨ da osiri. A tɨghar Godɨn Nguibamɨn mangasa, aposelba mɨsevegha egha Godɨn Duamɨn gavgavimɨn ingangarir akabar me mɨgei.+ 3A faragha mɨzaziba inigha aremegha egha ua dɨkafi. Egha a tɨghar Godɨn Nguibamɨn mangasava, a uabɨ isa uan aposelbar aka. Egha a bizir avɨribar men akazɨ, me bar foz, a ua dɨkavigha iti. 40 plan dughiaba, dughiar kamɨn aven dughiar avɨriba a uabɨ men akakaghava God Bizibagh Ativir Arazimɨn gun me mɨgei. 4Dughiar mam a me ko ikiava, apava mɨgɨrɨgɨar gavgavir kam me ganɨngi, “Ia Jerusalemɨn nguibar ekiam ategh mangan markɨ. Bizir aghuarir nan Afeziam ia danɨngasa akam akɨrizim a izam. Ia a barazi, kɨ an gun ia mɨkeme. Ia a bagh ikɨ. 5Jon dɨpamɨn gumazamiziba rue, ezɨ gurumra ia Godɨn Duamɨn ruegham.”

6Ezɨ me uari akuvazir dughiamɨn, me an azara, “Ekiam, nɨ dughiar kam atrivim Israel danightɨma, a ua Israelɨn nguazimɨn ganam, o?”+

7Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Biziba otivamin dughiaba, nan afeziam uabɨ uan gavgavimɨn da atɨ. Ezɨ ia tizim bagh dughiar an atɨzir kam gɨfoghasa. Kar ian bizim pu. 8Eghtɨ Godɨn Duam ia gisɨn izɨghɨrɨghtɨ, ia an gavgavim iniam; eghtɨ ia bizir ia ganigha foziba, Jerusalemɨn nguibamɨn aven ko, Judian danganiba bar moghɨra ko, Samarian Distrigh ko, nguazir kamɨn oteviba bar, me geghanam.”

Iesus Godɨn Nguibamɨn zui

(Mak 16:19-20 ko Luk 24:50-53)

9Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨkemegha, egha an aposelba garavɨra itima God anesiarafazɨma a Godɨn Nguibamɨn ghuavanabo. Ezɨ ghuariam me gari naghɨn a modo.

10A ghuavanadima me kogha overiamɨn garavɨra itima, gumazimning korotiar ghurghurimning arughava bemɨra men mɨn tu. 11Egha aning kamaghɨn me mɨgei, “Galilin gumaziba, ia tizim bagha kagh tuivighav ikia pɨn overiamɨn gari? Gumazir kam Iesus, God a inizɨma a ia ategha uan Nguibamɨn ghu. Ia an ganizɨma a Godɨn Nguibamɨn ghuzɨ moghɨn, kamaghɨra a uamategham.”

Me Judasɨn ingangarir danganim bagha Matias a mɨsefe

12Egha Iesusɨn aposelba Olivɨn Mɨghsɨam ateghava ua Jerusalemɨn zui. Olivɨn Mɨghsɨar kam Jerusalemɨn roghɨra ikiava an ruarim kilomitan vamɨran mɨrara ghu. 13Egha me otivighava, ghuriar pɨn itir me zurara itimɨn ghuavanabo. Men ziabara kara:

Pita, Jon, Jems ko Andru, Filip ko Tomas, Batolomyu ko Matyu, Jems, Alfiusɨn otarim, ko Saimon a Selotiabar gumazir mam, ko Judas, a Jemsɨn otarim.

14Egha me zurara navir vamɨra ikia uari inigha God ko mɨgei, amizir maba ko Maria, Iesusɨn amebam, koma an doziba sara.

15Dughiar kabar aven Pita nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir darasi tongɨn tugha, (men avɨrimɨn dɨbobonim 120) 16egha kamaghɨn mɨgei, “Nan adarasi, Godɨn Duam fomɨra Devit gamizɨ, an akar mam mɨkeme. Ezɨ akar kam Godɨn Akɨnafarimɨn aven iti. Akar kam a Judasɨn mɨgei. Judas, a gumazir Iesus isa gumazir an suirazibar akazim. Akar kam datɨrɨghɨn otogha gɨfa, Devit mɨkemezir moghɨra. 17Judas fomɨra en gumazir mamra, egha uaghan ingangarir e amir kam gami.”

18(Ivezir a uan arazir kuramɨn inizim, Judas nguazir mam givese. Egha nguazir kamɨn a uabɨ ekunigha aremegha an mɨkarzim afoaraghɨrɨ, ezɨ an muriaba bar azenim gire. 19Kamaghɨn amizɨ, Jerusalemɨn itir darasi bar moghɨra bizir kam baraki, egha me nguazir kam uan akamɨn ziar kam a gatɨ, Akeldama. An mɨngarim kamaghɨn, ghuzir nguazim.)

20Egha Pita ghua kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Ezɨ Godɨn Akɨnafarimɨn itir Ighiabar aven osizirir kam iti,

‘An danganim pura ikɨ,

tav an danganir kamɨn ikian markɨ.’

Egha a uaghan ghaze,

‘A gumazir dapanim,

eghtɨ igharaz tav an danganim ini.’

21“Ezɨ kamaghɨn, e gumazir zurara e ko ikia uaghan Iesus ko aruizir gumazitam a mɨsɨvam. 22Dughiar Jon gumaziba ruezim ko Iesus faragha ingangarim igiamra a gamir dughiam ikegha, ghua dughiar God Iesus inizɨ an e ategha ghuavanabozir dughiamɨn tu. E dughiar kaba bar e ko ikezir gumazitam a mɨsɨvam. Gumazir kam Iesusɨn garima, a ua dɨkafi. An e ko mɨgɨrɨgɨar kamɨn gun akam akunam.”

23Egha me gumazir pumuningɨn ziamning dɨboro, Josep, an ziar mam Barsabas (an ziar igharazir mam Jastus) ko Matias. 24-25Egha me God ko mɨgei, “Ekiam, nɨ gumazibar navir averiaba bar dagh fo. Nɨ en akagh, nɨ aningɨn tav amɨseveghtɨma, an aposelɨn ingangarim bagh Judasɨn dangamin iniam. Ingangarir kam Judas anetegha uan danganir ikiamimɨn ghu.” 26Egha me dagɨaba aningɨn ziamning osirigha torim gatɨgha aning givazvasi. Ezɨ dagɨar Matiasɨn ziam gisɨn itim faragha azenim girɨ. Ezɨ me Matias isa, uaghan 11 pla aposelbar tongɨn anetɨ.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index