Search form

Aposel 12

Herot Jems mɨsoghezɨma an areme, egha Pita kalabus gatɨ

1Dughiar kamɨn Atrivim Herot Kraisɨn adarazir marazir suigha me gasɨghasɨghasa.+ 2Egha a mɨgeima, me Jonɨn aveghbuam Jems mɨdorozir sabamɨn a mɨsoghezɨma, an areme. 3Ezɨ Herot garima, an amizir arazir kam, Judaba a gifonge, kamaghɨn amizɨma, a uaghan Pita isa kalabus gatɨ. Herot Yis puvatɨzir Bretɨn Isamin Dughiamɨn bizir kam gami. 4A Pitan suiraghava a isa kalabus gatɨ. Egha a isa mɨdorozir gumazir 4 plan okuruabar agharim gatɨ. Ezɨ me dughiaba isa vaghvagha an gari. Egha 4 plan okuruar kabanang, me dar vaghvagha 4 plan gumaziba inizɨma me an gari. Herot, God Israelbagh Itazir Dughiamɨn Isar Ekiar kam gɨvaghtɨma, a Pita isɨ gumazamizir avɨribar damazimɨn a kot darɨghasa. 5Ezɨ Pita kalabusɨn dɨpenimɨn aven itima Kraisɨn adarasi uan navir averiabar a bagha puvɨra God ko mɨgɨavɨra iti.

Ensel kalabuziar dɨpenimɨn Pita inigha azenim gatɨ

6Egha Herot Pita inigh kot bagh mangasa dughiar mam dɨboro. Ezɨ dɨmagarir kamɨn, amɨnim tɨghar tiam, me senɨn pumuningɨn a ikezɨma a mɨdorozir gumazir pumuningɨn tongɨn akui. Ezɨ mɨdorozir gumazir igharazir maba kalabuziar dɨpenimɨn a bagha gara tiar akamɨn iti. 7Ezɨ zuamɨra Ekiamɨn ensel otozɨma, an angazangarim kalabuziar dɨpenimɨn aven sira. Egha ensel Pitan ivim a mɨsuegha a gaghura kamaghɨn mɨgei, “Nɨ zuamɨra dɨkafigh!” Ezɨma senɨn an agharimning gikezimning fɨriaghrɨgha nguazim girɨ.

8Ezɨ ensel a mɨgei, “Korotiam arughɨva, egh dagarir asuabar aghuigh.” Ezɨ Pita kamaghɨn amigha gɨvazɨ ensel a mɨgei, “Nɨ uan korotiar ruarim arugh nan gɨn izɨ.” 9Ezɨ Pita kalabuziar dɨpenim ategha, enselɨn gɨn azenan ghu. Egha a bizir kabagh fozir puvatɨzɨma, ensel dagh amima, da guizbangɨram otifi. Pitan nɨghnɨzim ghaze, a irebamɨn mɨn bizimɨn gari. 10Aning ghuava, kalabusɨn dɨpenimɨn garir gumazir pumuning gitagha, ghua kalabusɨn zuir ainɨn tiar akar nguibar ekiamɨn zuimɨn oto. Aning an otozɨ, tiam uabɨ kuiaghrɨzɨma, aning azenan ghua tuavir mamɨn zui. Aning mong saghon ghuava, ensel zuamɨrama Pita ategha ghu.

11Ezɨ Pitan nɨghnɨzim ua izima, a kamaghɨn mɨgei, “Kɨ datɨrɨghɨn guizbangɨra fo, Ekiam uan ensel amadazɨma a ize. Egha a Herotɨn agharim da nan akura, egha Judaba na damuasa nɨghnɨzir bizir kuraba sara nan akura.”

12Ezɨ Pita bizir kabagh foghava, Jonɨn amebam Marian dɨpenimɨn ghu. Jonɨn ziar mam Mak. Ezɨ gumazamizir avɨrim uari akuvagha dɨpenir kamɨn ikiava God ko mɨgei. 13Ezɨ Pita azenan ikiava dɨvazimɨn tiar akar azenan itim gafughafuzima, ingangarir amizimɨn ziam Roda, a bagha tiam kuasa izi. 14Egha a Pitan tiarim baregha, bar akuegha, tiam kuizir puvatɨgha uamategha ivegha aven ghugha, kamaghɨn gumazamizibav gɨa ghaze, “Pita muna iza tiar akamɨn iti!”

15Ezɨ me kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ onganis ti.” Ezɨ a bar gavgavigha kamaghɨn mɨgei, “Puvatɨ. Guizbangɨra a iti.” Ezɨ me a mɨgɨa ghaze, “Nɨ ti an enselɨn gani.”+

16Ezɨ Pita tiam gafughafuzima, me izava tiam kuigha an apigha, dɨgavir kuram gami. 17Ezɨ Pita uan dafarimɨn me aminivazɨma, me aghumra iti. Ezɨ an Ekiam kalabuziar dɨpenimɨn aven a inigha azenan anetɨzir arazibagh eghari. Egha a kamaghɨn mɨgei, “Ia bizir kabar gun Jems koma aveghbuaba sara mɨkemegh.” Egha Pita me ategha danganir igharazimɨn ghu.+

18Egha amɨnim tirazɨma, mɨdorozir gumaziba Pita bagh garava avenge. Egha bar dɨgavir kuram gamigha uarira uarir azangsɨgha ghaze, “Pita managh ghu?” 19Ezɨ Pita itir puvatɨzɨma, Herot a gumazibav kemezɨma me Pita buriasa ghue. Egha me tong bar an apizir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨma an mɨdorozir gumazir Pitan ganiziba, Herot me isa kot gatɨgha egha ghaze, me aremegham. Egha Herot gɨn Judian danganim ategha, Sesarian nguibar ekiamɨn ikiasa uaghirɨ.

Herotɨn ovevem

20Egha Herot adarim Tair koma Saidonian gumazamizibar iti. Me Herot garir nguibar ekiamɨn uan dagheba isi, kamaghɨn amizɨ, me datɨrɨghɨn uari akuvaghav izav an ganasa. Me faraghav Blastus ko uari mɨkemezɨ a me ko navir amɨrɨzim inis. Blastus, an Atrivim Herot akuir danganimɨn garir gumazim. Ezɨma, me gɨn Herot men apangkuvigh adarir kam a gɨvaghasa, me Herotɨn ganasa zui

21Herot dughiar atɨzimɨn uan atrivir korotiaba arughava, egha uan atrivimɨn dabirabim gaperaghava, gumazamizibav gei. 22Ezɨ me pamtem diava ghaze, “Kar gumazitam mɨgeir puvatɨ. Kar godɨn mam mɨgei.” 23Herot Godɨn ziam fer puvatɨ, kamaghɨn amizɨma Ekiamɨn ensel zuamɨra a mɨsoghezɨma a irɨ. Ezɨma muriamɨn itir apiziba angamra anepa zuima, an areme.

24Ezɨma Godɨn akam nguibaba bar dar ghua bar ekevegha ghuavɨra iti.

25Ezɨ Barnabas koma Sol aning uan ingangarim Jerusalemɨn anegɨvagha, uamategha Antioghɨn ghu. Jon, an ziar mam Mak, aning a inighava a sara ghu.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index