Search form

Aposel 19

Pol Efesusɨn akam akuri

1Dughiar kam Apolos Korinɨn ikiavɨra itima, Pol mɨghsɨabar itir nguibabagh arua ghua iza Efesusɨn oto. Egha a kagh suren gumazir maba bato. 2Egha men azara, “Ia faraghavɨra nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itima, Godɨn Duam ia gizɨvazɨ, o puvatɨ?”

Ezɨ me ghaze, “Puvatɨ, e uaghan tong oraghizir puvatɨ, Godɨn Duam iti.”

3Ezɨ Pol men azara, “Ia rurir manamra ini?”

Ezɨ me ikara ghaze, “Jonɨn rurim.”

4Ezɨ Pol ghaze, “Jonɨn rurim a navim girazir rurim. Jon gumazamizibav gɨa ghaze, ia nɨghnɨzir gavgavim nan gɨn izamin gumazimɨn ikɨ, a Iesus.” 5Ezɨ me kamaghɨn oraghizɨ, Pol Ekiam Iesusɨn ziamɨn me rue. 6Ezɨ Pol uan agharimning me gisɨn atɨzɨ, Godɨn Duam me bagha izegha me avara. Ezɨ me nguibar igharazibar akabav gei. Egha Godɨn akam inigha izir gumazibar mɨn Godɨn akam mɨgei. 7Me bar moghɨra men dɨbobonim 12 pla.

8Ezɨ Pol iakinir pumuning ko mɨkezimɨn, a God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven, gumazamiziba akar gavgavibar me mɨgɨa atiatir puvatɨ. A God Bizibagh Ativir Arazimɨn mɨgɨrɨgɨamɨn gun me mɨgɨa men nɨghnɨziba iraghasa me mɨgei. 9Ezɨ marazir naviba gavgavizɨ, me nɨghnɨzir gavgavim Polɨn akabar ikian aghuagha, egha gumazibar damazibar azenara mɨgɨrɨgɨar kurabar Godɨn Tuavim gami. Ezɨ Pol me ategha nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir darazi inigha ghu. Egha dughiaba zurara Tiranusɨn suren dɨpenimɨn bizibar me mɨgei. 10Pol azenir pumuningɨn aven arazir kam gamima, kamaghɨn Judaba ko Grighɨn Esian Provinsɨn itiba, me bar Ekiamɨn akam baraki.

Skevan otariba duar kuraba batoghasa

11Egha God mirakel bar gavgavir igiaba Polɨn dafariba dagh ami. 12Ezɨ uaghan inir avɨzir doriba adiziba ko, inir avɨzir maba, me da Polɨn mɨkarzimɨn poghezɨma, me da isa ghuava arɨmariabagh arɨzi da ghuamazima, duar kuraba me ataghrasi.

13Ezɨ Judan gumazir maba nguibabagh arua duar kuraba batosi. Me Ekiam Iesusɨn ziamɨn duar kurar gumazibar aven itiba batoghasa. Me kamaghɨn mɨgei, “Iesusɨn Pol akam akurimɨn ziamɨn, kɨ pamtem nɨ mɨgei, ‘Nɨ azenan izɨ.’”

14Ezɨ Skeva, a Judan ofa gamir gumazir dapanir mam. An otarir 7 pla, arazir kam gami. 15Ezɨ dughiar mam, duar kurar mam kamaghɨn me mɨgei, “Iesus, kɨ a gɨfo, egha Pol kɨ a gɨfo, ezɨ ia taia?” 16Ezɨ gumazir duar kuram apazazir kam, uabɨ fegha me mɨkɨnigha puv me mɨsuagharɨki. A mɨzazir kuram me gasima me ghuzibagh rua bibiabara dɨpenim ategha arava azenan ghue.

17Ezɨ Judaba ko Grighɨn gumazir Efesusɨn itiba bizir kam baregha bar atiatingi. Ezɨ Ekiam Iesus an ziam, gumaziba bar a pɨrafa. 18Faragha nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itiba datɨrɨghɨn iza gumazibar damazimɨn uan arazir kurabar gun mɨgei. 19Ezɨ gumazamizir avɨrir imeziba ko mirakel kurabagh amiba, me uan akɨnafarir mirakel kuraba itiba a da inigha iza, gumazamizibar damazimɨn da tue. Me akɨnafarir kabar ivezim dɨborima, 50,000ɨn silvan dagɨabar tu. 20Kamaghɨn amizɨ, Ekiamɨn mɨgɨrɨgɨam nguibaba bar dar zui. Ezɨ gumazamizir avɨrim nɨghnɨzir gavgavim Ekiamɨn mɨgɨrɨgɨamɨn itima a pamtem men navibar aven ingari.

Efesusɨn nguibamɨn gumaziba dia Polɨn atari

21Bizir kaba otivigha gɨvazɨ, Pol Godɨn Duamɨn gɨn Masedonian Provins ko Akaian Provins moghɨn mangɨ, Jerusalemɨn otivasa. Egha ghaze, “Kɨ nguibar kamɨn ikeghɨva, gɨn uaghan Romɨn nguibar ekiamɨn mangam.” 22Egha an akurvazir gumazimning, Timoti ko Erastus, an aning isa Masedonian aning amada. Egha a uabɨ mong Esian Provinsɨn ike.

23Dughiar kamra gumazir maba Ekiamɨn Tuavimɨn adarir mɨgɨrɨgɨar dafam gami. 24Ezɨ gumazir mam, an ziam Demitrius. A silvan bizibar ingarir gumazim. A dagɨaba iniasa, aser amizim Artemisɨn dɨpenimɨn mɨn, a dɨpenir dozibar ingarigha, silvan dagh ami. Gumazir avɨriba Demitrius ko ingara dagɨar avɨriba isi. 25Egha a ko an ingangarir gumaziba ko men ingangarimɨn mɨn amir ingangarir igharazibagh amir gumaziba, men dia. Egha kamaghɨn mɨgei, “Maia, ia fo. E dagɨar ingangarir kam gamua dagɨar dafam isi. 26Ia garava orasi, gumazir kam Pol, gumazamizir avɨrim an akaba bangɨn ira dar gɨn zui. Efesusɨn kaghɨra puvatɨ, Esian Provins bar. A gumazibar nɨghnɨzibagh ami, da tuavir igharazibar zui. A kamaghɨn mɨgɨa ghaze, gumaziba amir marvir guaba, da guizbangɨra godba puvatɨ. 27Polɨn akar kam en dagɨar ingangarimɨn ziar aghuim gasɨghasigham. Bizir kamra puvatɨ, uaghan gumazamizibar nɨghnɨzimɨn, Artemisɨn dɨpenim pura bizir kɨnim gavagham. Eghtɨ Artemis uabɨ, me Esian Provins ko nguazir kam bar moghɨra ua godɨn mɨn an ganan kogham. An marvir guam pura bizir kɨnim gavagham!”

28Ezɨ me oregha atara maghɨra pamtem mɨgɨa ghaze, “Aser amizim Artemis, an Efesusɨn bar Ekiam!” 29Ezɨ mong gɨn nguibar kamɨn itir gumazamiziba bar nɨgɨnir dafam gami. Egha me bar, Gaius ko Aristarkusɨn suiragha aning a mɨkɨrɨghava, voroghɨra uari akuvir danganir ekiamɨn zuamɨra ivemara ghue. Aning, Masedonian gumazir Pol koma aruimning. 30Pol uabɨ gumazamizir okuruamɨn tongɨn mangasa nɨghnɨsi. Ezɨ Kraisɨn adarazi an anogorosi. 31Ezɨ uaghan Efesusɨn gavmanɨn gumazir maba, me Polɨn namakaba, me a bagha akam amaga pamtem a gakaghora ghaze, a danganir ekiar gumazamiziba uari akuvimɨn mangan markɨ.

32Ezɨ uari akuvazir gumazamiziba me okam nɨghnɨsi, marazi bizir mam mɨgɨa dei, ezɨ marazi bizir igharazim mɨgɨa dei. Gumazir avɨrim fozir puvatɨ, me tizim bagha iza uari akufa. 33Ezɨ Judaba, me gumazir mam Aleksander tɨvazɨ, a ghua faraghavɨra tu. Ezɨ marazi ghaze, Aleksander ti osɨmtɨzimɨn mɨngarim. Ezɨ a uan dafarimra nɨmɨra ikiasa me mɨgei. A men akaba ikarvaghasa.+ 34Ezɨ me fo, a Judan gumazir mam, me bar moghɨra uari inigha dia ghaze, “Aser amizim Artemis, an Efesusɨn bar Ekiam.” Men dɨmdiam auan pumuningɨn ghu.

35Ezɨ Efesusɨn nguibar ekiamɨn kuskus gumazir okuruar kam me aminivagha kamaghɨn me mɨgei, “Efesusɨn gumazamiziba, nguazir kamɨn gumazamiziba bar fo. Artemisɨn marvir guam overiamɨn ikegha kagh suiaghirɨ. Ezɨ Efesusɨn nguibar ekiam, an Artemisɨn dɨpenim ko an marvir guamɨn garir nguibam. 36E fo, gumazitam akar kabar ghuaraghan kogham. Kamaghɨn ia nɨmɨra ikɨ, zuamɨra bizitam damuan markɨ. 37Ia gumazir kamning inigha kagh ize. Aning Artemisɨn dɨpenimɨn bizitam okemezir puvatɨ. Egha aning Artemisɨn ziam gasɨghasɨghizir puvatɨ. 38Demitrius ko a ko ingarir gumaziba, me osɨmtɨzitam gumazitamɨn ikɨtɨ, kotiaba ko gumazir kotiaba baraziba iti. Me men osɨmtɨzim kotiamɨn dar kɨram. 39Ka kot puvatɨ. Egh ia osɨmtɨzitaba ua ikɨva, ia kotɨn dughiamɨn dar kɨr. 40Kamaghɨn gavmanɨn gumaziba bizir datɨrɨghɨn otozir kam baregh, egh e isɨ kot datɨgham. Kamaghɨn e pamtem atara amizir bizir kam bagh, me e damightɨ e ivezegham. E amizir bizir kamɨn mɨngariba puvatɨ. Kamaghɨn me bizir kam bagh azaraghtɨ e mɨkɨmamin mɨgɨrɨgɨaba puvatɨ.” 41A kamaghɨn mɨkemegha gɨvagha gumazamiziba amadazɨ me ghue.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index