Search form

Aposel 22

Hibrun akamɨn me mɨgei, 1“Nan adarasi ko nan afeziaba, ia oragh. Kɨ datɨrɨghɨn deravɨra ia geghanam. Kɨ osɨmtɨzitam gamizir puvatɨ.”

2Ezɨ me a barazima, a Hibrun akam me mɨgeima, me bar nɨmɨra iti. Ezɨ Pol kamaghɨn mɨgei, 3“Kɨ Judan gumazir mam, nan amebam Tarsusɨn nguibamɨn na bate, Silisian Distrigh. Ezɨ kɨ nguibar kam Jerusalemɨn ikiava aghungi. Kɨ Gamalielɨn agharimɨn itima a en ovavibar arazibar nan sure gamizɨ, kɨ bar deravɨra dagh fo. Egha ia datɨrɨghɨn ami moghɨn kɨ Godɨn gɨn mangasa bar gavgafi. 4Kɨ faragha gumazir nɨghnɨzir gavgaviba itiba Tuavir Kamɨn gɨn zuima, kɨ me gasɨghasɨsi. Kɨ me mɨsozima me ariaghɨri. Egha gumazamiziba bar moghɨra men suighava senbar me ikiava me isa kalabusɨn averiam garɨsi. 5Godɨn ofa gamir gumazibar dapanim ko Judan kotɨn aven itir gumaziba bar nan arazibagh fo, egh me dar gun ia mɨkɨmam. Me Judan Damaskusɨn itir en darazi bagha osirizir akɨnafariba na ganɨngi. Ezɨ kɨ ghaze, kɨ gumazamizir nɨghnɨzir gavgaviba itir Tuavir Kamɨn gɨn zuiba, kalabusbar mɨn me inigh Jerusalemɨn izɨva, mɨzaziba me danɨngam. Egha kɨ bizir kam bagha Damaskusɨn ghu.”

Pol manmaghɨn amigha datɨrɨghɨn Iesus bagha nɨghnɨzir gavgavim an iti

(Aposel 9:3-19 ko 26:12-18)

6Egha Pol mɨgɨa ghua kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ aruer arɨzimɨn Damaskusɨn boroghɨra zuima, angazangarir gavgavim Godɨn nguibam ikia bar na gisira. 7Ezɨ kɨ nguazim girɨghava orazima, tiarir mam na mɨgei, ‘Sol! Sol! Nɨ manmagh sua na gasɨghasɨsi?’

8“Ezɨ kɨ an azara, ‘Ekiam, nɨ tina?’

“Ezɨ tiarir kam na ikara, ‘Kɨ Nasaretɨn gumazim Iesus, nɨ na gasɨghasɨsi.’ 9Ezɨ na ko zuir darasi, me angazangarimɨn ganigha, egha me mɨgɨrɨgɨam baragha deragha fozir puvatɨ, tina na mɨgei.

10“Ezɨ kɨ azara, ‘Ekiam, kɨ manmaghɨn damuam?’

“Ezɨ Ekiam na mɨgei, ‘Nɨ dɨkavighɨva Damaskusɨn mangɨ. Eghtɨ gumazitam munagh, kɨ nɨ bagha mɨsevezir ingangariba bar, a dar nɨ mɨkɨmam.’ 11Ezɨma angazangarir kam nan damazimning okavizɨ, kɨ garir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨma na ko itir darasi me uan dafaribar na inigha Damaskusɨn ghu.

12“Ezɨ gumazir mam, an ziam Ananaias, a God baghavɨra ikiava, egha Moses Osirizir Araziba bar deraghavɨra dar gɨn zui. Ezɨ Judan Damaskusɨn itir darasi, me a mɨgɨa ghaze, a gumazir aghuim. Ezɨ a iza nan gari. 13A nan boroghɨn tugha, egha mɨgei, ‘Nan aveghbuam, Sol, nɨn damazimning ua deragh.’ Ezɨ dughiar kamra, kɨ maghɨra an gari.

14“Ezɨma Ananaias na mɨgei, ‘En ovavibar God uan nɨghnɨzim gɨfoghasa nɨ ginaba. Nɨ Gumazir arazir aghuibagh amir kamɨn ganɨva, an akamɨn otivir mɨgɨrɨgɨaba baragh. 15Nɨ an akam akunɨva, egh nɨ ganigha oraghizir bizibar gun gumazamiziba bar me mɨkɨmam. 16Ezɨ datɨrɨghɨn nɨ tizibav zuai? Nɨ dɨkavigh rueghɨva, egh an ziamɨn diaghtɨma a nɨn arazir kuraba gɨn amadagh.’”

God Kantrin Igharazibar Gumaziba bagha Pol amada

17Egha Pol mɨgɨa ghua ghaze, “Egha kɨ gɨn uamategha Jerusalemɨn izeghava, kɨ Godɨn Dɨpenimɨn aven God ko mɨgɨa ikiava irebamɨn mɨn bizimɨn gari. 18Kɨ Ekiamɨn garima a na mɨgei, ‘Nɨ zuamɨra dɨkavighɨva Jerusalem ategh mangɨ. Nɨ kagh nan akam akuntɨma, me a bareghan kogham.’

19“Ezɨ kɨ a ikara, ‘Ekiam, gumazir kabagh foz, kɨ God ko mɨgeir dɨpenibar arua gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim nɨn itiba suigha me kalabus garɨgha, me mɨsosi. 20Ezɨ nɨn akam akurir gumazir kam Stiven, me a mɨsoghezɨ an areme. Ezɨ kɨ an boroghɨn tughav ikiava, egha nan damazim arazir kamɨn garima a dera. Ezɨ kɨ Stiven mɨsoghezɨma an aremezir darazir korotiar ruaribar gari.’

21“Ezɨ Ekiam na mɨgei, ‘Nɨ mangɨ. Kɨ saghon itir gumazamizir Kantrin Igharazibar Itiba bagh nɨ amangam.’”

Pol mɨdorozibar gumazibav gɨa ghaze, kɨ Romɨn gumazim

22Ezɨ gumazamizir avɨrim Polɨn mɨgɨrɨgɨaba baragha ghua mɨgɨrɨgɨar kam gami, a Kantrin Igharazibar Gumaziba bagh mangasa. Ezɨ Judaba maghɨra tiariba akarava, egha dagarvasi, “E a mɨsueghtɨma an aremegh! Gumazir kamaghɨn amim nguazimɨn ikian kogham.”

23Egha me dagarvagha uan korotiaba makurava egha nguazir mɨnemniaba pɨn da akuri. 24Ezɨ Romɨn mɨdorozir gumazibar ekiam, uan mɨdorozir gumazibav geima, me Pol inigha uan dɨpenibar ghu. Ezɨ a kamagh deragh foghasa, manmaghɨn amizɨma me Pol kamaghɨn a dagarvasi. Kamaghɨn a bizir kam gɨfoghasa, uan mɨdorozir gumazibav keme, ia a fozoregh an azangsɨgh. 25Ezɨ me Polɨn soroghafariba ikegha a fozoroghasa. Ezɨ Pol gari, Romɨn mɨdorozir gumazir 100 plan garir gumazim tughav itima, Pol an azara, “Romɨn gavmanɨn osirizir arazitam Romɨn kantrin gumazitam damuasa ian amamangatɨ, o puvatɨ? Kɨ Romɨn gumazim. Ia na kotiam gatɨzɨ puvatɨgha egh na fozoroghasa.”+

26Ezɨ mɨdorozir gumazibar garir gumazim kamaghɨn oreghava, Romɨn mɨdorozir gumazibar ekiam bagha ghuava a mɨgei, “Nɨ manmaghɨn damuam? Kar Romɨn gumazim.”

27Ezɨ mɨdorozir gumazibar ekiam Pol bagha ghua an azara, “Nɨ na mɨkɨm, nɨ Romɨn gumazimra?”

Ezɨ Pol a ikara, “Are, kɨrara.”

28Ezɨ mɨdorozir gumazibar ekiam kamaghɨn mɨgei, “Kɨ ivezir dafam gamigha, egha Romɨn gumazimɨn oto.”

Ezɨ Pol kamaghɨn mɨgei, “Nan afeziam, a Romɨn gumazim, ezɨ kɨ Romɨn gumazim.” 29Ezɨ an azangsɨghasava amir gumaziba me kamaghɨn oreghava, zuamɨra uarigh ekuigha saghuiamɨn tuivighav iti. Ezɨ mɨdorozir gumazibar ekiar senɨn Pol ikezim a fo, Pol Romɨn gumazimra. Kamaghɨn a uaghan atiatingi.

Pol Judan kotɨn aven akam akuri

30Ezɨ amɨmzarakan mɨdorozir gumazibar ekiam bar deragh foghasa, Pol arazir tizim gamizɨma, Judaba a mɨgei. Ezɨ a Polɨn senba fɨrigha, egha Godɨn ofa gamir gumazir ekiaba ko Judan kotɨn aven itir gumaziba bar men diazɨma me iza uari akufa. Ezɨ a Pol inigha ghua men damazimɨn

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index