Search form

Aposel 22:22

Pol mɨdorozibar gumazibav gɨa ghaze, kɨ Romɨn gumazim

22Ezɨ gumazamizir avɨrim Polɨn mɨgɨrɨgɨaba baragha ghua mɨgɨrɨgɨar kam gami, a Kantrin Igharazibar Gumaziba bagh mangasa. Ezɨ Judaba maghɨra tiariba akarava, egha dagarvasi, “E a mɨsueghtɨma an aremegh! Gumazir kamaghɨn amim nguazimɨn ikian kogham.”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index