Search form

Aposel 26

Pol Agripa mɨgei

1Ezɨ Agripa kamaghɨn Pol mɨgei, “Nɨ uabɨ uan akam geghan.”

Ezɨ Pol uan agharim fegha egha uan akabav gɨa ghaze, 2“Atrivim Agripa, kɨ Judaba na gasir akar kam ikarvaghasa. Ezɨ a bar dera kɨ an gun nɨ mɨkɨmam. 3Kamaghɨn ami, nɨ e Judaba en araziba ko bizir e mɨgɨa uarir atariba nɨ bar a dagh fo. Kamaghɨn kɨ nɨn azai, nɨ nɨmɨra daperagh ikɨva nan akaba baragh.

4“Ezɨ Judaba me bar na gɨfo, nan ikɨrɨmɨrimɨn kɨ aghɨrimɨn ikia uan nguibamɨn uan adarazir ko ikia ghua iza gɨn kɨ iza Jerusalemɨn iti.+ 5Me fomɨra na gɨfo, egh me ifongegh, nan arazibar gun nɨ mɨkɨm. Kɨ uan igiamɨn ikiava, egha Farisibar gumazir mamɨn otogha men arazibar gɨn zui. Ezɨ gumaziba men arazibar gɨn mangan bar buraghburaki.

6“God fomɨra en ovaviba ko akar dɨkɨrɨzir mam gami. Ezɨ kɨ nɨghnɨzir gavgavim akar kamɨn ikiava a bagha datɨrɨghɨn kotɨn iti. 7Ezɨ kar Godɨn akar dɨkɨrɨzim, en 12 plan adarasi, me Godɨn ziam arueba ko dɨmagaribar a fe, egha nɨghnɨzir gavgavim ikia bizir kam baghavɨra mɨzuai. O Atrivim, e bizir kam bagha mɨzuai, ezɨ bizir kamɨn, Judaba a bagha akaba na gasi.

8“Manmaghɨn amizɨma ia gumazir maba ghaze, e nɨghnɨzir gavgavim God ikian kogham, a gumazir oveaghueziba me damutɨ me ua dɨkavam?

9“Fomɨra kɨ uabɨ ghaze, kɨ bizir bar avɨribar amutɨ da Nasaretɨn gumazim Iesusɨn ziam gasɨghasɨgham.

10“Egha kɨ bizir kaba Jerusalemɨn dagh ami. Kɨ Godɨn ofa gamir gumazir ekiaba da gavgavim ini, egha kɨ Kraisɨn adarazir avɨriba me isa kalabus gatɨ. Ezɨ gumazir dapaniba me mɨsoghtɨma aremeghasa me mɨgeima, kɨ uaghan ghaze, me aremegham. 11Egha dughiar avɨriba kɨ God ko mɨgeir dɨpeniba roa dar aven ghua, men suigha egha me mɨsosi. Kɨ kamagh sua, me Iesusɨn ziam akar kurabar a mɨkɨm, egh nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikian kogham. Nan navim me bagha puv nan isi, ezɨ kɨ nguibar saghon itibar ghua me gasɨghasɨghasa me buri.”

Pol uabɨ geghari, a manmaghɨn Kraisɨn anavɨn oto

(Aposel 9:3-19 ko 22:6-16)

12Egha Pol mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Ezɨ darorir kabar mam, kɨ Godɨn ofa gamir gumazir ekiaba da akar gavgavim ini, ezɨ me na amadazɨma kɨ Damaskusɨn nguibar ekiamɨn ghu. 13O Atrivim, dughiam kamaghɨn 12 kloghɨn zuima, kɨ tuavimɨn ghuava, egha garima, angazangarir mam Godɨn nguibamɨn ikegha iza, angazangarir kam bar gavgavigha egha aruemɨn angazangarim gafira. Ezɨ na koma arui darasi koma ko, a bar e gisira. 14Ezɨma e bar nguazim gire, egha kɨ orazima akar mam Hibrun akamɨn kamaghɨn na mɨgei, ‘Sol, Sol, nɨ manmagh sua na gasɨghasɨghavɨra iti? Kɨ nɨn akurvaghasava amima, nɨ nan akurvazim tɨvagha, uabɨ osɨmtɨzim uabɨ ganɨdi.’

15“Ezɨma kɨ an azara, ‘Ekiam, nɨ tina?’

“Ezɨ Ekiam ikara, ‘Kɨ Iesus, nɨ na gasɨghasɨghavɨra iti. 16Nɨ dɨkavigh tugh. Kɨ nɨ amɨseveghtɨma, nɨ nan ingangarim damuasa, kɨ datɨrɨghɨn nɨ bato. Ezɨ bizir datɨrɨghɨn otozir nɨ ganiziba ko bizir kɨ gɨn nɨn akakaghamiba, na dar gun mɨkɨmam. 17Eghtɨ kɨ nɨn ganɨva nɨn akurvagham, eghtɨ nɨn gumazamiziba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba paza nɨ damighan kogham. Kɨ me bagha nɨ amadi, 18eghtɨ nɨ men damaziba kuightɨma, me akɨrim ragh mɨtatemɨn arazir kurabagh asaraghɨva, angazangarimɨn izɨ. Egh me Satanɨn atrivir gavgavim ateghɨva, God bagh izɨ. Kamaghɨn kɨ men arazir kuraba gɨn amangam, eghtɨ me nɨghnɨzir gavgavim nan itir gumazamizibar tongɨn danganim iniam. Nan gumazamizir kaba, me nɨghnɨzir gavgavim nan itima, kɨ me gamizɨ me zue. Nɨ ingangarir kam damusɨ, kɨ me bagha nɨ amadi.’”

Pol uan ingangarimɨn gun Agripa mɨgei

19Egha Pol mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Atrivim Agripa, kɨ Godɨn Nguibamɨn izezir irebamɨn mɨn bizimɨn ganigha an aghuazir puvatɨ, kɨ an akam baraki. 20Egha kɨ faragha Damaskusɨn nguibamɨn akam akunigha, egha Jerusalemɨn akam akunigha, egha Judan nguibaba bar dar akam akurava, egha uaghan Kantrin Igharazibar Gumaziba sara akam me mɨkɨra ghaze, ‘Ia uan navibagh iragh egh ua God bagh izɨ. Eghtɨ ian arazir ia amiba, ian gun mɨkɨm suam, ia navibagh iragha gɨfa.’ 21Ezɨ kɨ bizir kabar akam akurima, me Godɨn Dɨpenir avɨzibar nan suira. Eghtɨ Judaba na mɨsueghtɨma kɨ aremeghasa. 22God nan akurazɨma kɨ deragha ikia iza datɨrɨkɨn, egha kɨ kagh tughav ikia akam me mɨgei, gumazir kɨniba ko gumazir ekiaba me bar. Akar kamra, Moses ko Godɨn akam inigha izir gumaziba fomɨra an gun mɨkeme. Kɨ uam akar igharazitam akuri puvatɨ. 23Me ghaze, Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim, Krais mɨzazim inighɨva aremegh, egh a gumazir faragh dɨkavigham. Eghɨva a Godɨn angazangarimɨn gun Israelba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba me mɨkɨmam.”

Pol Agripa nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikiasa an a mɨgei.

24Pol akam akuravɨra itima, Festus akar aruam kamaghɨn mɨgei, “Pol, nɨ ongani! Nɨ suren avɨriba dagh amima, da nɨ gamima nɨ ongani!”

25Ezɨ Pol kamaghɨn mɨgei, “Gumazir Aruam Festus, kɨ onganizir puvatɨ, kɨ guizbangɨra mɨgei, kɨ nɨghnɨzim ikiava kɨ mɨgei. 26Ezɨ Atrivim Agripa bizir kaba bar dagh fo, da modogha otivizir puvatɨ, ezɨ kɨ fo, bizir kaba a gitazir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨma kɨ atiatir puvatɨgha, dar gun bar Atrivim Agripa mɨgei. 27Atrivim Agripa, nɨ nɨghnɨzir gavgavim Godɨn akam inigha izir gumazibar iti, o puvatɨ? Kɨ fo, nɨ nɨghnɨzir gavgavim iti.”

28Ezɨ Agripa kamaghɨn Polɨn azara, “Nɨ ghaze, dughiar otevir kam nɨ na mɨkɨm na damightɨma, kɨ Kraisɨn ananavɨn otogham ti?” 29Ezɨ Pol a ikara, “Dughiar otevim o dughiar ruarim, kɨ kamaghɨn God ko mɨkɨmam, nɨ ko karasi ia datɨrɨghɨn nan akam baraki, ia bar nan mɨn otivigham. Ezɨ bizir vamɨra, me senbar ia ikeghɨva ia isɨ kalabus darɨghan, kɨ aghua.”

30Ezɨ Atrivim ko gavmanɨn dapanim ko Bernaisi koma gumazir me ko ikeziba, me dɨkavighava 31dɨpenim ategha ghua, egha uarira uariv gɨa ghaze, “Gumazir kam arazir kuratam damighɨva, an aremegham, o a kalabusɨn ikiam. An arazir kuratam gamizir puvatɨ.”

32Ezɨ Agripa kamaghɨn Festus mɨgei, “A uabɨ ghaze, Sisar nan kotiam baragham. A ti kamaghɨn mɨkemezir puvatɨgha, egha fɨriaghrɨghai.”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index