Search form

Aposel 27

Pol Romɨn nguibar ekiamɨn zui

(Sapta 27-28)

Me Pol isa kurim gatɨzɨ a Romɨn zui

1Me, e kurim inigh Italin mangasa akam akɨrigha gɨvagha, egha me Pol ko kalabuziar igharaziba sara isava 100 plan mɨdorozir gumazibar garir gumazimɨn dafarim gatɨ. An ziam Julius, an Atrivim Sisarɨn garir mɨdorozir gumazibar mav.+ 2E Adramitiumɨn nguibamɨn kurimɨn bɨni. Kurir kamnagh Esian Provinsɨn itir ongarir mɨkebabar mangasa, ezɨ e an zui. Ezɨ Aristarkus, a Tesalonikan Provinsɨn itir nguibam Masedonian gumazim, a uaghan e ko iti.

3E amɨmɨzaraghan Saidonɨn oto. Egha Julius arazir aghuim Pol gamuava anetaghizɨ a uan adarazi bagha zuima me dagheba ko bizibar an akurvasi. 4E Saidonɨn ikegha uamategha zuima amɨnim bar gavgavizɨ, kamaghɨn e Saiprusɨn arighatɨzimɨn amɨnim amɨrazir naghɨn zui. 5E ongarir ekiam a bigha Silisian Provins ko Pamfilian Provinsɨn dadarimning gitagha ghua Lisian Provinsɨn itir nguibar ekiam Mairan oto. 6100 plan mɨdorozir gumazibar garir gumazim kagh Aleksandrian kurimɨn gari a Italin mangasa. Egha a batogha e isava a gatɨ. 7Egha e dɨkavigha kurim dughiar avɨribar nɨmɨra zuima e pamten ingarava ghua nɨmɨra Nidusɨn boroghɨn zuima, amɨnim bar gavgavizɨma kurim uan tuavim ategha ghua Kritɨn arighatɨzimɨn oto, Salmonɨn arighatɨzimɨn nguazir otevimɨn boroghɨn. Egha Kritɨn amɨnim vai puvatɨzir danganimɨn ghuaghiri. 8Amɨnim bar amɨrazɨ, e pamten ingara ongarir dadarimɨn boroghɨram anaga izava, danganir ziam Ongarir Mɨkebar Aghuim bato. Danganir kam a Lasean nguibamɨn boroghɨn iti.

9Kurir darorir kam ikufi; ezɨ dughiar avɨriba pura gɨfa. Ezɨ kamaghɨn Judaba dagheba ataghrazir dughiar kam otogha gɨfa. Ezɨ Pol kamaghɨn me mɨgei,+ 10“Gumaziba, kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, e datɨrɨghɨra mangɨva dughiar kuram batoghtɨma kurim ko bizir avɨriba ovengam. E uaghan ovengam.”

11Ezɨ mɨdorozir gumazibar garir gumazim Pol baraghan fɨrɨn, kurimɨn ghuavim ko an suizir gumazimɨn mɨgɨrɨgɨam baraki. 12Kuritam amɨnir ekiamɨn ongarir mɨkebar kamɨn ikeghan kogham. A bar ikufi. Kamaghɨn gumazir avɨriba mangvɨra ikiasa mɨgei. Egha ghaze, manmaghɨn e Finiksra otivighɨva ikɨtɨ amɨnir ekiam gɨvagham. Kar Kritɨn arighatɨzimɨn itir ongarir mɨkebam. Finiks, a Kritɨn arighatɨzimɨn Sautɨn ongarir mɨkebamɨn aven iti. An aruem ghuaghiri naghɨn gari.

Amɨnir ekiam ko ongarim dɨkafi

13Ezɨ Sautɨn amɨnir amɨrɨzim dɨkafi. Ezɨ me ghaze, me ti deravɨra mangɨ ongarir mɨkebar me mɨkemezim batogham. Egha kamaghɨn me kurimɨn anka asigha egha Kritɨn ongarir dadarimɨn mɨriamɨn zui. 14-15Egha mong ikezɨ amɨnir bar gavgavim dɨkavigha ongarim gamima a puvɨra ingari. Me kamaghɨn amɨnir kam dɨbori, “Not ko Istɨn tizimɨn dɨkavir amɨnim.” A Kritɨn arighatɨzimɨn vongɨn izava pamten kurim givava a munamadi. Amɨnim bar gavgavizɨ kurimɨn ingarir gumaziba kurimɨn suizir puvatɨgha kurim ataghizɨ amɨnim a givaima a pura zui. 16E ghua Kaudan arighatɨzimɨn mɨriamɨn ghue. Arighatɨzim amɨnim mong anepazazɨma e botɨn dozim gekuigha kurimɨn boroghɨn izasa bar ingangarir ekiam gami. 17Ezɨ kurimɨn ingarir gumaziba botɨn dozim fegha pɨn anetɨgha, egha me benibar a ikegha, kurim sara a ikezɨ a gavgafi. Egh me mangɨ Afrikan ongarir dadarimɨn gighimɨn ghuanangan atiatigha, egha kurimɨn selba akunizɨ amɨnim kurim gɨsɨvaghsɨvazima a zui. 18Ezɨ amɨnim ko ongarim vɨrara bar gavgavigha puvɨra e mɨsosi. Ezɨ amɨmɨzaraghan kurimɨn ingarir gumaziba kurimɨn aven itir biziba isava ongarim da makuri. 19Dughiar mɨkezimɨn me kurimɨn sel ko an biziba sara uaghan da makuri. Me uan dafaribar da isa da makuri.+ 20Egha dughiar avɨribar e aruem ko mɨkovezibar garir puvatɨ. Ezɨ amɨnim pamtem vavɨra iti. Kamaghɨn bar abuan e uarir akurvaghamin nɨghnɨzitam bar en itir puvatɨ. Egha ghaze, e arɨmɨghregham.

21Dughiar ruarimɨn gumaziba daghetam amezir puvatɨzɨ, Pol dɨkavigha men guamɨn tugha kamaghɨn mɨgei, “Gumaziba, ia nan akam baregha, e Kritɨn arighatɨzimra ikegha dughiar kurar kam batozir puvatɨzɨ, ezɨ bizitaba oveghan koghai. 22Kɨ datɨrɨghɨn ia mɨkɨmasa, en tav oveghan kogham. Kamaghɨn ia atiatingan markɨ, egh pura nɨmɨra ikɨ. Kamaghɨn amizɨ, kurim uabɨra guizbangɨra bar ikuvigham. 23Kɨ Godɨn gumazim, kɨ an ziam fe. Ezɨ dɨmangan Godɨn ensel iza na boroghɨn tugha kamaghɨn mɨgei, 24‘Pol, nɨ atiatingan markɨ. Nɨ mangɨtɨ, Sisar nɨn kotiam baragh. Nɨ oragh, God nɨn azangsɨzim baregha gɨvagha nɨn apangkufi. Gumazir nɨ ko kurimɨn itiba, me oveghan kogham.’ 25Gumaziba, ia oragh! Kɨ nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia kamaghɨn fo, God na mɨkemezɨ moghɨra biziba otivam. Kamaghɨn, ia gavgafigh atiatingan markɨ 26E kurim ateghtɨ a mangɨ arighatɨzitamɨn dadarimɨn poroka.”

27Ezɨ 14 pla dughiaba gɨvazɨ ghua dɨmagarimɨn amɨnim e givarazɨ e Mediterenianɨn ongarir ekiam gisɨn zui. Ezɨ dɨmagarir arɨzim roghɨra izezɨma kurimɨn ingarir gumaziba nɨghnɨsi, e nguazimɨn boroghɨn izi. 28Ezɨ kamaghɨn me ongarimɨn konim gɨfofoghasa benim akunizɨ a iraghu. Ezɨ ongarimɨn konim 40 mitan tu. Egha kurim mong isɨvagha ghuzɨ, me ongarimɨn abarima a 30 mitan tu. 29Ezɨ me kamaghɨn atiatingi, kurim mangɨ dagɨataba iti naghɨn bɨraghɨva bar mɨsarighregham. Egha me ankan 4 pla kurimɨn gɨrakɨrangɨn a da akunigha, egha amɨnim zuamɨra tiasa me God ko mɨgei. 30Egha kurimɨn ingarir gumaziba, me kurim ategh arasa tuaviba buri. Egha odava botɨn muziarim isava ongarim dafa. Egh ifar suam, kar kurimɨn guamɨn tir anka. 31Ezɨ Pol kamaghɨn 100 plan mɨdorozir gumazibar garir gumazim ko mɨdorozir gumazibav gei, “Gumazir kaba kurimɨn ikian koghtɨ, ia ovegham.” 32Kamaghɨn mɨdorozir gumaziba botɨn muziarimɨn beniba aghorezɨ an ongarim giraghu.

33Egha amɨnim tiasava amima Pol daghetam ramasa bar me gakaghori, “Ia, 14 plan dughiaba ian dughoriba mɨtivighav itima dagheba ian navibar puvatɨ, ia daghetam amezir puvatɨ. 34Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ daghetam iniasa ia gakaghori. Daghem ian akuraghtɨ ia gavgavigham. Ian tongɨn tav ikuvighan kogham. Ian dapanir arɨzitam oveghan kogham.” 35A kamaghɨn mɨkemegha gɨvagha, egha bretɨn mam inigha bar men guamɨn God mɨnabi. Egha anebigha maghɨram anepi. 36Ezɨ kamaghɨn me bar navir aghuarim ikiava egha uari dagheba api. 37E gumazir kurimɨn itiba, en dɨbobonim bar 276ɨn tu. 38Egha me amegha naviba izɨvagha, egha ghaze, kurim mɨghɨvghigh pɨrara ikiam. Egha me witɨn nar kurimɨn itiba isa ongarimɨn da akuri.

Kurim ikufi

39Ezɨ amɨnim tirazɨ aruem anadima, kurimɨn ingarir gumaziba ongarir dadarir e zuimɨn garava a gɨfozir puvatɨ. Egha me ongarir mɨkebar mamɨn gari, a bar aven ghugha egha gigir aghuim iti. Ezɨ me ghaze, me deravɨra kurim damightɨ a ti gigir dadarir kamɨn azenan mangasa, me ifonge. 40Egha me ankabar suighizir beniba aghorezɨ da ongarim giraghue. Egha kurimɨn pul gamir pulɨn ekiamning ikezir beniba fɨri. Egha me amɨnim bagha kurimɨn guamɨn itir sel agurazɨ amɨnim kurim inigha dadarimɨn zui. 41Ezɨ kurim ghuava ongarir torimɨn itir gigir fɨghtɨzimɨn ghuavanabogha, egha maghɨram aperaghav iti. Kurimɨn guam ghua gigim vuigha ghugha bar gavgafi. Ezɨ an gɨnkevim, ongarim izava a mɨsozi a bar bɨaghɨre.

42Mɨdorozir gumaziba kamaghɨn nɨghnɨgha atiati, kalabusɨn gumazitaba mangɨva dadarimɨn otivigh arɨmagɨregham. Egha me mɨsueghtɨ me aremeghasa nɨghnɨsi. 43Ezɨ 100 plan mɨdorozir gumazibar garir gumazim, a Pol aremeghan an aghua. Egha a mɨdorozir gumazibar anogoroke. Uari suvim gamua foziba, a me mɨgɨa ghaze, ia faragh kurimɨn uari akunigh uari suvim damu dadarimɨn mangɨ. 44Eghtɨ igharazir darazi ter arariba ko kurimɨn arariba dagh isɨn mangɨ. Ezɨ me kamaghɨn bar moghɨra deravɨra nguazimɨn otifi.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index