Search form

Aposel 28

Pol Maltan arighatɨzimɨn iti

1E deraghavɨra ghuava ongarir dadarimɨn otivigha, egha e gara fo, e arighatɨzir mamɨn ti, an ziam Malta. 2Ezɨ gumazir arighatɨzir kamɨn itiba arazir aghuaribar e gami. Ezɨ amozim izima, en mɨkarziba bar orangi, kamaghɨn amizɨ e avimɨn fɨngasa, me e bagha avim atɨgha egha e inigha avim boroghɨra ghu. 3Pol dazir pozir mam inigha da avim garɨsi. Ezɨ kuruzir mam dazibar aven itima, avir fefem a inizɨma an azenan oto. Egha kuruzim Polɨn agharim givigha guraghav iti. 4Ezɨ arighatɨzir kamɨn itir gumazamiziba kamaghɨn an garima, kuruzim an agharim gitoroghav itima, me kamaghɨn uariv gei, “Gumazir kam ti gumazibav sozi da ariaghirir gumazim, an ongarimɨn aremezir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, godɨn arazir kuraba ikarvazim datɨrɨghɨn a ikarvagha ghaze, an angamra ikian kogham.” 5Ezɨ Pol kuruzim kavkɨnizɨ an avim gira ghu. Ezɨ bizitam Pol batozir puvatɨ. 6Ezɨ gumaziba pura Polɨn mɨzuai, me ghaze, an mɨkarzim ti buigham, o a ti irɨghɨva aremegham. Me dughiar ruarimɨn an gara a mɨzua ghuava puram an gari, bizitam a batozir puvatɨ. Egha me ghaze, a godɨn mam.

7Ezɨ nguazir mam danganir kamɨn boroghɨra iti, kar Publiusɨn nguazim, an arighatɨzimɨn gavman gumazir dapanim. An e inighava uan dɨpenimɨn ghuzɨ e dughiar pumuning ko mɨkezimɨn a ko itima a deraghvɨra en garima e iti. 8Ezɨ an afeziam arɨa iti, an mɨkarzim an feima, ezɨ a buarir dɨpabagh avi. Ezɨ Pol an ganasava aven ghu, egha a bagha God ko mɨkemegha, gɨn uan dafarimning a gisɨn atɨzɨma, a ghuamaghe. 9A kamaghɨn amizɨma, arighatɨzir kamɨn itir arɨmariar gumaziba bar moghɨra izima a me gamima me ua dera. 10Me arazir aghuibar e gami, ezɨ e me ataghrazima, me bizir e puvatɨziba e ganɨgava egha da isa kurim garɨsi.

Pol ghua Romɨn oto

11Ezɨ iakinir pumuning ko mɨkezim gɨvazɨma e mangasa. Ezɨ kurir mam Maltan itima, amɨnir ekiamɨn dughiam gɨfa. An Aleksandrian nguibamɨn kurim. Kurimɨn guamɨn god Susɨn otarir fufuzimningɨn nedazimning an iti. Aningɨn ziamning Kastor ko Polluks. 12Ezɨ e ghua Sirakyusɨn otivigha, dughiar pumuning ko mɨkezimɨn an iti. 13Egha e kagh dɨkavigha ghua Regiumɨn otifi. Egha amɨmɨzaraghan, Sautɨn amadaghan amɨnim dɨkavizɨ, e dughiar mɨkezimɨn e Puteolin otifi. 14E kagh Kraisɨn adarasi men marazi batifi. Ezɨ me 7 plan dughiabar uari ko ikiasa e mɨkemezɨ, e me ko iti. Kamaghɨn e me ko ghua Romɨn nguibar ekiamɨn oto. 15Ezɨ nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir darasi Romɨn ikiava e barazima e izima, ezɨ me e bativasa izi. Ezɨ e Apiusɨn biziba amadir danganim ko Pasindian Dɨpenir 3pla itir danganimɨn me bato. Ezɨ Pol men ganigha, egha God mɨnabagha an navim gavgavim ini. 16Egha e Romɨn otivizɨ, gavmanɨn gumazir dapanim Polɨn amamangatɨgha ghaze, a uabɨra dɨpenitamɨn ikɨtɨ mɨdorozir gumazitam an ganam.

Pol Romɨn akar aghuim kuri

17Ezɨ 3 pla dughiaba gɨvazɨma, Pol Judan gumazir dapanir ekiabar diazɨma me iza uari akufa. Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Nan aveghbuaba, kɨ bizitam e uan adarasi paza me gamizir puvatɨ, o en ovavibar arazitam iriazir puvatɨ. Ezɨ me Jerusalemɨn na kalabus gatɨghava, egha na isa Romɨn gumazibar dafarim gatɨ. 18Ezɨ me nan kotiam baragha, egha nan gara fo, kɨ arazir kuratam gamizir puvatɨ. Kɨ tam damighɨva ovegham. Kamaghɨn amizɨ me na ataghraghasa. 19Ezɨ Judaba kamaghɨn aghua. Kamaghɨn amizɨ kɨ tuaviba ua puvatɨ. Kɨ ghaze, Sisar nan kotiam baragham. Ezɨ kɨ uan adarazi akam me gasamin bizir mɨngaritam itir puvatɨ. 20Ezɨ bizir kam bagha kɨ ian diazɨ ia ize. Kamaghɨn kɨ ian ganɨva ia ko mɨkɨmasa. Ezɨ kɨ nɨghnɨzir gavgavim ikia mɨzuai bizir kam, Israelba bar uaghan a mɨzuai. Bizir kam bangɨn me datɨrɨghɨn senɨn kamɨn na ike.”

21Ezɨ me kamaghɨn Pol ikara, “E Judian Provinsɨn gumaziba da akɨnafarir osirizir nɨ mɨgeitam inizir puvatɨ. Ezɨ Judan gumazitam iza eghaghanitam e geghara egha mɨgɨrɨgɨar kuratam nɨ gamizir puvatɨ. 22E fo, nguibaba bar men gumazamiziba mɨgɨrɨgɨar kurabar Judan aven itir dakozir igiar igharazir kam mɨgei. Kamaghɨn amizɨ, e nɨn nɨghnɨzim baraghasa.”

23Ezɨ me dughiar mam dɨborogha, gumazir avɨriba iza Pol bagha a itir dɨpenir kamɨn zui. Mɨzarazimɨn ghua guaratɨzimɨn, a God Bizibagh Ativir Arazimɨn akam geghara an gun me mɨgei. Egha Moses Osizirir Arazibar akaba ko Godɨn akam inigha izir gumazibar akaba, an akar kabar men nɨghnɨziba fava mɨgei. Egha akar kabar me nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikiasa a ifongegha pamtem ingara me mɨgei. 24Ezɨ marazi ghaze, Pol mɨkemezir akaba da guizbangɨra, ezɨ marazi nɨghnɨzir gavgavim dar ikian aghua. 25Egha me uarira uarir tongɨn akaba uariv sogha egha me mangasava amima, Pol akar abuananam me mɨgei, “Godɨn Duam guizbangɨra ian ovavibav keme. An akam inigha izir gumazim Aisaian akatorimɨn kamaghɨn ia mɨkeme,

26-27‘Gumazamizir kabar naviba ikuvigha gɨfa.

Me uan kuaribar oraghan aghuaghava,

egha me uan damazibar ganan aghua.

Me kamaghɨn amima, kɨ ghaze, markɨ.

Me uan damazimɨn ganighai,

egha me uan kuaribar oreghai.

Me kamaghɨn aghua.

Me kamaghɨn amua bizibagh fozir puvatɨ.

Me amua guizɨn navibagh iragha na bagha izezɨ,

kɨ me gamizɨ me deraghai.

Me kamaghɨn damuan aghua.

Kamaghɨn, nɨ gumazamizir kaba bagh mangɨ, egh kamaghɨn me mɨkɨm,

Ia akam baraghɨva,

egh ia an mɨngarim gɨfoghan kogham;

ia ganɨva,

egh ia bizitamɨn ganighan kogham.’”

28-29Egha Pol mɨgɨa ghua, kamagh mɨgei, “Kamaghɨn ami, kɨ kamagh sua, ia kamaghɨn fogh, Godɨn akurvazim, a Kantrin Igharazibar Gumaziba bagha anemadagha gɨfa. Eghtɨ me oragham!”+

30Pol azenir rubuzir pumuningɨn dɨpenir mam ikia egha dɨpenir kam givesi. Ezɨ gumazamiziba an ganasa an dɨpenimɨn izima a bar akonge.+

31Eghava Pol God Bizibagh Ativir Arazimɨn akam akurava egha gumazamiziba Ekiam Krais Iesusɨn akabar men sure gami. Egha a uaghan atiatir puvatɨ, bizitam bar an tuavim apɨrizir puvatɨ.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index