Search form

Aposel 4:21-22

21-22Gumazir Pita ko Jon Godɨn gavgavimɨn amizir derazim, a 40 plan azenibagh afira. Kamaghɨn gumazamiziba uari bizir kabar gari da otivizɨma, me Godɨn ziam fe. Kamaghɨn amizɨma, gumazir dapaniba ivezir kuram aning danɨngasa pura nɨghnɨsi, me manmaghɨn aning damuam. Egha me atiatir mɨgɨrɨgɨaba ko mɨgɨrɨgɨar gavgavibar maba uam aning gamighava aning amadazɨma aning zui.

Nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir darasi God ko mɨgei

23Ezɨma Judan kotɨn aven itir gumaziba Pita ko Jon ataghizɨma aning azenim girɨgha uamategha uan adarazi bagha ghu. Egha aning ofa gamir gumazir ekiaba ko gumazir dapaniba aningɨn mɨkemezir akabar gun uan adarasi bar me mɨkeme.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index