Search form

Aposel 6:5

5Ezɨ gumazamiziba akar kam baregha bar a gifonge. Egha me Stiven amɨsefe, a gumazir bar nɨghnɨzir gavgavim itim, ezɨ Godɨn Duam bar a gizɨfa. Ezɨ me Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas ko Nikolas me amɨsefe. Nikolas an Antioghɨn gumazim, a Judan gumazim puvatɨ, a faragha Judan arazibagh amuava dar gɨn zui. Egha a datɨrɨghɨn Kraisɨn gɨn zui.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index