Search form

Aposel int

Akar Faragha Zuim

Akɨnafarir kam, Aposelbar Ingangariba, Lukra an osiri. Luk faragha, akɨnafarir igharazim osiri, a Luk Osirizir Akar Aghuim. Egha datɨrɨghɨn Aposelbar Ingangariba osiri.

E akɨnafarir kamɨn garima, Godɨn Duam aposelba tuavim men akazɨ, ezɨ me Iesusɨn Akar Aghuim “Jerusalemɨn nguibamɨn aven ko, Judian danganiba bar moghɨra ko, Samarian Distrigh ko, nguazir kamɨn oteviba bar,” an gun me mɨgei. (Nɨ 1:8ɨn gan.)

Aposelɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgɨa ghaze, Iesusɨn sios Judabar tongɨn dɨkavigha egha gɨn a ghua bar ekevegha tintinibar ghua nguazimɨn otevir mabar ghu. Luk uaghan kamaghɨn en akaghasa, Kraisɨn ingangarim ko gumazamizir an gɨn zuibar dabirabim, da God fomɨra Israelɨn gumazamiziba bagha dɨkɨrɨzir akam bar a ko voroghɨra ghu.

Ezɨ bizir ekiar vamɨra Aposelbar Akɨnafarim a mɨgei, a Godɨn Duamɨn ingangarim. Pentikosɨn dughiamɨn Godɨn Duam faragha Iesusɨn suren gumazibar ize. Egha gɨn Godɨn Duam nɨghnɨziba me ganɨga, egha gavgavim me ganɨdi. Ezɨ akɨnafarir kam e uaghan aposelba akar ruarir avɨribar gari. Dughiar avɨriba aposelba Iesusɨn Akar Aghuim gumazamizir igharazibav kɨnasa. Ezɨ e garima gumazamizir avɨrim Akar Aghuir kamɨn gɨn zui, ezɨ sios otogha gavgafi.

Aposelɨn Akɨnafarim, an aposelɨn aviribar eghaghaniba an iti. Egha akar bar avɨriba, Pita ko Pol amizibav gei. Pita a suren gumazir mam, a uaghan Iesus ko arui. Ezɨ Pol faragha Iesusɨn gɨn aruizir puvatɨ. A Iesusɨn sios gumazamiziba dɨkabɨrasa pamtemɨn ingari. Ezɨ Iesus Polɨn diazɨ, ezɨ a gumazir aghuimɨn otogha guizbangɨra an ingangarim pamtem a gami.

Ezɨ akɨnafarimɨn otevir maba, Luk bizir Pol bativizibar geghanasa, a ghaze, “Eia” dagh ami. Fofozir gumazir avɨrim ghaze, Luk uabɨ ti Pol ko dughiar mabar arui, kamaghɨn amizɨ, a ghaze, “Eia”. pb

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index