Search form

Jon 2

Iesus uan gavgavir bar ekiam akakagha mirakelɨn arazibagh ami

(Sapta 2-4)

Iesus dɨpam gɨrazɨma a wainɨn dɨpamɨn oto

1Dughiar pumuning gɨvazɨma, gumazir mam Kanan nguibamɨn ikia amizimɨn ikiasa, ezɨ amuimɨn ikiamin isam oto. Kanan nguibam a Galilin Distrighɨn aven iti. Dughiar kam Iesusɨn amebam uaghan iti.+ 2Ezɨ me uaghan Iesus uan suren gumaziba ko men diazɨma me uaghan amuimɨn ikiamin isar kamɨn ghuegha iti. 3Ezɨ wainɨn dɨpam gɨvazɨma, Iesusɨn amebam kamaghɨn a mɨgei, “Me ua wainɨn dɨpaba puvatɨ.” 4Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Amebam, kar nɨn bizim, a nan bizim puvatɨ. Nan dughiam a tɨgharɨ.” 5Ezɨ an amebam ingangarir gumazibav gei, “A bizitam damusɨ ia mɨkɨmtɨ, ia a damu.”

6Ezɨ dɨpenir kamɨn 6 plan dagɨar mɨner ekiaba iti, da ekevegha egha vaghvagha 100 litan dɨpaba dar iti. Judaba uan rurir arazibar gɨn ghua dɨpar kabagh rue. 7Ezɨ Iesus kamaghɨn ingangarir gumazibav gei, “Ia mɨner kabar dɨpaba tuigh.” Ezɨ me da tuizɨma da bar izevegha akabagh imara. 8Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Ia datɨrɨghɨn mɨner nguzim inigh dɨpatam tuighɨva a inighɨva gumazir isamɨn faragha zuim bagh mangɨ.” Ezɨ ingangarir gumaziba maba inigha zui. 9Ezɨ dɨpar kam wainɨn dɨpamɨn otogha gɨfa, ezɨ gumazir isamɨn faragha zuim anepava a barasi, egha a fozir puvatɨ, me managh wainɨn dɨpar kam ini. Ezɨ ingangarir gumazir dɨpam tuiziba, merara fo. Kamaghɨn amizɨ, isamɨn faragha zuir gumazim a gumazir amuimɨn ikiasava amim, an dia, 10egha kamaghɨn a mɨgei, “Gumaziba bar wainɨn dɨpar aghuim faragha me ganɨdi. Ezɨ gumaziba wainɨn avɨrim amegha gɨvazɨma, me gɨn wainɨn dɨpar mong afangizim anɨdi. Ezɨ no, nɨ wainɨn dɨpar aghuimɨn anogoregha, egha datɨrɨghɨra nɨ a inigha izi!”

11Kar mirakelɨn arazir faragha zuir Iesus amizim. A Galilin Distrighɨn aven itir nguibam Kanan, mirakelɨn arazir kam gami. Ezɨ mirakelɨn kamɨn, Iesus bar uan gavgavir ekiam aka. Ezɨ an suren gumaziba an ganigha egha nɨghnɨzir gavgavim an iti.

12Ezɨ bizir kabar gɨn, Iesus uan amebam ko aveghbuaba ko an suren gumaziba, me Kanan ategha Kaperneamɨn nguibamɨn ghuaghiri. Egha me dughiar mabar nguibar kamɨn iti.

Iesus Godɨn Dɨpenimɨn aven dagɨaba bagha ingarir gumaziba batosi

(Matyu 21:12-13 ko Mak 11:15-16 ko Luk 19:45-46)

13Ezɨ Israel bagh Itazir Dughiamɨn Isam otivasa roghɨra izima, ezɨ bizir kam bagha Iesus Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn ghu. 14Egha a Godɨn Dɨpenimɨn avɨzimɨn aven ghua bizibar garima, gumaziba dagɨaba iniasa bulmakauba ko sipsipba ko kuaraziba amadi. Ezɨ a garima dagɨaba uari ikarvazir gumaziba apiaghav iti. 15Ezɨ Iesus beniba inigha bɨzimɨn mɨn a da ike. Egha a gumaziba ko men sipsipba ko bulmakauba bar me batoke, ezɨ me Godɨn Dɨpenimɨn avɨzim ategha zui. Ezɨ a dagɨaba uari ikarvazir gumazibar dakoziba akuri da ira dagɨaba akɨziragha tintinibar zui. 16Ezɨ a kamaghɨn gumazir dagɨaba bagha kuaraziba amadiba pamten me mɨgei, “Ia kuaraziba inigh mangɨ! Ia nan Afeziamɨn dɨpenim biziba amadir danganimɨn mɨn a damuan markɨ.” 17Ezɨ an suren gumaziba an amizir arazir kamɨn ganigha, egha me Godɨn Akɨnafarimɨn itir akar mam ginɨrɨ. Akar kam a kamakɨn, “Nan navir averiam bar nɨn dɨpenim gɨfuegha egha a baghavɨra iti.”

18Ezɨ Judan gumazir aruaba Iesus amizir arazir kamɨn ganigha, egha me kamaghɨn an azara, “Nɨ mirakelɨn arazir manam damigh en akagh suam, nɨ gavgavim ikia gatɨrɨghɨn arazir kam gami?” 19Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Ia Godɨn dɨpenir kam apɨrightɨ, eghtɨ kɨ dughiar pumuning ko mɨkezimɨn uam an ingarightɨma a tugham.” 20Ezɨ Judaba kamaghɨn mɨgei, “Me 46 plan azenibar Godɨn Dɨpenir kamɨn ingari. Eghtɨ nɨ ti dughiar pumuning ko mɨkezimɨn a ingarightɨ a tugham, o?”

21Ezɨ Iesus mɨgeir Godɨn dɨpenir kam, an mɨkarzimra. 22Ezɨ God gɨn mozimɨn a gamizɨma a ua dɨkafi, ezɨ an suren gumaziba ua akar a fomɨra mɨkemezir kam ginɨrɨ. Egha akar Godɨn Akɨnafarimɨn itim ko akar Iesus mɨkemezir kam nɨghnɨzir gavgavim dar iti.

Iesus gumazibar araziba bar dagh fo

23Ezɨ Iesus Israel bagh Itazir Dughiamɨn Isamɨn Jerusalemɨn itima, gumazamizir avɨrim mirakelɨn arazarazir Iesus amizibar gani. Kamaghɨn amizɨma me nɨghnɨzir gavgavim an iti. 24Ezɨ Iesus, a bar men araziba ko nɨghnɨzibagh fo. Kamaghɨn, a nɨghnɨzir gavgavim men itir puvatɨ. 25A uabɨ gumazibar navir averiabar aven itir nɨghnɨzibagh fogha gɨfa. A fofozitamɨn otevezir puvatɨ, eghtɨ gumazitam gumazibar arazibar gun a mɨkɨman kogham.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index