Search form

Jon 6

Iesus dagheba isa 5,000ɨn gumazibagh anɨdi

(Matyu 14:13-21 ko Mak 6:30-44 ko Luk 9:10-17)

1Ezɨ bizir kabar gɨn Iesus Galilin Dɨpamɨn dadarir vuemɨn ghu, dɨpamɨn ziar mam Taiberias. 2Gumazamizir avɨrim faraghavɨra an garima a mirakelɨn arazarazibar arɨmariar gumazibagh amima me ua dera. Kamaghɨn amizɨma me datɨrɨghɨn an gɨn zui. 3Ezɨ Iesus mɨghsɨamɨn ghuavanabogha, egha uan suren gumaziba ko aperaghav iti. 4Ezɨ dughiar kamɨn Israelbagh Itazir Dughiamɨn Isam otivasa roghɨra izi. 5Ezɨ Iesus garagharua egha garima gumazamizir avɨrir ekiam a bagha izi. Ezɨ a kamaghɨn Filipɨn azara, “E managh gumazamizir kaba bagh daghebagh ivezegh me danɨngam?” 6(Ezɨ Iesus Filipɨn nɨghnɨzir gavgavim, gavgavim a danɨngasava, akar kam puram a gami. Iesus uabɨ bizir a damuamim gɨfo.) 7Ezɨ Filip a ikara, “E 200 kina inigh bret givezeghtɨ, da bar gumazamizibar tughatɨghan kogham, me vaghvagh bretɨn akuar muziariba ini dar amam.”

8Ezɨ Iesusɨn suren gumazibar mav, an ziam Andru, a Saimon Pitan aveghbuam, a kamaghɨn mɨgei, 9“Otarir mam a kagh iti, a bretɨn me balin daghemɨn ingarizir 5 pla, ko osirir pumuning iti. Ezɨ gumazamizir avɨrir ekiam iti. Kamaghɨn bretɨn ko osirir kamning, da manmaghɨn en akuragham?”

10Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨgei, “Ia gumazamizibav mɨkɨmtɨma me dapiagh.” (Grazir avɨrim danganir kamɨn iti.) Ezɨ gumazamiziba apia. Egha men tongɨn, 5000ɨn gumaziba iti. 11Me apiaghav itima, ezɨ Iesus bretɨn kam inigha God mɨnabagha egha gumazamizibagh anɨdi. A uaghan osirir pumuning kamaghɨra aning gami. A me ganɨdi, ezɨ me uan ifongiamɨn amegha tughatɨ.

12Me amegha naviba bar izɨvazɨma Iesus kamaghɨn uan suren gumazibav gei, “Ia dagher nar ikiavɨra itiba bar da akumakumigh. Taba pura ikian markɨ.” 13Gumaziba, 5 plan bretɨn me balin daghem ingariziba, me da amegha gɨvazɨma bretɨn naba iti. Ezɨ suren gumaziba bretɨn nar muziarir itiba akumakumigha egha 12 plan akɨrabagh aghuizɨ da izɨfa. 14Ezɨ gumazamiziba mirakelɨn arazarazir Iesus amizir kamɨn ganigha, kamaghɨn mɨgei, “Bar guizbangɨra kar Godɨn akam inigha izir gumazim, God nguazir kamɨn anemangasa mɨkeme!” 15Ezɨ Iesus akar kam baregha egha a fo, me izɨva an suiraghɨva, egh a damightɨ a men atrivimɨn ikiam. Kamaghɨn amizɨma a danganir kam ategha egha uabɨra uamategha mɨghsɨamɨn ghu.

Iesus Galilin Dɨpam gisɨn arua zui

(Matyu 14:22-33 ko Mak 6:45-52)

16Ezɨ guaratɨzir kamɨn Iesusɨn suren gumaziba dɨpamɨn ghuaghiri. 17Egha me botɨn mam inigha egha dɨpam abigha Kaperneamɨn nguibam bagha zui. Iesus tɨghar me bativam, ezɨ amɨnim pɨrigha gɨfa. 18Ezɨ amɨnir dafam oto, egha ongarim givaima an ekiabar dɨkafi 19Ezɨ me 5 o 6 plan kilomitan ghua pul gamua ghuava, egha me garima Iesus dɨpam gisɨn arua ghuava botɨn boroghɨra zui. Ezɨ me bar atiatingi. 20Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei “Kar kɨrara izi. Ia atiatingan markɨ.” 21Ezɨ me a inigh botɨn aven izasa bar ifonge, ezɨ bot zuamɨra danganim me zuimɨn oto.

Gumazamiziba Iesus buri

22Amɨmɨzarakan, gumazamizir dɨpamɨn vongɨn ikiavɨra ikeziba, me fo, botɨn vamɨra boghɨnaron ike, egha Iesus uan suren gumaziba ko botɨn kamɨn ghuzir puvatɨ. Suren gumazibara botɨn kamɨn ghue. 23Ezɨ Taiberiasɨn nguibamɨn botɨn maba, da danganir kam boroghɨra izi, danganir Ekiam Godɨn mɨnabagha egha bret gumazir avɨribagh anɨngizɨ me amezim. 24Ezɨ gumazamiziba me kamaghɨn ganigha fo, Iesus itir puvatɨzɨma, an suren gumaziba uaghan itir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, me botɨn kabar ghuavanega, egha Iesus buriasa Kaperneamɨn nguibamɨn zui.

Iesus, a dagher ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdim

25Ezɨ gumazamiziba dɨpamɨn vongɨn Iesus batogha gɨfa, egha me kamaghɨn a mɨgei, “Tisa, nɨ manadɨzoghɨn kagh ize?” 26Ezɨ Iesus kamaghɨn akam ikara, “Bar guizbangɨra kɨ ia mɨgei, ia mirakelɨn arazarazir ia ganiziba dagh nɨghnɨgha iza na buri, o? Puvatɨ. Kɨ ghaze, ia dagher kɨ ia ganɨngizir kam amegha egha ian naviba bar izefe, ezɨ bizir kam bagha ia na buri. 27Ia dagher kuraghriba bagh ingar da inian markɨ. Ia dagher zurara ikia mamaghɨra itim bagh ingarɨva a inigh, kar dagher zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim anɨdim. Afeziam God kamaghɨn ian aka, Gumazibar Otarim, a uabɨn torogha gavgavim a ganɨngi. Kamaghɨn amizɨ, dagher kam, Gumazibar Otarim a ia danɨngam.”

28Ezɨ me an azara, “E manmaghɨn damighɨva egh e Godɨn ingangarim damuam?”

29Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Godɨn ingangarim kamakɨn. Ia gumazir God amadazir kam, ia nɨghnɨzir gavgavim an ikɨ.”

30Ezɨ me an azara, “Nɨ mirakelɨn arazarazir manam damightɨ e ganighɨva egh nɨghnɨzir gavgavim nɨn ikiam? Nɨ tizim damigham? 31En ovaviba dagher mam an ziam mana, me gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn ikia aneme. Godɨn Akɨnafarimɨn itir akam mɨkemezɨ moghɨn, ‘A Godɨn Nguibamɨn daghem me ganɨngizɨma me aneme.’”

32Ezɨ Iesus me mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ka Moses Godɨn Nguibamɨn daghem ia ganɨngizir pu. Puvatɨ. Ka nan Afeziam a guizbangɨn Uan Nguibamɨn daghem ia ganɨngi. 33Dagher God e ganɨngizir kam, a Godɨn Nguibam ategha izaghirɨ, a nguazir kamɨn itir gumazamiziba gamima me ikɨrɨmɨrir aghuarim iti.”

34Ezɨ me an azara, “Ekiam, nɨ dagher kam zurara e danɨngvɨra ikɨ.”

35Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ uabɨ, dagher ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdim. Gumazir na bagha izim, a ua mɨtiriam an aghan kogham. Ezɨ gumazir nɨghnɨzir gavgavim nan itim, a dɨpam ramɨsɨ kuarim uam an pɨran kogham. 36Kɨ ia mɨkeme, ia nan ganigha gɨfa, egha ia nɨghnɨzir gavgavim itir puvatɨ. 37Ezɨ gumazamizir Afeziam na ganɨngiziba, me bar na bagh izam. Egh gumazir na bagh izamim, kɨ a batueghan kogham. 38Kɨ uan ifongiamɨn gɨn mangasa Godɨn Nguibam ategha izaghirɨzir puvatɨ. Kɨ Afeziar na amadazimɨn ifongiamɨn gɨn mangasa kɨ izaghirɨ. 39Ezɨ Afeziar na amadazimɨn ifongiam, a kamakɨn, kɨ gumazamizir a na ganɨngizitam ateghan kogham. Puvatɨ. Kɨ Godɨn Kotɨn Dughiamɨn me damightɨ me bar ua dɨkavigham. 40Nan Afeziamɨn ifongiam kamakɨn, gumaziba bar Otarimɨn ganighɨva egh nɨghnɨzir gavgavim an ikɨva, me zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam. Eghtɨ Godɨn Kotɨn Dughiam otoghtɨ kɨ me damightɨ me ua dɨkavigham.”

41Ezɨ Judaba akar kam baraki, “Kɨ uabɨ kɨ dagher kam, Godɨn Nguibam ategha egha izaghirɨ,” egha me atarava egha uarigh imobi. 42Me ghaze, “Gumazir kam a Iesus, Josepɨn otarim. E an afeziam ko amebam gɨfo. Ezɨ manmagh sua a ghaze, ‘Kɨ Godɨn Nguibam ategha, egha kɨ zaghirɨ?’”

43Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Ia atara egha uarigh imobir arazir kam atakigh. 44Gumazitam uabɨ uan ifongiamɨn na bagh izeghan kogham. Puvatɨ. Afeziar na amadazim, an nɨghnɨzim feghɨva egh a inigh na bagh izam. Eghtɨ Godɨn Kotɨn Dughiam kɨ mozimɨn a damightɨ a ua dɨkavighɨva angamra ikiam. 45Akar kam kamaghɨn Godɨn akam inigha izir gumazibar Akɨnafarimɨn iti, ‘God bar gumazamizibar sure damuam.’ Ezɨ kamaghɨn gumazamiziba Afeziamɨn akam baregha egha Afeziam da fofozim isa, me na bagha izi.

46“Gumazitam Afeziamɨn ganizir puvatɨ. Gumazir Afeziam ko ikegha izezir kam, a uabɨra Afeziamɨn gani. 47Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, gumazir nɨghnɨzir gavgavim nan itim, a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iti. 48Kɨ uabɨ, kɨ dagher ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdim. 49Ian ovavir kaba me, dagher ziam mana, me gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn ikia aneme, egha ariaghɨre. 50Ezɨ dagher kam Godɨn Nguibam ategha izaghirɨ, gumazamiziba anemɨva, egh me aremeghan kogham. 51Kɨ uabɨ dagher kam, ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdim, Godɨn Nguibam ategha egha zaghirɨ. Eghtɨ gumazitam dagher kamra ameghɨva, a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam. Dagher kɨ a danɨngamim, a nan nivafɨzim. Kɨ kamagh sua, nguazimɨn gumazamiziba me angamra ikiam, kamaghɨn kɨ me bagh uan nivafɨzim anenigham.”

52Ezɨ Judaba akar kam baregha egha me uari tongɨn uarir atara ghaze, “Gumazir kam manmaghɨn uan nivafɨzim e danightɨ e anemam?”

53Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Bar guizbangɨra kɨ ia mɨgei, ia Gumazibar Otarimɨn nivafɨzim rameghan koghɨva, egh an ghuzim rameghan koghɨva, egh ia angamra itir ikɨrɨmɨrim ian ikian kogham. 54-55Nan nivafɨzim a guizɨn daghem, ezɨ nan ghuzim a guizɨn apir bizim. Kamaghɨn ami, gumazim nan nivafɨzim apava egha nan ghuzim api, a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iti. Eghtɨ Godɨn Kotɨn Dughiamɨn kɨ a damightɨ a ua mozimɨn dɨkavigham. 56Ezɨ gumazim nan nivafɨzim apava egha nan ghuzim api, a nan poroghav iti, ezɨ kɨ an poroghav iti. 57Afeziar ikɨrɨmɨrir angamra itim anɨdim, a na amadazɨma kɨ ize, ezɨ kɨ Afeziamɨn gavgavimɨn angamra iti. Ezɨ kamaghɨra gumazim nan nivafɨzim api, a nan gavgavimɨn ikɨrɨmɨrir angamra itim iniam. 58Dagher kamra, a Godɨn Nguibam ategha izaghirɨ. Egha dagher kam, a dagher ian ovaviba fomɨram anemegha gɨn ariaghrezimɨn mɨn garir pu. Puvatɨ. Gumazir dagher kam apim, a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam.” 59Iesus Kaperneamɨn nguibamɨn itir God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven ikia, egha a gumazamizibar sure gamua akar kam me ganɨngi.

Iesusɨn akaba, da zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim anɨdi

60Ezɨ suren gumaziba Iesusɨn akar kam baregha, egha men avɨrim kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Akar kam e gamima e nɨghnɨzir avɨribagh ami. Tina akar kam baragham?” 61Ezɨ Iesus uan navir averiamɨn aven kamaghɨn fo, an suren gumaziba puvɨra akar a mɨkemezim mɨgɨa imobi. Ezɨ a men azara, “Akar kam ti ian nɨghnɨzir gavgaviba gasɨghasɨsi, o? 62Egh ia Gumazibar Otarimɨn ganightɨ, a nguibar a fomɨra ikezimɨn ua ghuavanaboghtɨ, eghtɨ ia manmaghɨn nɨghnɨgham? 63Godɨn Duam uabɨ, angamra itir ikɨrɨmɨrim gumazamizibagh anɨdi. Gumazimɨn gavgavim tong ian akuraghan kogham. Akar kɨ ia mɨkemezir kaba, da Godɨn Duamɨn bizim, da angamra itir ikɨrɨmɨrim ia ganɨdi. 64Ezɨ gumazir ian tongɨn itir maba, me nɨghnɨzir gavgaviba nan itir puvatɨ.” (Iesus fomɨra iza datɨrɨghɨn, a nɨghnɨzir gavgavim itir puvatɨzir gumazibagh fo. Egha a gumazir a isɨ apanibar dafarim darɨghamin kam gɨfo.) 65Egha Iesus ua me mɨgei, “Me nɨghnɨzir gavgavim nan itir puvatɨ, ezɨ bizir kam bagha, kɨ ia mɨkeme, ‘Afeziam gavgavim gumazitam danigan koghtɨ, kamaghɨn gumazir kam na bagh izeghan kogham.’”

66Iesus akar kamɨn gun mɨkemegha gɨvazɨma, an suren gumazir avɨrim anetegha ua ghue, egha uam a ko aruir puvatɨ. 67Ezɨ Iesus kamaghɨn 12 plan suren gumazibar azara, “Ezɨ ia? Ia ti uaghan na ategh mangasa?” 68Ezɨ Saimon Pita an akam ikara, “Ekiam, e tina bagh mangam? Nɨn akabara, da zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim anɨdi. 69Ezɨ e nɨghnɨzir gavgavim ikiava, egha deravɨra kamaghɨn fo, nɨ gumazir Godɨn damazimɨn bar zuegha arazir kuram nɨn puvatɨzim, God ua bagha nɨ ginaba.” 70Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Manmaghɨn ami? Kɨ uabɨ ia 12 plan suren gumaziba mɨsefe. Ezɨ ian tongɨn itir mav, a duar kuram.” 71A Judasɨn mɨgei, a Saimon Iskariotɨn otarim, a 12 plan suren gumazibar mav. Iesus fo, Judas gɨn a isɨ apanibar dafarim datɨghtɨ me a mɨsueghtɨ, an aremegham.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index