Search form

Jon 7

Judabar Averpenibar Isar Ekiamɨn Dughiam otozɨ, Iesus an ganasa zui

1Dughiar maba gɨvazɨma, Iesus Galilin Distrighɨn aven arui. A fo, Judaba a mɨsueghtɨma an aremeghasa egha a bagha mɨzuai. Kamaghɨn amizɨma, a ua Judian Distrighɨn mangan aghua. 2Ezɨ Judabar Averpenibar Isar Ekiamɨn Dughiam otivasa roghɨra izi. 3Ezɨ an doziba kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Nɨ danganir kam ateghɨva egh Judian Distrighɨn mangɨ. Eghtɨ nɨn suren gumaziba ingangarir nɨ amibar ganam. 4Egh gumazitam gumazamiziba bar a gɨfoghsɨ, a modogh ingangarim damuan kogham. Egh nɨ bizir kabar amuava, kamaghɨn nɨ uabɨ isɨ gumaziba bar men akagham.” 5(An doziba uaghan nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ, egha akar kam mɨkeme.)

6Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Nan dughiam a tɨghar izam. Ezɨ dughiaba bar, ian dughiar aghuiba. 7Ezɨ nguazir kamɨn itir gumazamiziba me ian apanim damuan kogham. Ezɨ kɨ men arazir kurar me amibar gun mɨgei. Kamaghɨn amizɨ, me nan apanim gami. 8Ia uarira isamɨn dughiar kam bagh Jerusalemɨn mangɨ. Eghtɨ kɨ, nan dughiam tɨghar izam, kamaghɨn, kɨ isamɨn dughiamɨn mangɨghan kogham.” 9A kamaghɨn me mɨkemegha, egha a Galilin Distrighɨn ikiavɨra iti.

10Ezɨ an doziba ghuegha gɨvazɨma, Iesus uaghan gɨn zui. An azenara zuir puvatɨ, a mogomebar zui, ezɨ gumazamiziba a gɨfozir puvatɨ. 11Ezɨ isar ekiamɨn dughiamɨn, Judabar gumazir ekiaba a bagha garagharui, egha mɨgei, “Gumazir kam managh iti?” 12Ezɨ gumazamiziba uarir tongɨn a bagha sighsirakaba uariv gei. Marazi ghaze, “A gumazir bar aghuim.” Ezɨ marazi ghaze, “Puvatɨ, a gumazamizibagh ifari.” 13Egha me Judabar gumazir ekiabar atiati. Kamaghɨn amizɨ tav an araziba azenara dav geir puvatɨ.

14Ezɨ isamɨn dughiar kamɨn tongɨn, Iesus Godɨn dɨpenimɨn mɨriamɨn aven ghugha egha gumazamizibar sure gami. 15Judaba an akar kam barasi, egha me nɨghnɨzir avɨribagh amua egha mɨgei, “Manmagh amizɨ gumazir kam fofozir kaba iti? A suren ghuzir puvatɨ.” 16Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Kɨ ia ganɨngizir akar kam, kar nan akam puvatɨ, kar Godɨn akam, a na amadazɨma kɨ ize. 17Ezɨ gumazitam Godɨn akam bar an gɨn mangasa ifonge, an akar kɨ mɨkemezir kamɨn mɨngarim bar a gɨfogham. Egh a fogham, akar kam Godɨn ize, o a pura nan nɨghnɨzimɨn ize. 18Gumazir pura uan nɨghnɨzimɨn mɨgeim, a uabɨ uan ziam fasa ifonge. Ezɨ gumazim a gumazir anemadazimɨn ziam fasa ifonge, gumazir kam a guizɨn akabara mɨgei, egha a bizitam gifarir puvatɨ.

19“Fomɨra Moses Godɨn Araziba osirigha ia ganɨngi. Egha gumazitam ian tongɨn ikia Moses Osirizir Arazibar gɨn zuir puvatɨ. Ia tizim bagh na mɨsueghtɨ kɨ aremegham?”

20Ezɨ gumazamiziba an akam kamaghɨn a ikara, “Ti duar kuratam nɨ gapasa! Gumazir manamra nɨ mɨsueghtɨ na aremegham?”

21Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Kɨ mirakelɨn ingangarir vamɨra a gami, ezɨ ia bar nɨghnɨzir avɨribagh ami.+ 22Ezɨ ia nɨghnɨgh, Moses mɨkarzir mogomem aghorir arazim ia ganɨngi, ezɨ ia Sabatɨn dughiabar uaghan otaribar mɨkarzir mogomebar ghori. (Guizbangɨra, Moses uabɨ arazir kam atɨzir puvatɨ. Arazir kam ian ovavibar oto.) 23Ia Moses Osirizir Araziba deragh a dar gɨn mangɨsɨ, egh ia Sabatɨn dughiamɨn otaribar mɨkarzibar ghoram. Ezɨ kɨ gumazir mam Sabatɨn dughiamɨn a gamizɨma a ua bar dera, ezɨ manmagh sua ia nan anɨngaghe?+ 24Ia pura damazir kɨnibar bizibar ganɨva, da tuisɨghan markɨ. Ia guizɨn arazimɨn araziba deravɨra da tuisɨgh.”

Gumazamiziba foghasa, Iesus a tinara

25Ezɨ Jerusalemɨn gumazamizir maba Iesus amizir bizibar ganigha egha mɨgei, “Manmaghɨn ami? Kar gumazir kamra, en gumazir ekiaba a mɨsueghtɨma an aremeghasa, me ifonge. 26A kara, an azenara mɨgei, ezɨ me mɨgɨrɨgɨatam a gamir puvatɨ. Me ti fo, a gumazir kam, God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazim? 27Ezɨ e gumazir kamɨn nguibam gɨfo. Eghtɨ God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazim otoghtɨ, gumazitam an nguibam gɨfoghan kogham.”

28Ezɨ Iesus Godɨn Dɨpenimɨn ikia egha akam gumazamizibav kɨri. Egha a kamaghɨn dei, “Ia ghaze, ia ti bar na gɨfo, egha ia nan nguibar kɨ izezim gɨfos, o? Ezɨ, kɨ uabɨ uan ifongiamɨn izezir puvatɨ. Afeziar na amadazim, an akam bar guizbangɨra. Ezɨ ia a gɨfozir puvatɨ. 29Ezɨ kɨ a gɨfo. Kɨ a ko itima, a na amadazɨma ezɨ kɨ ize.”

30Me akar kam baregha egha a isɨ kalabus darɨghasa. Ezɨ an dughiam tɨghar, kamaghɨn amizɨ, gumazitam an suirazir puvatɨ. 31Ezɨ gumazamizir avɨrim me nɨghnɨzir gavgavim an ikia, egha me mɨgei, “Gumazir God Ua E Iniasa Mɨsevezim otoghɨva, a mirakelɨn avɨribar amutɨ da mirakelɨn gumazir kam amibagh afiragham ti?”

Me Godɨn Dɨpenimɨn garir plisba amangizɨ me Iesus kalabus darɨghasa izi

32Ezɨ Farisiba me gumaziba barazima me sighsirakaba Iesus amizir bizibav gei. Kamaghɨn amizɨ, me ko, Godɨn ofa gamir gumazir ekiaba, me plisɨn gumaziba amadazɨma me Iesusɨn suighasa izi.

33Ezɨ Iesus mɨgei, “Dughiar bar oveghevezimɨn kɨ ia ko ikiam, egh kɨ uamategh Afeziar na amadazim bagh mangam. 34Eghtɨ ia nguibar kɨ ikiamimɨn mangɨghan kogham. Kamaghɨn ia na buriam, egh nan apighan kogham.”

35Ezɨ Judaba uarir tongɨn uarira uariv mɨgɨa ghaze, “A managh mangɨtɨ eghtɨ e an ganighan kogham? A ti en gumazamizir kantri Grighɨn itiba bagh mangɨgham, egh Grighɨn gumazamizibar sure damuam, o? 36A ghaze, ‘Ia na buriva, egh ia nan apighan kogham.’ Egha ghaze, ‘Ia nguibar kɨ ikiamim ia an mangɨgham kogham.’ Ezɨ akar kamɨn mɨngarim manmakɨn?”

Iesus, dɨpar ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdim, an a mɨgei

37Ezɨ isar ekiamɨn dughiar abuananam, a dughiar bar ekiam. Ezɨ dughiar kamɨn Iesus tugha egha pamten diagha kamaghɨn mɨgei, “Gumazitam kuarim an pɨri, a na bagh izɨ egh dɨpam ramam. 38Akar Godɨn Akɨnafarimɨn itim kamaghɨn mɨgei, ‘Gumazir nɨghnɨzir gavgavim nan itim, a dɨpar ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdim, an navir averiam gizɨvaghɨva, egh fasfagh iram.’”+ 39Iesus Godɨn Duam mɨgei, gumazir nɨghnɨzir gavgavim an itiba, me a iniam. Ezɨ dughiar kamɨn Iesus ziar ekiam tɨghar a iniam, kamakɨn Godɨn Duam tɨghar izam.

Gumazamiziba uari abɨki

40Ezɨ gumazir maba akar a mɨkemeziba baregha egha me mɨgei, “Bar guizbangɨra, gumazir kam a Godɨn akam inigha izir gumazim, God nguazim anemangasa mɨkeme.”

41Ezɨ marazi ghaze, “A Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim.” Ezɨ marazi ghaze, “Puvatɨ, Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezir kam, a Galilin otoghan kogham. Puvatɨ. 42Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme, Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezir kam Atrivim Devitɨn anabamɨn otogham, eghtɨ an amebam Betlehemɨn nguibamɨn a bategham, nguibar kam Atrivim Devit fomɨra an ike.” 43Kamaghɨn amizɨ, gumazamiziba nɨghnɨzir avɨriba Iesusɨn ikia, egha uarira uari abɨki. 44Marazi a isɨ kalabus darɨghasa ifonge, ezɨ gumazitam an suirazir puvatɨ.

Judabar gumazir aruaba nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikian aghua

45Ezɨ Godɨn Dɨpenimɨn garir plisba uamategha Godɨn ofa gamir gumazir ekiaba ko Farisiba bagha ghu. Ezɨ me kamaghɨn me azara, “Manmagh amizɨma ia Iesusɨn akua izir puvatɨ?” 46Ezɨ plisɨn gumaziba kamaghɨn me akam ikara, “Gumazitam faragha gumazir kam mɨkemezɨ moghɨn mɨgeir puvatɨ.”

47Ezɨ Farisiba kamaghɨn men akam ikara, “A ti uaghan ia gifara? 48E gumazir dapaniba ko Farisiba, ia ti en tongɨn gumazitamɨn garima a nɨghnɨzir gavgavim an iti, o? Bar puvatɨ. 49Nɨghnɨzir gavgavim an itir darasi, ka gumazamizir Moses Osirizir Arazibagh fozir puvatɨziba. God ghaze, me ovengam.”

50Ezɨ Nikodemus, a gumazir kam faragha Iesus bagha ghu, a Farisin mav, a kamaghɨn me mɨgei, 51“En Arazir Moses Osiriziba ti ghaze, e pura gumazitam kotɨn aven a mɨkɨm suam, nɨ aremegham? Puvatɨ. E faragh an akam baregham, egh an amizir bizim deravɨra a gɨfogham.” 52Ezɨ me kamaghɨn an akam ikara, “Nɨ ti uaghan Galilin gumazitam, o? Nɨ Godɨn Akɨnafarimɨn itir akaba nɨ bar deravɨra dar gan, egh nɨ uaghan kamaghɨn fogham, Godɨn akam inigha izir gumazitam Galilin Distrighɨn otoghan kogham.”

Me amizir arazir kuram gamizim inigha Iesus bagha izi

53* Ezɨ gumazamiziba bar uan

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index