Search form

Jon 8

dɨpenibar ghue. 1Ezɨ Iesus Olivɨn mɨghsɨamɨn ghu. 2Ezɨ amɨnim tirazɨ, ezɨ bar mɨzaraghara a ua Godɨn Dɨpenimɨn mɨriamɨn aven ghu. Ezɨ gumazamiziba bar a bagha izi. Ezɨ an aperaghav ikia men sure gami. 3Ezɨ Judan arazibagh fozir gumaziba ko Farisiba me pam itir amizir mam, me an garima a gumazir igharazim ko akui, ezɨ me an akua ghua egha a gamima a gumazamizibar damazimɨn tughav iti. 4Egha me kamaghɨn Iesus mɨgei, “Tisa, pam itir amizir kam, a gumazir igharazim ko akuima, me an gani. 5Ezɨ Moses Osirizir Araziba kamaghɨn mɨgei, e dagɨaba fɨva kamaghɨn amir amizim mɨkɨntɨma an aremegham. Ezɨ nɨ manmaghɨn mɨgei.” 6Me ghaze, an akatam mɨkemeghtɨ, me akar kam bagh akam a gasam. Egha me a gifarasa mɨgɨrɨgɨar kam gami. Ezɨ Iesus aviragha uan dafarpuzimɨn nguazim osiri.

7Ezɨ me an azangsɨghavɨra iti, ezɨ Iesus tugha egha kamaghɨn me mɨgei, “Gumazir manam ian tongɨn arazir kuratam gamizir puvatɨ, a faragh dagɨam amizir kam mɨkɨnigh.” 8Ezɨ a uam aviragha nguazimɨn osiri. 9Me akar kam baregha, egha me bar vaghvagha danganir kam ataghragha zui. Gumazir ghuriba me faragha zui, ezɨ marazi men gɨn zui. Ezɨ Iesus uabɨra aviragha ikia iti, ezɨ amizim an damazimɨn tughav iti. 10Ezɨ Iesus tugha egha kamaghɨn amizimɨn azai, “Amizim, gumazir kaba managh ghue? Gumazir akam nɨ gasamiba ti puvatɨ?”

11Ezɨ amizim mɨgei, “Ekiam, ua gumaziba puvatɨ.” Ezɨ Iesus a mɨgei, “Kɨ uaghan akam nɨ gasir puvatɨ. Nɨ mangɨ, egh gɨn uam arazir kuratam damuan markɨ.”

Iesus, a gumazir angazangarim nguazimɨn itir gumazamizibagh anɨdim

12Egha Iesus ua gumazamizibav gɨa ghaze, “Kɨ uabɨ, kɨ gumazir angazangarim nguazir kamɨn itir gumazamizibagh anɨdim. Gumazim nan gɨn izɨ, a mɨtatemɨn daruan kogham. Puvatɨ. An angazangarir gumazamizibagh amima me angamra itim, an an aven ikiam.”

13Ezɨ Farisiba akar kam baregha egha kamaghɨn Iesus mɨgei, “Nɨ uabɨ uan ingangariba ko arazibar gun mɨgei. Kamaghɨn gumaziba nɨn akar nɨ mɨkemezim nɨghnɨzir gavgavim an ikian kogham. Nɨn akam, a pura bizim.”

14Ezɨ Iesus men akam kamaghɨn a ikara, “Guizbangɨra, kɨ uabɨ uan arazibar gun mɨgei. Ezɨ kɨ nguibar kɨ dɨkavigha izezim kɨ a gɨfo, egha kɨ danganir kɨ uamategh mangamim, kɨ a gɨfo. Kamaghɨn amizɨ, gumaziba nan akam nɨghnɨzir gavgavim an ikɨ. Ezɨ ia nan nguibam gɨfozir puvatɨ. Egha danganir kɨ gɨn mangamim, uaghan ia a gɨfozir puvatɨ. 15Ia gumaziba nguazir kamɨn arazibar me tuisɨsi. Kɨ gumazitamɨn araziba tuisɨzir puvatɨ. 16Eghtɨ kɨ gumazitamɨn araziba tuisɨghtɨ, gumaziba nan akar kɨ mɨkemezim nɨghnɨzir gavgavim an ikiam. Kɨ uabɨra a tuisɨzir puvatɨ. Afeziar na amadazim, a na ko ingari, kamaghɨn nan tuisɨzir arazim bar guizbangɨra. 17Ian Arazir Moses Osiriziba, akam kamaghɨn iti, gumazir pumuning akar otevir vamɨra mɨkɨmam, eghtɨ aningɨn akam a guizbangɨra. 18Kɨ uabɨ kɨ uan araziba ko ingangaribar gun mɨgei, ezɨ Afeziar na amadazim, a uaghan nan ingangariba ko arazibar gun mɨgei.”

19Ezɨ Farisiba kamaghɨn an azara, “Nɨn Afeziar nɨ mɨgeir kam, a managh iti?”

Ezɨ Iesus kamaghɨn me ikara, “Ia guizbangɨra na gɨfozir puvatɨ. Egha ia nan Afeziam gɨfozir puvatɨ. Ia na gɨfoghɨva egh uaghan nan Afeziam gɨfogham.” 20Iesus Godɨn Dɨpenimɨn ikia dagɨaba arɨzir danganimɨn boroghɨra gumazamizibar sure gami. Ezɨ an dughiam tɨgharɨ, kamaghɨn amizɨ gumazitam an suirazir puvatɨ.

Iesus ghaze, gumazamiziba kɨ mangamin danganim, me an mangan kogham

21Egha Iesus ua gumazamizibav gɨa ghaze, “Kɨ zui. Ia na buriva nan apighan kogham. Ian arazir kuraba ikɨvɨra ikiam, eghtɨ ia aremegham. Egh ia kɨ mangamin danganim, ia an mangan kogham.”

22Ezɨ Judan gumazir aruaba akar kam baregha egha me uarira kamaghɨn uariv gei, “Manmagh sua a ghaze, ‘Ia danganir kɨ zuimɨn mangan kogham?’ A ti uabɨra uabɨ mɨsueghɨva aremegham?”

23Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Ia nguazimɨn vɨn itir darasi. Ezɨ ko, kɨ pɨn iti tav. Ia nguazir kamɨn adarasi. Ezɨ kɨ nguazir kamɨn gumazim puvatɨ. 24Kamaghɨn ami, kɨ ia mɨkemegha gɨfa, ian arazir kuraba ikɨvɨra ikiam, eghtɨ ia aremegham. Ia kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim nan ikian kogh egh mɨkɨm suam, Kɨ Uabɨ Kɨ Kamaghɨn Iti, eghtɨ ian arazir kuraba ikɨvɨra ikɨtɨ ia arɨmɨghiram.”+

25Ezɨ me an azara, “Nɨ tina?”

Ezɨ Iesus me ikara, “Kɨ tina, kɨ faraghavɨra ia mɨkemegha gɨfa. 26Kɨ ian araziba bagha akar avɨriba kɨ ia mɨkɨmasa iti. Egh uaghan kɨ ian arazir kuraba jasɨn mɨn da tuisɨghasa. Ezɨ gumazir na amadazim, an araziba bar guizbangɨra. Ezɨ akar a na mɨkemezɨ kɨ oraghiziba, kɨ bar dar gun nguazimɨn gumazamizibav gei.”

27Me kamaghɨn fozir puvatɨ, Iesus uan Afeziamɨn gun me mɨgei. 28Kamaghɨn amizɨ, a kamaghɨn me mɨgei, “Ia Gumazibar Otarim fɨva ter ighuvimɨn aneguragh, egh ia kamaghɨn fogh, Kɨ Uabɨ Kɨ Kamaghɨn Iti. Egh kamaghɨn fogh, kɨ uabɨ uan nɨghnɨzimɨn gɨn ghua bizitam gamir pu. Puvatɨ. Kɨ akar Afeziam na mɨkemeziba, darara gun mɨgei. 29Afeziar na amadazɨ kɨ izezim, a na ko ikiavɨra iti. Kɨ zurara bizir a ifongezibagh ami, kamaghɨn a na ataghizɨma kɨ uabɨra itir puvatɨ.”

30Ezɨ gumazamiziba orazima Iesus akar kam mɨkeme, ezɨ men avɨrim nɨghnɨzir gavgavim an iti.

Guizɨn akam gumazamizibar amutɨ me fɨrighrɨgham

31Ezɨ Iesus kamaghɨn Judan nɨghnɨzir gavgavim an itibav gɨa ghaze, “Ia nan akamɨn suiragh gavgavigh egh ia guizbangɨra nan suren gumazibar otogham. 32Egh ia guizɨn akam gɨfogham, eghtɨ guizɨn akam ia damutɨ ia fɨrighrɨgham.”

33Ezɨ me kamaghɨn an akam ikara, “E Abrahamɨn ovaviba. E dughiatamɨn pura gumazitamɨn ingangarir gumazir kɨnibar ikezir puvatɨ. Ezɨ manmagh sua nɨ ghaze, ‘Ia fɨrighrɨgham’?”

34Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Bar guizbangɨra kɨ ia mɨgei, gumazir arazir kurabagh amiba, me bar arazir kuramɨn ingangarir gumazir kɨnibar mɨn iti. 35Ingangarir gumazir kɨniba me zurara anababa ko itir pu. Puvatɨ. Otarimra zurara anabamɨn aven iti. 36Eghtɨ kamaghɨn Otarim ia damutɨ, ia fɨrighrɨghɨva, egh ia guizbangɨra fɨrighrɨgham. 37Kɨ fo, ia Abrahamɨn ovaviba. Egha ia nan akam baraghan aghua, kamaghɨn amizɨma, ia na mɨsoghasava ami. 38Kɨ nan Afeziam nan akazir akabar gun mɨgei. Ezɨ ia uan afeziam da inizir araziba ia dagh ami.”+

39Ezɨ Judaba Iesusɨn akam ikara, “En afeziam, an Abraham.”

Ezɨ Iesus me mɨgei, “Ia Abrahamɨn boriba, kamaghɨn ia an mɨrara arazir an amizibar amuam. 40Kɨ, guizɨn akar God nan sure gamiziba, kɨ bar dar gun ia mɨgei. Ezɨ datɨrɨghɨn ia na mɨsoghasa ifonge. Kar Abrahamɨn arazim puvatɨ! 41Ia uan afeziamɨn arazim gami.”

Ezɨ me a mɨgei, “En amebaba pura ikia e batezir pu. Puvatɨ. E afeziar vamɨra iti, a God.”

42Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Ezɨ kɨ God ko ikegha ize. Kɨ uabɨ uan ifongiamɨn izezir pu. Puvatɨ. God na amadazɨ ezɨ ikɨ ize. Kamaghɨn God guizbangɨra ian Afeziamra, eghtɨ ia na gɨfuegham. 43Ezɨ manmaghɨn amizɨ ia deravɨra nan akam gɨfozir puvatɨ? Ia nan akam baraghan aghua, egha bizir kam bangɨn ia deravɨra nan akam gɨfozir puvatɨ. 44Ia uan afeziam Satanɨn boriba. Egha ia uan afeziamɨn ifongiamɨn gɨn mangasa bar gavgafi. A fomɨra ikia gumazibav sosi ezɨ me ariaghiri. Ezɨ guizbangɨn arazim an itir puvatɨ, kamaghɨn a guizbangɨn arazibar gɨn zuir puvatɨ. An akar ifavaribagh ami, kar an akamra. An akar ifavaribagh amir gumazim, egha guizbangɨra akar ifavaribar afeziam. 45Ezɨ ko, kɨ guizɨn akam akuri, ezɨ kamaghɨn ia nan akam nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. 46Ia ghaze, kɨ ti arazir kuram gami? Ia kamaghɨn nɨghnɨghɨva, ia nan arazir kuram azenim datɨgh. Ezɨ kɨ guizɨn akam akuri, ezɨ manmagh sua ia nan akam nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ? 47Godɨn boriba Godɨn akaba bar da barasi. Ezɨ ia Godɨn boriba puvatɨ, kamaghɨn ia an akam barazir puvatɨ.”

Iesus ghaze, kɨ fomɨra iti, ezɨ Abraham gɨn oto

48Ezɨ Judaba an akam ikara, “E ghaze, nɨ Samarian gumazir mam, ezɨ duar kuram nɨ gapasa. Ezɨ e nɨn azai, bizir kam ti guizbangɨra, o?” 49Ezɨ Iesus kamaghɨn akam ikara, “Duar kuram na gapazazir pu. Puvatɨ. Kɨ uan Afeziamɨn ziamra fe, ezɨ ia nan ziam dɨkabɨri. 50Kɨ uabɨ uan ziam fer puvatɨ. Ezɨ gumazir mam nan ziam fasa iti, egha a jas. 51Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, gumazir nan akamɨn gɨn zuim, an aremeghan kogham. Bar puvatɨ.”

52Ezɨ bizir kamɨn Judaba kamaghɨn Iesus mɨgei, “E datɨrɨghɨn fo, duar kuram nɨ gapasa. Abraham aremegha gɨfa, ezɨ Godɨn akam inigha izir gumaziba uaghan ariaghregha gɨfa. Ezɨ nɨ ghaze, gumazir nan akamɨn gɨn zuim, an aremeghan kogham? 53Manmaghɨn ami? En ovavim Abraham aremegha gɨfa! Nɨ ti Abraham gafira, o? Ezɨ Godɨn akam inigha izir gumaziba uaghan ariaghɨre. Ezɨ nɨ uabɨ ghaze, nɨ bar tinara?”

54Ezɨ Iesus kamaghɨn akam ikara, “Kɨ uabɨ uan ziam fɨtɨ, eghtɨ nan ziam pura bizim. Ezɨ nan Afeziam, a nan ziam fe. Ezɨ ia kamaghɨn mɨgei, a ian God. 55Egha ia a gɨfozir puvatɨ. Ezɨ ko, kɨ a gɨfo. Egh kɨ suam, ‘Kɨ a gɨfozir puvatɨ,’ egh kɨ ian mɨn gumazir ifavarimɨn otogham. Kɨ a gɨfogha gɨvagha, egha kɨ deravɨra an akamɨn gɨn zui.

56“Ian afeziam Abraham, a nan dughiar kɨ izamimɨn ganasa, a bar akonge. Ezɨ an an ganigha gɨvagha, egha an navim bar dera.” 57Ezɨ Judaba akar kam baregha egha kamaghɨn Iesus mɨgei, “Nɨ 50 plan azeniba puvatɨ. Nɨ ti Abrahamɨn ganis, o?” 58Ezɨ Iesus me mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, Abraham tɨghar otivam, kɨ fomɨra, Kɨ Iti.”+ 59Ezɨ me a ginivasa dagɨaba isi. Ezɨ Iesus uabɨ modogha egha Godɨn Dɨpenimɨn mɨriam ategha azenan ghu.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index