Search form

Jon 9

Gumazir damazir okavɨrɨzimɨn eghaghanim

1Egha Iesus ghuavigha gumazir damazir okavɨzir mamɨn api. An damazimning okavizɨ amebam a bate. 2Ezɨ Iesusɨn suren gumaziba an azara. “Tisa, tina arazir kuram gami, gumazir kam o an amebam ko afeziam, ezɨ kamaghɨn an damaziba okavizɨ amebam a bate?”

3Ezɨ Iesus kamaghɨn akam ikara, “Gumazir kam arazir kuram gamizir puvatɨ, egha an amebam ko afeziam uaghan arazir kuratam gamizir puvatɨ. God kamagh sua, bizir gumazir kamɨn otozim, gumazamiziba an ganɨva fogham, Godɨn ingangarim azenara men oto. Kamaghɨn an damaziba okavizɨ amebam a bate. 4Ezɨ datɨrɨghɨn aruem ikiavɨra itima, e gumazir na amadazɨ kɨ izezim an ingangarim damuam. Amɨnim pɨrasava roghɨra izi, ezɨ gumaziba ingangaritam damighan kogham. 5Dughiar kɨ nguazir kamɨn itim, kɨ gumazir angazangarim nguazimɨn itir gumazamizibagh anɨdim.”

6Iesus kamaghɨn mɨkemegha egha nguazim giparigha egha nguazim sara veregha, egha gumazimɨn damazim gatɨ. 7Egha Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ mangɨva Siloamɨn mozir dɨpam guruegh.” (Ziar kam Siloam, an mɨngarim kamaghɨn ghu, “Amada.”) Ezɨ gumazir damazir okavɨrɨzim ghua rue. Egha uamategha iza, biziba bar deravɨra dar gari.

8Gumazir kam faragha dagɨaba uabɨ danɨngasa gumazamizibagh inge, ezɨ gumazamizir avɨriba an gani. Datɨrɨghɨn men marazi ko an boroghɨn itir darazi, me ghaze, “Gumazir kamra, a faragha apiav ikia dagɨaba bagha gumazibagh inge?” 9Egha marazi ghaze, “Are, gumazir kamra.” Ezɨ marazi ghaze, “Puvatɨ. A gumazir kamɨn mɨrara gara, egha a ighara.” Ezɨ gumazir kam uabɨ ghaze, “Kar kɨrara.” 10Ezɨ me an azara, “Manmaghɨn amizɨma nɨn damazimning dera?”

11Ezɨ a kamaghɨn men akam ikara, “Gumazir kam an ziam Iesus, a nguazim ko dɨpam veregha nan damazimning gatɨ. Egha na mɨgei, ‘Nɨ Siloamɨn mozir dɨpamɨn mangɨgh egh ruegh.’ Ezɨ kɨ ghua ruezɨma nan damazimning dera, ezɨ kɨ deravɨra bizibar gari.” 12Ezɨ me an azara, “Gumazir kam managh iti?” Ezɨ a mɨgei, “Kɨ fozir puvatɨ.”

13Egha me gumazir faragha damaziba okavɨzir kam me a inigha Farisiba bagha zui. 14Ezɨ dughiar Iesus nguazir beghneazimɨn ingarigha gumazimɨn damazimning gamizɨ a garim, kar Sabatɨn dughiam. 15Ezɨ kamaghɨn Farisiba uam an azai, “Nɨn damazimning manmaghɨn amigha dera?”

Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “A nguazir beghneazim isa nan damazimning gatɨzɨ, ezɨ kɨ rue, egha kɨ biziba deravɨra dar gari.”

16Ezɨ Farisin maba ghaze, “Gumazir kam a Sabatɨn dughiamɨn arazibar gɨn zuir puvatɨ. Kamaghɨn e fo, God gumazir kam amadazɨ puvatɨ.” Ezɨ marazi ghaze, “Manmagh amizɨ gumazir arazir kuram itim mirakelɨn kabar amigham.” Egha me uari abɨki.

17Egha Farisiba ua faragha gumazir damaziba okavɨzir kamɨn azangsɨsi, “Nɨ ghaze, gumazir kam nɨn damazimning akɨri, ezɨ kamaghɨn nɨ manmaghɨn nɨghnɨsi, a gumazir manmaghɨra garim?” Ezɨ gumazir kam kamaghɨn me akam ikara, “A Godɨn akam inigha izir gumazir mam.”

18Bar guizbangɨra, faragha gumazir kamɨn damazimning okafi, egha datɨrɨghɨn an damazimning kuiaghirɨ. Ezɨ Judan gumazir aruaba bizir kam nɨghnɨzir gavgavim an ikian aghua. Egha kamaghɨn me gumazir kamɨn amebam ko afeziamɨn diagha ghaze, gua izɨ. 19Ezɨ aning izima me kamaghɨn aningɨn azai, “Ka ti guan borimra? Dughiar amebam a batezim, an damazimning okavigha iti, gua kamaghɨn mɨkeme, o? Ezɨ manmagh amizɨma a datɨrɨghɨn gari?”

20Ezɨ an amebam ko afeziam kamaghɨn men akam ikara, “Ga fo, kar gan borim. Ezɨ dughiar amebam a batezim, an damazimning okavigha iti, ga uaghan a gɨfo. 21Ezɨ datɨrɨghɨn an damazimning manmaghɨn kuiaghirɨ, ga uaghan fozir puvatɨ. Ezɨ tina an damazimning kui, ga uaghan fozir puvatɨ. Ia an azaragh. An asegha gɨfa. A uabɨ ua bagh mɨkɨmam.” 22An amebam ko afeziam Judabar atiatigha, egha kamaghɨn mɨgɨrɨgɨar kam gami. Me fo, Judaba faragha kamaghɨn akam mɨsoke, gumazitam kamaghɨn mɨkɨm suam, “Iesus a Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezir kam,” eghtɨ me an anogoreghtɨ a ua God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven ikian kogham. 23Ezɨ kamaghɨn gumazir kamɨn amebam ko afeziam ghaze, “An asegha gɨfa. Ia an azangsɨgh.”

24Egha gɨn me ua gumazir faragha damaziba okavɨzim dia, egha a mɨgɨa ghaze, “Nɨ Godɨn damazimɨn guizɨn akam mɨkɨmsɨ egh akar dɨkɨrɨzim damigh. E fo, gumazir nɨ mɨkemezir kam, an arazir kurabagh amir gumazim.”

25Egha a kamaghɨn akam ikara, “An arazir kurabagh amir gumazim o puvatɨ, kɨ kamaghɨn fozir puvatɨ. Egha bizir vamɨra, kɨ a gɨfo, kɨ faragha damazimning okafi, egha datɨrɨghɨn nan damazimning kuiaghirɨ.” 26Ezɨ me uam an azara, “A manmaghɨn nɨ gami? A manmaghɨn nɨn damazimning akɨri?”

27Ezɨ a kamaghɨn men akam ikara, “Kɨ ia mɨkemegha gɨfa, ezɨ ia oraghan aghua. Ia manmagh sua dughiar avɨribar oraghasa? Ia ti uaghan an suren gumazibar otivasa, o?”

28Ezɨ Farisiba dɨbovibar kamaghɨn gumazir kam mɨgei, “Nɨrara an suren gumazim. E Mosesɨn suren gumaziba. 29E kamaghɨn fo, God akam Moses ganɨngi. Ezɨ gumazir kam, e fozir puvatɨ, a nguibar manamɨn oto.”

30Ezɨ gumazir faragha damaziba okavɨzir kam, a kamaghɨn men akam ikara, “Ia akar bar igharazim mɨgeima, kɨ dɨgavir kuram gami! Gumazir nan damazimning akɨrizir kam, ia ghaze ia gɨfozir puvatɨ, a nguibar manamɨn oto. 31E fo, God gumazir arazir kurabagh amiba barazir puvatɨ. Gumazitam Godɨn ziam fɨva egh an ifongiamɨn gɨn mangɨtɨ, eghtɨ God a baragham. 32Bar fomɨra iza datɨrɨkɨn, gumazitamɨn damazimning okavizɨ amebam a batezɨ, ezɨ gɨn gumazir mam an damazimning akɨrizɨ, e eghaghanir katam e a baraghizir puvatɨ. 33God gumazir kam amadaghan koghai, a bizitam damighan kogham.”

34Farisiba me akar kam baregha egha kamaghɨn an akam ikara, “Manmagh ami? Arazir kuram bar nɨ avara, dughiar nɨn amebam nɨ batezimɨn tugha egha iza datɨrɨkɨn. Ezɨ nɨ ti en sure damuasa, o?” Egha me a batoghezɨma a zui.

Gumazir nɨghnɨzir gavgavim itir puvatɨziba, me mati men damaziba okafi

35Iesus orazima me gumazir kam batoke, ezɨ a ghua a buri. Egha a batogha kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ Gumazibar Otarim nɨghnɨzir gavgavim an ti, o puvatɨ?”

36Ezɨ a kamaghɨn an akam ikara, “Gumazir Ekiam, Gumazibar Otarir kam a tina? Kɨ nɨghnɨzir gavgavim an ikɨsɨ, kamaghɨn nɨ na mɨkɨm, a tina.”

37Ezɨ Iesus a mɨgei, “Nɨ an ganigha gɨfa. A gumazir datɨrɨghɨn nɨ ko mɨgeim.”

38Ezɨ gumazir kam mɨgei, “Ekiam, kɨ nɨghnɨzir gavgavim iti.” Egha Iesusɨn guamɨn tevimning apɨrigha an ziam fe.

39Ezɨ Iesus ghaze, “Kɨ gumazamizibar araziba tuisɨghasa kɨ ize. Kɨ kamagh sua, gumazir damaziba okavigha itiba me ganam, ezɨ gumazir gariba, men damaziba okavigham. Bizir kam bagha, kɨ nguazir kamɨn ize.”

40Farisin maba me Iesusɨn boroghɨra ikia akar kam baraki. Egha an azara, “Nɨ kamaghɨn e mɨkɨmasa, e ti uaghan damaziba okafi, o?”

41Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Ian damaziba okavizɨ, ia arazir kurabar osɨmtɨziba puvatɨghai. Egha ia ghaze, ‘En damaziba gari.’ Kamaghɨn amizɨma ian arazir kurabar osɨmtɨzim ikiavɨra iti.”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index