Search form

Luk 16

Gumazir fofozir aghuim ikiava nɨghnɨzir aghuaribagh amimɨn akar isɨn zuim

1Egha Iesus kamaghɨn uan suren gumazibav gei, “Dughiar mamɨn dagɨaba bar avɨrasemezir gumazir mam, an ingangarir gumazibar dapanim iti. An ingangarir gumaziba a mɨgɨa ghaze, ‘Nɨn gumazir dapanim nɨn dagɨaba pura da makuri.’ 2Ezɨma an an diazɨma an aven ghuzɨma an an azangsɨsi, ‘Nɨ bizir tizim gamizɨma kɨ nɨ baraki? Nɨ uan ingangarimɨn aven nɨ amizir bizibar gun mɨgeir akɨnafarim na danɨngigh. Ezɨ bizir kam bagh nɨ ua gumazir dapanimɨn ikian kogham.’

3“Ezɨma gumazibar dapanim uabɨra uabɨ mɨgei, ‘Nan gumazir ekiam, nan ingangarimɨn na gɨvazɨma, kɨ manmaghɨn damuam? Egha kɨ nguazim gɨkuamin gavgaviba puvatɨgha, biziba bagh azangsɨghan aghumsɨki. 4Ezɨ kɨ fo, kɨ manmaghɨn damuam, nan gumazir ekiam ingangarimɨn na gɨvaghtɨma, gumaziba na mɨkɨmtɨma kɨ men dɨpenibar mangam.’

5“A fo, gumazir maba pura gumazir ekiamɨn biziba da ini, me tɨghar an biziba ua da ikarvagham. Eghava a gumazir kaba vaghvagha men deima me aven zui. Eghava a faragha zuimɨn azara, ‘Nɨ manmaghɨn nan gumazir ekiam da biziba ini?’ 6Ezɨma a kamaghɨn mɨgɨa ghaze, ‘Kɨ 800 pla dram wel ini.’ Ezɨma gumazir dapanim kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, ‘Nɨ uan akɨnafarim inigh zuamɨra daperagh 400ɨn an osirigh.’ 7Ezɨma a ua mavɨn azara, ‘Ezɨ nɨ manmaghɨn nan gumazir ekiam da biziba ini?’ Ezɨma a ghaze, ‘100 bek plaua.’ Ezɨma a kamaghɨn a mɨgei, ‘Nɨ uan akɨnafarim inighɨva 80 osirigh.’

8“Nguazir kamɨn gumaziba me amir ingangariba me bar dagh fo. Egha angazangarimɨn itir gumaziba bar me gafira. Ezɨ kamaghɨn gumazir ekiam gumazir dapanim amizir arazim gɨfogha, egha gumazir dapanir kurar kamɨn ziam fe. A gumazir nɨghnɨzir aghuim itimɨn arazim gami.

9“Kɨ ia mɨgei, ia nguazir kamɨn dagɨar kuram gumazibar akuravagh me namakabar amu. Eghtɨ dughiar da gɨvamim otoghtɨma, God nɨ inightɨma nɨ mangɨ ikɨ mamaghɨra ikiamin nguibamɨn mangam.

10“Egh tina bizir doziba deraghavɨra dar gari, a uaghan bizir ekiaba deraghvɨra dar ganam. Egha tina deraghavɨra bizir dozibar garir puvatɨ, a uaghan bizir ekiaba deraghavɨra dar ganan kogham. 11Egh ia nguazir kamɨn dagɨar kuram deragh an ganan koghtɨma, tina guizbangɨn biziba ia danɨngtɨma ia dar ganam? 12Egh ia gumazir igharazimɨn biziba deraghvɨra dar ganan koghtɨma, tina ian biziba ia danɨngam?

13“Ingangarir gumazitam ingangarir gumazir ekiar pumuning bagh ingaran kogham. A tavɨn aghuagh egh tav gifuegham, o a tav baghɨvɨra ikɨ egh tav akɨrim a gasaragham. Ia uaghara God ko dagɨaba bagh ingaran kogham.”

Farisin dagɨaba bagha bar ifongeziba

(Matyu 5:31-32 ko 19:9 ko Mak 10:11-12)

14Ezɨ Farisin dagɨaba bagha bar ikuvizɨba bizir kaba baregha Iesusɨn garav mɨnbaba sighsiravɨra iti. 15Ezɨma a kamaghɨn me mɨgei, “Ia gumazamizibar damazibar bizibagh amua ghaze ia dera. Ezɨ God ian nɨghnɨzibagh fo. Ezɨ bizir gumazamiziba gari men damazibar bar deraziba, da Godɨn damazimɨn bar ikufi.”

16Egha Iesus ghua kamaghɨn mɨgei, “Moses Osirizir Araziba koma Godɨn akam inigha izir gumazibar akam akura mamaghɨra ikia ghua Jonɨn dughiamɨn tu. Ezɨ dughiar kamɨn, Jon God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn akar aghuim kuri. Ezɨ gumaziba ko amiziba bar moghɨra dughiar kamɨn aven mangasa uari ghasaghasagha uari munakuri. 17Nguazim koma overiam gɨvagham. Eghtɨ God osizirir arazibar akar otevitam, mɨseveghɨrɨghan kogham.

18“Ezɨ nɨ gumazir manam uan amuim ategha amizir igharazimɨn ikɨva mati, nɨ amizir munamɨn mɨkarzim okeme. Ezɨ nɨ gumazir manam nɨ amizir me ikegha taghizimɨn iti, nɨ uaghan amizimɨn mɨkarzim okeme.”

Gumazir dagɨaba avɨrasemezim ko Lasarus

19Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Dughiar mam, gumazir dagɨaba avɨrasemezir mam iti. Egha a korotiar bar aghuir aghevim arugha dagher aghuiba ikia zurara isabagh amua da apa mamaghɨra iti. 20Ezɨma an tiar akamɨn, gumazir puv biziba bagha azangsɨzir mam, duaba bar a gizɨvazɨma a irɨghav iti, an ziam Lasarus. 21Egh gumazir dagɨaba avɨrasemezir kamɨn dagher oteviba dakozimɨn apengan suaghiriba, a dar amasa gara iti. Ezɨma afiaba uaghan izava an duaba ozɨsi.

22“Ezɨ gumazir puv biziba bagha azangsɨzim aremeghamin dughiam otozɨma, an areme. Ezɨma enselba a inigha ghua Abrahamɨn mɨn anetɨ. Ezɨma gumazir dagɨaba avɨrasemezim uaghan aremezɨma me anefa. 23Ezɨ a helɨn ikia mɨzazir kuram isi. Egha a kogha pɨn garava Abrahamɨn garima, a bar saghon itima Lasarus an mɨn iti. 24Egha an Abrahamɨn dei, ‘Afeziam Abraham, nan apangkufigh. Kɨ mɨzazim isava avimɨn iti. Ezɨ bizir kam bagh Lasarus amadaghtɨma, a uan dafarir puzim dɨpam darugh nan mɨzem orangigh.’

25“Ezɨma Abraham an dɨmdiam ikara, ‘Otarim, nɨ bizir kam ginɨrɨ, nɨ angamra itir dughiamɨn, nɨ bizir aghuiba iti. Ezɨ Lasarus bizir kuraba iti. Ezɨma a datɨrɨghɨn kagh deraghavɨra itima nɨ mɨzazir kuram isi. 26Ezɨ ua bizir mam, ga ko no en tɨzimɨn ruzir konim e abɨki. Ezɨ te kagh ikegh nɨ bagh mangɨsɨ iburagham, o tina magh ikegh kagh izɨsɨ iburagham.’

27-28“Ezɨ dagɨaba avɨrasemezir gumazim Abrahamɨn akam pamtemɨn a ikara, ‘Kɨ aveghbuar 5 pla iti. Kamaghɨn amizɨ, Afeziam, kɨ pamtemɨn nɨn azangsɨsi, Lasarus amadaghtɨma a nan afeziamɨn dɨpenimɨn mangɨ. Egh me mɨkemeghtɨ, me kɨ itir nguibar mɨzaziba isir kamɨn izan markɨ.’

29“Ezɨma Abraham an akam ikara, ‘Me Moses koma Godɨn akam inigha izir gumazibar osiziriba men iti. Ezɨ me men akaba baragh.’

30“Ezɨma an Abraham mɨgei, ‘Puvatɨ, Afeziam. Gumazir ovengezitam ua dɨkavigh me bagh mangɨtɨma, me navibagh iragham.’

31“Ezɨma Abraham kamaghɨn a mɨgei, ‘Me Moses koma Godɨn akam inigha izir gumazibar akaba baraghan koghtɨma, tav aremegh ua dɨkavigh izɨ, me mɨkɨmtɨma, me nɨghnɨzir gavgavimɨn an akabar ikian kogham.’”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index