Search form

Luk 17

Arazir kuraba, nɨghnɨzir gavgavim gasɨghasɨsi

(Matyu 18:6-7 ko 18:21-22 ko Mak 9:42)

1Egha Iesus kamaghɨn uan suren gumazibav gei, “Bizir gumazamizibagh amima me arazir kurabagh amiba. da guizbangɨra izam. Ezɨ gumazir dagh ami da otivim, a bar kuvigham. 2A ikɨva borir katam arazir kuratam an akagham, kamaghɨn ia a inighɨva dagɨam an fɨrim ikeghɨva a isɨ ongarim mɨkɨnightɨ, an aremeghtɨ, kamaghɨn deragham. 3Kamaghɨn amizɨma ia deravɨra uari bagh gan.

“Eghɨva nɨn aveghbuam arazir kuratam damightɨma, nɨ pamtem a mɨkɨm suam, nɨ da atakigh. Eghtɨ a navim gɨraghtɨma, nɨ an arazir kuraba gɨn amada. 4Eghɨva a 7 plan dughiabar arazir kurabar nɨ damighɨva, egh 7 plan dughiabar uamategh nɨ bagh izɨ kamaghɨn mɨkɨmam, ‘Kɨ navim gɨra,’ nɨ an arazir kuraba da gɨn amadagh.”

Iesus nɨghnɨzir gavgavimɨn arazim mɨgei

5Ezɨ aposelba kamaghɨn Iesus mɨgei, “Nɨ en nɨghnɨzir gavgavim damightɨma an ekefegh!” 6Ezɨma a kamaghɨn me mɨgei, “Egh ian nɨghnɨzir gavgavim suvigh zuravarim mastetɨn ovɨzitamɨn mɨn ikɨtɨma, ia temer kam mɨkɨm suam, ‘Nɨ uabɨ asighɨva egh biba sara mangɨva ongarimɨn uabɨ ekaragh,’ eghtɨ a ian akam baragham.” +

Iesus ingangarir gumazimɨn arazim mɨgei

7Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Ian tav ingangarir gumazitam an azenimɨn ingari o sipsipbar gari. Ingangarir gumazim azenibar ikegh izɨtɨma, eghtɨ a suam, nɨ izɨ daperagh damɨ? Puvatɨ. Ia kamaghɨn mɨgeir puvatɨ. 8Gumazir dapanim kamaghɨn mɨkɨmam, nɨ na bagh dagheba isamigh uan inim kegh da tuigh faragh na danightɨ kɨ dar amam, eghtɨ nɨ gɨn damɨ. 9A ingangarir gumazim amizir bizir kaba bagha a mɨnabagham, o puvatɨgham? Puvatɨ. 10Ezɨ ia uaghan, God damuasa ia mɨkemezir biziba bar dagh ami, egh suam, E pura ingangarir gumazir kuraba, ingangarir Ekiam e ganɨngiziba e pura dagh ami.”

Iesus 10 plan gumazir lepa itibar kɨrizɨma me ua dera

11Ezɨ Iesus Jerusalemɨn ghuava, Samaria koma Galilin Distrighɨn tɨzimɨn zui. 12Ezɨ a nguibar mamɨn aven zuima, 10 pla lepa itir gumaziba a bato. Me mong saghon tuivighav ikiava,+ 13tiarir arozimɨn an dei, “Iesus, Gumazir Ekiam, en apangkufigh.”

14Ezɨma a men apighava, kamaghɨn me mɨgei, “Ia mangɨva, uari isɨva Godɨn ofa gamir gumazibar akagh.” Ezɨma me me bagha ghua tuavir arɨzimɨn men mɨkarziba zuegha dera

15Ezɨ men mav, uabɨn garima an arɨmariam gɨvazɨma a uamategha izava pamtemɨn Godɨn diava egha an ziam fe. 16Egha Iesusɨn suemningɨn apengan irɨghava uan guam nguazim mɨtuaghava, Iesus a gamizir bizim bagha a mɨnaba. A Samarian gumazimra.

17Ezɨ Iesus kamaghɨn azara, “Ezɨ kɨ 10 plan gumazir kaba akɨris ti, o puvatɨ? Ezɨ 9 pla managh iti? 18Ezɨ Judan gumazitam ua iza, a Godɨn ziam fe, o puvatɨ? Gumazir saghuiamɨn izezim uabɨra izava Godɨn ziam fe.” 19Eghava a kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ dɨkavigh mangɨ. Nɨn nɨghnɨzir gavgavim nɨ gamizɨma, nɨ dera.”

God Bizibagh Ativamin Dughiam izam

(Matyu 24:23-28 ko 24:37-41)

20Dughiar mamɨn Farisin gumaziba Iesusɨn azara, “God Bizibagh Ativamin Dughiam mana dazoghɨn izam?” Ezɨma Iesus men akam ikara, “Ia orasi, God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn arazaraziba ia uan damazibar an ganighan kogham. 21Eghtɨ gumazitam kamaghɨn mɨkɨman kogham suam, ‘A kara,’ o ‘A muna.’ Ezɨ God Bizibagh Ativamin Dughiam, a ian navir averiamɨn aven iti.”+ 22Egha Iesus uan suren gumazibav gei, “Dughiam izɨtɨma nɨ Gumazibar Otarim izamin dughiam a bagh gansɨ damuva avegham. 23-24Gumaziba ia mɨkɨmam, ‘Ara muna!’ o ‘Ara kara!’ Ezɨ ia fo, Gumazibar Otarim izamin dughiam an onɨmarimɨn mɨn taghtagham. Eghtɨma an angazangariba bar overiamɨn ruaghatevimning uagharam aningɨn tagham. Eghtɨ ia ivemarɨv men akaba gɨn mangan markɨ. 25Egh a faragh bizir avɨriba bagh mɨzazim inigham. Eghtɨma datɨrɨghɨn dughiar kamɨn itir gumaziba an aghuagham.

26“Ezɨ bizir Noan dughiamɨn otiviziba, da uaghan kamaghɨn Gumazibar Otarim izamin dughiamɨn otivam. 27Gumazamiziba dagheba ko dɨpaba apava, uarir ikiava mamaghɨra ikia ghua, Noa uan kurimɨn ghuavanabozir dughiam. Ezɨma aperiam izava bar me kuavareme.

28“Ezɨ Lotɨn dughiamɨn kamaghɨra, gumazamiziba dagheba ko dɨpaba apava, dagɨaba bagha biziba amagava, dagh ivezava, dagheba oparava dɨpenibar ingari. 29Ezɨ Lot Sodom ataghizir dughiamɨn, avim koma dagɨar isiba amozimɨn mɨn overiamɨn ikegha suaghira izaghɨra bar moghɨra me kuavareme.

30“Gumazibar Otarim azenimra izighramin dughiam biziba uaghan kamaghɨram otivam. 31Eghtɨ dughiar kamɨn nɨ tina uan dɨpenimɨn avughsɨzir danganim ikɨva, egha uan biziba ataghizɨ da aven iti, nɨ da bagh magɨrɨ da inian markɨ. Kamaghɨra, tina azenibar iti, a bizir tam bagh nguibamɨn mangan markɨ. 32Nɨ Lotɨn amuim gɨnɨghnɨgh! 33Ezɨma tina uan mɨkarzim geghufi, an aremegham. Ezɨ tina na bagha uan mɨkarzim anataki, a gɨn deraghvɨra ikiam. 34Kɨ ia mɨgei, dɨmagarir kamɨn taning uaning inigh mɨsiar vamɨra dakutɨma, God tav inighɨva tav ategham. 35-36Eghtɨ amizir pumuning uaning inigh maziaba rɨghrɨghtɨma, God tav inighɨva tav ategham.”+ 37Ezɨ me an azara, “Ekiam managhɨra?” Ezɨma a men akam ikara, “Gumazir kuaba managh iti naghɨn, taragiaba uari akuvagham.”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index